09-09-2019 İ.Yekta Kolcu


Ken­di­me göre uzun­ca bir sü­re­dir ya­za­mı­yo­rum.Bu kö­şe­den siz­ler­le soh­be­ti bir öz­le­mi­şim ki.
On beş gün gibi tek­rar Datça zi­ya­re­ti ve 6 Eylül günü 41 yıl önce bir iş zi­ya­re­tin­de bu­lun­du­ğum Ce­nev­re­ye tek­rar gel­mek hiç ak­lı­ma gelmezdi.?Ah bu ço­cuk­lar .Biz­le­ri artık onlar yön­len­di­ri­yor.Bu­ra­da 20 gün gö­nül­lü/ tu­tuk­lu gibi ola­ca­ğım.
Dat­ça­'dan ay­rıl­ma­dan önce bir so­luk­ta oku­du­ğum sev­gi­li dos­tum Av.?Y.?Ziya ÖZALP in ilk anı der­le­me­le­ri­ni içe­ren ki­ta­bı­nın ,de­va­mı­nı bek­le­mek farz oldu. Belki bir­kaç ki­ta­bı daha dol­du­ra­cak anı da­ğar­cı­ğı­nı ,biz­ler­le pay­laş­mak­ta cim­ri­lik etmez,in­şal­lah.Ken­di­si­ni gö­nül­den teb­rik ediyorum.?Kendisine des­tek veren başta Be­le­di­ye­miz olmak üzere her­ke­se te­şek­kür ederim.?DATÇA KAZAN /ZİYA KEPÇE OLMUŞ
Aylar önce ,il­gi­li makam ve ma­kam­la­ra diye dil­len­dir­di­ğim ko­nu­lar aynen ye­rin­de du­ru­yor.
Üzü­le­rek ifade etmek is­te­rim ki ,ge­çi­ci süre Dat­ça­mız­da ika­met eden­le­ri­mi­zin (yaz­lık­çı­la­rı­mız) il­çe­mi­ze bı­rak­tık­la­rı beton ağaç­lar/çöp ve evcil hayvanlar.?Bazıla­rı­nın kü­çüm­se­yen ta­vır­la­rı ,sor­ma­yın git­sin.Çevre kir­li­li­ği­ne kat­kı­la­rı,son yıl­lar­da ar­ta­rak devam edi­yor. So­ru­nun çö­zü­mü için katkı söz­den öteye git­mi­yor ma­ale­sef.
SU ko­nu­su tüm ya­rı­ma­da­mı­zın sorunu.?Yerel yö­ne­ti­min ko­nu­yu tek ba­şı­na çöz­me­si müm­kün değil.?Devletin mev­cut yön­tem­ler dı­şın­da bir yola yön­len­me­si şart.
İlçe­miz­le öz­deş­le­şen BADEM , bana göre can çe­ki­şi­yor .Za­rar­lı­la­rı ile mü­ca­de­le­de ilçe TARIM TEŞKİLATI ne­re­ler­de Top­ye­kun mü­ca­de­le­de önden yü­rü­me­si ,yol gös­ter­me­si ge­rek­mez mi.?
Bal üre­ti­mi ile uğ­ra­şan­lar tarım ilaç­la­rın­dan şi­ka­yet ediyorlar.?Duyan yok.
Liman ve Ma­ri­na yılan hi­ka­ye­si . Se­ne­ye yeni bir se­nar­yo­lar du­ya­rız.
Sa­na­yi si­te­si­nin çev­re­si atık­la­rı­nın ya­rat­tı­ğı gö­rün­tü içler acısı. Hani bizim o ünlü çev­re­ci­le­ri­miz.
Söy­le­necek çok şey varda, duyan/il­gi­le­nen bu­lur­sam.
Kalın sağ­lı­cak­la......


Bu yazı 4125 defa okunmuştur.İ.Yekta Kolcu Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer