14-05-2020 İ.Yekta Kolcu

 

Bana göre ,ül­ke­miz ve dünya in­san­lı­ğı­nı teh­dit eden en büyük sal­gın has­ta­lık,yani CO­RO­NA VİRÜSÜ sal­gı­nı falan değil. Dün­ya­mı­zı teh­dit etmiş olan , şöyle veya böyle gelip geç­miş olan­lar gibi ,gelip ge­çecek.Ancak bana göre; dün­ya­mı­zı yıl­lar­dır teh­dit eden ,bu HIRS/DOY­MAZ­LIK/DO­YUM­SUZ­LUK vi­rü­sü ile nasıl baş ede­ce­ğiz. Beni asıl kay­gı­lan­dı­ran konu bu. Bu dün­ya­da ya­şa­yan ,in­san­lar dı­şın­da­ki tüm can­lı­lar,ya­şa­mı­nı sür­dü­recek kadar im­kan­la­ra sahip ol­duk­tan sonra dur­mak­ta­lar. Sahi siz ,bir kuşun iki yuva yı bir­den inşa et­ti­ği­ni,iki­si­ne bir­den sahip olmak is­te­di­ği­ni gör­dü­nüz­mü.? Bir evi­miz varsa ikin­ci­si­ni-üçün­cü­sü­nü ,yaz­lı­ğı­nı kış­lı­ğı­nı, hatta yurt dı­şın­da bile sahip ola­bil­me­yi arzu eder ve ça­ba­lar du­ru­ruz. Hatta ev­le­ri­miz­de bile yi­ye­cek­le­ri­mi­zi sak­la­dı­ğı­mız buz do­lap­la­rı­mı­zın ya­nı­na veya ev­le­rin uygun olan bir ye­ri­ne,Derin don­du­ru­cu ko­ya­rak,yi­yecek bile stok­la­mak is­ti­yo­ruz veya ya­pı­yo­ruz.Son­ra­da pek­ço­ğu­mu­zun evin­de ku­tu­lar do­lu­su ilaç.Son­ra­da pek ­ço­ğu­nun kul­la­nım sü­re­si ge­çin­ce hep­si­nin çöpe atıl­dı­ğı­nı üzü­le­rek gö­rü­yo­rum.

Dün­ya­mız­da çöpe atı­lan gıda mad­de­le­rin­de ya­pı­la­cak ta­sar­ruf­la, Dünya açlık prob­le­mi­nin çö­zü­le­bi­le­ce­ği­ni uz­man­lar söy­lü­yor.Ben bunun ör­ne­ği­ni Dat­ça­ da gö­rü­yo­rum. Her­ gün çöpe atı­lan yal­nız­ca ekmek mik­ta­rı ne ka­dar­dır acaba.?
Diğer bir alan ise, il­çe­miz bu konut yapma çıl­gın­lı­ğı­na ne kadar da­ya­na­bi­le­cek­tir. Doğal su kay­nak­la­rı­nın ye­ter­siz­li­ği apa­çık belli.?Yerel yö­ne­ti­min alt yapı ye­ter­siz­li­ği or­ta­da.?Geçen yıl­lar­da ,ama­cın ne ol­du­ğu belli olan ,İMAR AFFI ya­sa­sı­nın ar­ka­sı­na sı­ğı­na­rak, ya­pı­lan­la­rı nasıl sa­vu­na­bi­li­riz.?Her ,yerel veya genel seçim ön­ce­si çı­ka­rı­lan İmar Affı uy­gu­la­ma­sı , kamu eli ile ya­pı­lan suç/yan­lış­lık de­ğil­ mi.İmara ay­kı­rı ya­pı­la­rı ya­pan­la­ra , para ce­za­sı kes­mek ne biçim bir kamu an­la­yı­şı.Ay­kı­rı­lı­ğı dü­zelt­ti­re­rek,ce­za­lan­dır­ma­yı ya­pa­bi­li­yor­mu­su­nuz.?Ce­za­sı öde­nir, yapan yap­tı­ğı ile kalır. Ne güzel de­ğil ­mi?YA­ŞA­SIN ADA­LET.!!!!!

Ya­pı­laş­ma­da diğer bir yan­lış­lık ise, mev­zu­ata uygun diye ko­nut­la­rın dış cep­he­le­ri­nin her­ke­sin kendi zev­ki­ne göre kap­lan­dı­ğı /sı­van­dı­ğı hatta bo­yan­dı­ğı­nı gö­rü­yo­ruz.TAM BİR YA­MA­LI BOHÇA. Ya­zı­lı bir metni ol­ma­sa­da ,KENT ESTETİĞİ denen bir an­la­yı­şı ma­ale­sef otur­ta­ma­dık.Yine Hı­zır­şah Ma­hal­le/Köyü gi­ri­şin­de­ki ya­pı­la­rın dış cep­he­le­ri­nin rengi,hangi zevki tem­sil edi­yor acaba.?

Ül­ke­miz­de de ol­du­ğu gibi, ya­pı­laş­ma ,yani be­to­na da­ya­lı kal­kın­ma ge­liş­miş­li­ğin gös­ter­ge­si de­ğil­dir. Top­rak­tan ko­pa­rıl­mak, sak­sı­da ya­şa­ma­ya mah­kum çiçek ve fidan gi­bi­dir.?Bir başka can­lı­nın su­la­ma­sı­na mah­kum­su­nuz.?Ge­niş­le­me yani kök/boy salma ala­nı­nız­da sı­nır­lı­dır.Fazla bo­yu­nuz çı­kar­sa ,bu­da­nır­sı­nız.!!!!

Daha çok şeye sahip ola­bil­me hır­sı­mız, do­yum­suz­lu­ğu­mu­zun sı­nı­rı­nın ne ol­du­ğu belli. O kara top­ra­ğa gir­di­ği­miz zaman ,hırs da bi­ti­yor,doy­maz­lı­ğı­mız­da.
O ne­den­le, bu dün­ya­nın yal­nız­ca ,biz­ler­den son­ra­ki ku­şak­la­ra ak­tar­mak için biz­le­re ve­ril­miş bir ema­net ol­du­ğu­nu bi­le­rek,EMA­NE­TE HI­YA­NET ET­ME­YELİM.!!! Ye­te­rin­ce MİNİMİST YA­ŞA­MAK BİZLERE YET­MEZMİ.?
Sağ­lı­cak­la..


Bu yazı 358 defa okunmuştur.İ.Yekta Kolcu Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer