21-09-2021 İ.Yekta Kolcu

Dat­ça'­mız­da ya­şa­ma­yı ter­cih etmiş olan yeni Dat­ça­lı­la­rı­mız­la ,bu il­çe­miz kö­ken­li va­tan­daş­la­rı­mı­zın, kay­na­şa­rak oluş­tur­du­ğu ,HALK MUSİKİSİ KO­RU­MUZ un ,Şef Suna Ha­nı­me­fen­di­nin yö­ne­ti­min­de icra et­ti­ği kon­se­ri­ni dün 15 Eylül 2021 günü saat 17.00 de Hı­zır­şah Kül­tür Evi bah­çe­sin­de ger­çek­leş­tir­di­ği kon­se­ri­ni ,ka­la­ba­lık bir din­le­yi­ci top­lu­lu­ğu ile zevk­le iz­le­dik.​Bu şe­kil­de­ki et­kin­lik­le­re ne kadar has­ret­miş ki bu top­lum, Pan­de­mi Ko­şul­la­rı­na pek al­dır­ma­dı. Usta Şef Sayın Suna Ho­ca­nın ba­şa­rı ile yö­net­ti­ği ko­ro­nun ve So­list­le­rin icra et­ti­ği tür­kü­le­re ,birde kendi usta yo­ru­mu ile ka­tı­lan Sayın ŞEF in bu ba­şa­rı­sı­nı teb­rik et­me­mek müm­kün .mü.? Kı­sa­ca başta Şef Suna Hanım olmak üzere ,ko­ro­nun tüm SES ve SAZ sa­nat­çı­la­rı­nı KUT­LU­YOR teb­rik edi­yo­rum.

Ke­sin­ti­siz ola­rak 14 tür­kü­nün icra edil­di­ği kon­ser ,yak­la­şık ola­rak bir saat kadar sürdü. Bu ve ben­ze­ri kül­tür et­kin­lik­le­ri için ,bu gibi me­kan­la­ra ne kadar ih­ti­yaç ol­du­ğu or­ta­da.​Bah­çe­nin da­ha­ da dü­zen­li hale ge­ti­ri­le­rek, otu­rum ve ses dü­ze­ni ile do­na­tı­la­rak kul­la­nı­ma su­nul­ma­sı daha güzel olmaz mı.? Bu yükün Be­le­di­ye­mi­zin omuz­la­rın­dan alı­na­rak, iş ada­mı­yız diye or­ta­lık­ta gö­rü­len bir beton tüc­car­la­rı­mız­dan biri ta­ra­fın­dan yük­le­nil­me­si ,on­la­rın Dat­ça'­mı­za olan vefa borcu de­ğil­ mi.? Hep Kazan kazan kazan, ol­mu­yor bey­ler. LUT­FEN.....
Prog­ra­ma ge­lin­ce :
Ül­ke­mi­zin en en batı ucuna :Orta/Güney, Doğu Ana­do­lu ve Ka­ra­de­niz­'den ,tür­kü­le­ri­miz­le esin­ti­ler ge­tir­dik ancak, Muğ­la­mız başta olmak üzere, Dat­ça­mız ve Ege böl­ge­miz­den de bir ör­ne­ğin ses­len­di­ril­me­si de iyi olmaz mıydı. ? Rah­met­le an­dı­ğım bir Neşet Ertaş ile bir­lik­te ,bir Özay Gön­lüm ya­kış­maz mıydı. ?Duy­du­ğu­muz ka­da­rı ile Bod­rum tür­kü­le­ri ayrı bir renk. Çok zen­gin ol­ma­sa ­da Datça'mıza özgü tür­kü­le­rin bir iki­si­nin de ses­len­di­ril­me­si­ni bek­ler­dim.​Bunun ,yö­re­sel bir ay­rım­cı­lık ola­rak an­la­şıl­ma­sı hiç arzu etmem.​Ho­ron­da bizim, Hoy­rat ve uzun ha­va­lar­da bi­zim­dir. İNŞAL­LAH BAŞKA SE­FE­RE...
Tek­rar teb­rik eder, emeği geçen her­ke­se te­şek­kür ede­rim.
Sağ­lı­cak­la..


Bu yazı 463 defa okunmuştur.İ.Yekta Kolcu Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer