05-07-2018 İ.Yekta Kolcu

Sanki dün gibi yine bir Tem­muz gü­nü­nü KA­BO­TAJ BAY­RA­MI­MI­ZI bu­ra­da il­çem­de ya­şı­yo­rum. Ço­cuk­lu­ğu­mun en güzel anı­la­rı göz­le­ri­min önüne ge­li­yor.
Bü­yük­ler , kü­çük­ler şek­lin­de ya­pı­lan yüzme ya­rış­la­rı­nın yıl­lar­ca de­ğiş­me­yen fa­vo­ri­le­ri­ni an­ma­dan ede­me­ye­ce­ğim. Rah­met­li , Bir Ba­da­lın Halil ve İngi­liz (La­ka­bı) ile yüzme ko­nu­sun­da aşık atmak müm­kün mü.? Yağlı di­rek­te kim­ler fa­vo­ri idi ha­tır­la­mı­yo­rum.Yine el­bet­te yü­zü­cü­ler ara­sın­da Kıb­rıs çı­kart­ma­sın­da ge­mi­de (Ko­ca­te­pe) yi­tir­di­ği­miz Ali Osman ÇETİNER ile M.?Ali ÇETİNER leri ve diğer yi­tir­dik­le­ri­mi­zi rah­met­le anı­yo­rum. RUH­LA­RI ŞAAD OLSUN...
Deniz ta­şı­ma­cı­lı­ğı­mı­zın , li­man­la­rı­mız­da oto­ri­te­si­nin temel taşı olan Ka­bo­taj Bay­ra­mı­mı­zın öne­mi­ni sa­hil­le­ri­miz dı­şın­da ,ha­tır­la­yan ,önem­se­yen kaç kişi var acaba. Bu ko­nu­da ; Cu­mar­te­si günü ayak üstü kı­sa­cık ko­nu­şa­bil­di­ğim Sayın Kay­ma­ka­mı­mı­zın du­yar­lı­lı­ğı­na te­şek­kür et­me­yi bir borç bi­li­rim.
De­niz­le­ri­mi­zin öne­mi­ni yal­nız­ca gezi/tatil alanı ola­rak sı­nır­lan­dır­ma­nın acı­sı­nı mut­la­ka an­la­ya­ca­ğız. Özel­leş­tir­me fur­ya­sın­dan na­si­bi­ni alan li­man­la­rı­mı­zın ,eko­no­mik ve sıt­ra­te­jik önemi /de­ğe­ri mut­la­ka ka­fa­mı­za dank edecek.!!
Sa­hil­le­ri en uzun olan il­çe­miz­de , deniz ve kıyı şe­ri­di­nin önemi bir iki konu baş­lı­ğı ile ge­çiş­tir­mek bana göre abes­le iş­ti­gal et­mek­tir.?Yap­ma­ya ça­lış­tı­ğı­mız ma­ri­na­lar ve ba­lık­çı ba­rı­nak­la­rı ile ,eli­mi­zi yü­zü­mü­ze bu­laş­tır­dık. Kı­sa­ca söy­le­mek is­ter­sek, kamu ve özel kesim ola­rak ,Datça sa­hil­le­ri­mi­zi karşı hiç masum de­ği­liz.
Ben yi­ne­de : KA­BO­TAJ BAY­RA­MI­MI­ZI KUT­LAR ,TÜM DENİZ ŞEHİTLERİMİZİ RAH­MET VE ŞÜK­RAN­LA ANA­RIM.
Sağ­lı­cak­la..


Bu yazı 1351 defa okunmuştur.İ.Yekta Kolcu Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer