17-01-2022 İ.Yekta Kolcu

Geçen yıl, ül­ke­mi­zin pek çok ye­rin­de ol­du­ğu gibi, ili­miz­de muh­te­lif yer­ler­de çıkan yan­gın­lar, he­pi­mi­zi üzdü ve sanki ci­ğe­ri­miz yandı.
Yarım ada­mız­da böyle bir fe­la­ket ya­şan­ma­mış ol­ma­sı ,büyük şans.​ Ancak Boz­bu­run ya­rı­ma­damız ve Tu­runç Mev­ki­in­de yanan ÇAM or­man­la­rı­nı gö­rün­ce, in­sa­nın içi ya­nı­yor. Çam Ba­lı­nın ocağı di­ye­bi­le­ce­ği­miz bu yö­re­ler­de kül olan doğa ve Bal Arısı po­pü­las­yo­nu ,kaç yılda ken­di­si­ni to­par­lar, bil­mi­yo­rum.​Bu yö­re­le­re yo­lu­nuz dü­şer­se, insan ola­rak iş­le­di­ği­miz suçu ,kaba ola­cak ama ye­di­ği­miz halt' ı , gör­me­ni­zi tav­si­ye ede­rim. Ye­şi­lin si­ya­ha dön­dü­ğü te­pe­ler, evet bizim ese­ri­miz.​He­pi­miz SUÇ­LU­YUZ...!!!!!
Be­le­di­ye­miz Mec­lis Üyesi ,Ga­ze­te­mi­zin Sa­hi­bi Sayın Haluk LAÇİN 'in, Mec­li­sin bu yılki ilk top­lan­tı­sın­da ,ağaç­lan­dır­ma ko­nu­su­nu gün­de­me ge­tir­miş ol­ma­sı­nı ,önem­si­yor ve ken­di­si­ne te­şek­kür edi­yo­rum.​Yarım ada­mı­zın plan­lı ola­rak , her yıl is­tik­rar­lı bi­çim­de ağaç­lan­dı­rıl­ma­sı için, çaba sarf edil­me­si ve buna Dat­ça'­mız­da ya­şa­yan her­ke­sin ve her ma­ka­mın somut des­tek ver­me­si şart.​Bil­has­sa POLEN üre­ten bitki tür­le­ri­nin ter­cih edi­le­rek ,BAL üre­ti­mi­ne des­tek olun­ma­sı amaç ol­ma­lı. Sa­yı­sı­nı bil­me­di­ğim STK (Sivil Top­lum Ku­ru­luş­la­rı) ,doğa yü­rü­yü­şü ya­pı­yo­ruz diye bö­bür­le­nenle­ri­miz, artık ;YOL SIRA GİDİP ÇAY SIRA GELME ZA­MA­NI.? artık bit­sin. Yü­rü­me­nin­' de bir amacı /ya­ra­rı ol­ma­lı. İşte O zaman, bu za­man­dır. Buy­run ....

Sayın LAÇİN' in ağaç dikme ko­nu­sun­da­ki bu çağ­rı­sı­na ,başta BETON dikme ko­nu­sun­da ya­rı­şan İŞ Adam­la­rı­mı­zın ön­cü­lük et­me­si­ni di­li­yo­rum. Böyle bir eylem, top­lu­mun bazı ke­si­mi­nin ,DAT­ÇA­MI­ZI Be­to­na gö­mü­yor­su­nuz gibi söy­lem­le­ri­ne güzel bir cevap olmaz mı.?

Zaman kay­bet­me­den ,ya­pı­la­cak böyle bir top­lum­sal ey­le­mi , başta Ga­ze­te­miz des­tek­le­ye­cek­tir.
Si­ya­si mü­la­ha­za­la­rı bir ta­ra­fa ata­rak, el­bir­li­ği ile Dat­ça­'mı­zın daha yeşil ol­ma­sı için ,bu ay için­de YA­ŞA­DI­ĞI­MIZ HER YIL İÇİN BİR AĞAÇ DİKELİM...
Bu Dat­ça­'mı­za ve do­ğa­ya olan vefa bor­cu­muz de­ğil­ mi.
HAYDİ VAKİT BU VAKİT DEĞİL Mİ.? YARIN GEÇ OL­MA­DAN.....
Sağ­lı­cak­la.....


Bu yazı 2001 defa okunmuştur.İ.Yekta Kolcu Diğer Yazıları
reklam
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer