29-04-2019 İ.Yekta Kolcu

Bu sene kış mev­si­mi­nin ya­ğış­lı geç­miş ol­ma­sı­na , ba­zı­la­rı­mız , zil takıp oy­na­ya­cak. Bu he­pi­ni­zin "Bunda kay­gı­la­na­cak ne var " de­di­ği­ni duyar gibiyim.?Elbette bende ya­ğış­lı bir kız mev­si­mi­nin geç­miş ol­ma­sı­na sevindim.?Halen de ara­lık­lı ola­rak ya­ğı­şın devam et­me­si güzel de,sular aktı yine biz­ler bak­tık durduk.?Buna ,do­ğa­nın top­ra­ğa su bor­cu­nu ödedi diyebiliriz.?Ancak borç­la borç öden­mez ki. Ya­rı­ma­da­mız üze­ri­ne düşen yağ­mur su­yu­nu tu­ta­ma­dı­ğı­mız,yer al­tın­da veya yer üs­tün­de de­ni­ze ulaş­ma­sı­nı en­gel­le­ye­me­di­ği­miz sü­re­ce ,bu ge­çi­ci se­vin­ci­miz yal­nız bu yıl için ola­cak­tır.Dünya ku­rak­la­şı­yor ,far­kın­da de­ğil­si­niz ga­li­ba.

Antik dö­nem­de bir tıp mer­ke­zi olan ya­rı­ma­da­mı­zın en­de­mit bit­ki­le­ri avu­cu­muz­dan uçup git­mek­te. Kont­rol­süz ho­var­da kul­la­nı­lan tarım ilaç­la­rı ne­de­ni ile ya­ba­ni kuş po­pü­las­yo­nu­nu yok et­ti­ği­miz gibi,top­ra­ğı da doğal ol­ma­yan suni güb­re­ye alış­tır­dık.
Ama­cı­nın ne ol­du­ğu­nu pek an­la­ya­ma­dı­ğım fes­ti­val denen et­kin­lik­ler­le avu­nup du­ru­yo­ruz. Hal­bu­ki madem antik dö­nem­de bir tıp mer­ke­zi olan ya­rı­ma­da­mız­da ,BİR AL­TER­NATİF TIP KONG­RESİ nin bilim ışı­ğın­da ya­pı­la­bil­miş ol­ma­sı , ilaç tü­röst­le­ri­nin biraz key­fi­ni ka­çır­maz mı.
Yıl­lar­dır hep söy­ler /yazar du­ru­rum. İlçe­mi­zin sem­bo­lü/mar­ka­sı olmuş olan BADEM üre­ti­mi­nin cins ıs­la­hın­dan tu­tu­nuz da üre­tim ve iş­le­ne­rek pa­zar­lan­ma­sı için bir Zi­ra­at Fa­kül­te­mi­zin şem­si­ye­si al­tın­da ENSTİTÜ ta­ra­fın­dan kol­lan­ma­sı­nın ya­ra­rı ol­maz­mı.
Son yıl­lar­da bazı ma­hal­le /köy­le­ri­miz­de süt üre­ti­mi bir geçim yolu oldu. Ancak üre­tim ve pa­zar­lan­ma­sı bir ko­ope­ra­tif ka­na­lı ile ya­pıl­ma­sı­nın sa­yı­sız fay­da­la­rı var­dır.
Cinsi ve yeri iyi se­çil­mek kay­dıy­la ,LA­VAN­TA üre­ti­mi ya­pı­la­bil­me­si bir geçim kay­na­ğı olabilir.?Bu ko­nu­da ka­mu­nun önden yü­rü­ye­rek ön­der­lik yap­ma­sı ŞART.

Son yıl­lar­da yerel yö­ne­tim­le­rin hiz­met an­la­yı­şı de­ğiş­ti,de­ğiş­me­li de.?Tarım ala­nın­da üre­ti­me des­tek ver­me­si­nin tipik ör­nek­le­ri­ni gös­te­ren yerel yö­ne­tim ör­nek­le­ri­ni ,SAYIN BELEDİYE /YEREL YÖNETİM Yet­ki­li­le­ri­mi­zin araş­tır­ma­la­rı­nı öne­ri­rim.

Yine ANTİK çağ­lar­da bağ­cı­lık /üzüm şarap di­ya­rı olan ya­rı­ma­da­mı­zın ,,ken­di­si­ne özgü hangi üzüm cin­si­nin ol­du­ğu­nu bi­le­ni­miz var mıdır.

Gös­te­ri­şin / şov 'un ege­men ol­du­ğu gü­nü­müz­de, bi­li­min her alana hakim ol­ma­sı­nı te­men­ni edi­yo­rum.
Kalın sağ­lı­cak­la..


Bu yazı 5449 defa okunmuştur.İ.Yekta Kolcu Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer