28-05-2019 İ.Yekta Kolcu


İlgili Makam ve tem­sil­ci­le­ri­ni yal­nız­ca uyar­mak amacı ile,il­çe­miz­de göz­lem­le­di­ğim ak­sak­lık­la­rı İLGİLİ MA­KA­MA hitap ede­rek ,de­fa­lar­ca bu kö­şe­den yaz­dım.Yar­gı­la­mak ve suç­la­mak benim yet­kim ve had­dim ol­ma­dı­ğı gibi ,böyle bir ama­cım­da yok. Ko­nu­la­rın mu­ha­tap­la­rı ola­bi­lecek kişi ve ku­rum­lar­dan da bir ser­ze­niş ,bir tepki gel­me­di­ği­ne göre, ŞÜKUT İKRAR­DAN GELİR ata sö­zü­mü­ze arzu et­me­den inan­mak is­ti­yo­rum.
İlçe­miz­de her ha­ta­lı uy­gu­la­ma­nın çö­zü­mü­nün bek­len­di­ği ilk kapı makam yerel yö­ne­tim.Bu yıl ya­pı­lan yerel yö­ne­tim se­çim­le­rin­de ,bir kan ta­ze­len­di­ği­ne inan­mak is­ter­dim.?Diğer kamu ku­ru­luş­la­rı ya­nın­da il­çe­miz­de ya­şa­yan he­pi­mi­zin so­rum­lu­luk ta­şı­ma­yan fevri dav­ra­nış­la­rın­da hep yerel yö­ne­ti­mi­mi­zin ya­nın­da oldum. Hak hukuk çer­çe­ve­sin­de yerel yö­ne­ti­mi­mi­zin ya­nın­da des­tek ol­ma­ya gay­ret ede­ce­ğim.Bil­has­sa Büyük şehir sta­tü­sü­ne ili­mi­zin geç­me­si ne­de­ni ile yetki kul­la­nı­mı ko­nu­sun­da ,ilçe yö­ne­ti­mi bazı avan­taj­lar ka­zan­mış­sa da, de­za­van­taj­la­rı­nı da ku­ca­ğın­da buldu. Bu bir ger­çek.
ANCAK; Yetki ve so­rum­lu­luk ta­şı­yan­la­rı in­cilt­me­den ,suç­la­ma­dan göz­lem­le­ri­mi bu kö­şe­den yan­sıt­ma­ya ça­lış­tım.Bu uy­gu­la­ma­lar­dan ba­zı­la­rı­nı bu­ra­dan tek­rar­la­ya­ca­ğım.
-Ay­lar­dır devam eden mer­kez ana cadde dü­zen­len­me­sin­de sona va­rıl­dı mı bil­mem.?Kal­kan toz ve ula­şım zor­lu­ğu kim­se­le­ri mutlu et­me­miş­tir el­bet­te. Ça­lış­ma­la­rın neden ge­ce­de sür­dü­rül­me­me­si­ni bir türlü an­la­ya­ma­dım.Yük­le­ni­ci fir­ma­ya ihale aşa­ma­sın­da bir yü­küm­lü­lük ge­ti­ri­le­mez miydi.?Şim­di­ye kadar epey zaman ka­za­nıl­maz mıydı.?Zaten dar olan yolda ,Taksi du­rak­la­rı­nın bu kadar büyük tu­tul­ma­sı ge­rek­li miydi ,acaba.?
-Tek yön tra­fik hiz­me­ti ve­ri­lecek bu bul­var­da ,yağ­mur suyu top­la­ma ka­nal­la­rı­nın ke­nar­lar­da ol­ma­sı ne gibi avan­taj sağ­lı­yor.?
-Dev­le­tin so­nuç­la­rı ve uy­gu­la­ma­la­rı­nı dü­şün­me­den uy­gu­la­ma­ya koy­du­ğu İMAR AFFI nın mülk sa­hip­le­ri­ne sağ­la­dı­ğı ne oldu acaba.?Bil­has­sa BETÇE yö­re­sin­de kaçak in­şa­at­la­rın hızla devam et­ti­ği­ni gö­rü­yo­ruz,du­yu­yo­ruz.?Bu furya ne za­ma­na kadar devam edecek acaba.
-Bil­has­sa Hı­zır­şah Ma­hal­le­miz­de imar­lı /pro­je­li ya­pı­la­rın hızla yük­sel­di­ği­ni gö­rü­yo­ruz.Ana yol sı­nı­rın­dan ya­pı­lan is­ti­nat du­var­la­rı ve perde be­ton­la­rı için­de yük­se­len ,dağın kar­nı­nın ya­rı­la­rak /oyu­la­rak ya­pı­la­rın ,mev­cut imar uy­gu­la­ma­sı­na uygun olsa bile,bir doğa/ kent es­te­tik an­la­yı­şı­na uyup uy­ma­dı­ğı­nı dü­şü­nü­yor muyuz.?
-Ya­sa­la­rın ar­ka­sın­dan do­la­şı­la­rak ,bazı özel an­la­yış çer­çe­ve­si­ne so­ku­la­rak ka­za­nı­lan kıyı sahil iş­ga­li­ni göre göre,göz­le­ri­mi­zi yum­ma­ya devam edecek miyiz.?
-Çok yakın bir za­man­da iş­let­me­le­rin özel plajı/ti­ca­ri iş­let­me yeri ko­nu­mu­na dü­şecek olan şehir mer­ke­zin­de­ki sa­hi­lin­de­ki uy­gu­la­ma­ya göz yum­ma­ya devam ede­lim mi.?
-Bazı kar­deş il­çe­le­ri­miz­de plaj­lar­dan şez­long­la­rın kal­dı­rıl­ma­ya baş­lan­dı­ğı­nı gö­rü­yor,du­yu­yo­ruz. Ben­den ha­tır­lat­ma­sı. Son­ra­dan neden tu­rist gel­mi­yor diye yakın ma­ya­lım.
-Tek­rar­la­mak­tan bık­ma­dı­ğım ,ana bul­var­dan Has­ta­ha­ne­ye gi­riş­te­ki en­gel­ler halen yerli ye­rin­de.?Araç tra­fi­ği­nin ya­ra­ta bi­le­ce­ği bir kaza yolda.!
-Re­şa­di­ye Mer­kez ma­hal­le­mi­zin terk edil­miş­lik hali içler acısı.Bazı Kamu bi­rim­le­ri­nin bu­ra­ya ta­şın­ma­sı ol­ma­dan bu­ra­sı­nın can­lan­ma­sı zor.?Sakinle­ri­nin­de bir şev­ki­ni gö­re­mi­yo­rum.
Kı­sa­ca tüm Dat­ça­mız­da ya­şa­yan­la­rı­mı­za kı­sa­ca söy­lü­yo­rum.:
YUM­MA­YA­LIM GÖ­ZÜ­MÜ­ZÜ KÖR GİBİ..
Kalın sağ­lı­cak­la..


Bu yazı 6138 defa okunmuştur.İ.Yekta Kolcu Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer