20-04-2020 İ.Yekta Kolcu
İ.Yekta Kolcu

İ.Yekta Kolcu

DE­ĞER­LERİMİZ (GÖRÜP / GÖR­MEDİKLERİMİZ - FAR­KIN­DA OLUP OL­MA­DIK­LA­RI­MIZ-YİTİRDİKLERİMİZ/İHMAL ETTİKLERİMİZ)


Bu ya­rı­ma­da­da ya­şa­yan­la­rı­mız ola­rak, ne gibi de­ğer­ler ile bu ha­ya­tı pay­laş­tı­ğı­mı­zı bir tah­lil etmek is­ti­yo­rum.
Konu sı­nır­la­ma­sı yap­ma­dan,kim­se­le­ri dış­la­ma­dan,öte­ki­leş­tir­me­den,suç­la­ma­dan yar­gı­la­ma­dan ,hedef gös­ter­me­den göz­lem­le­ri­mi , yıl­lar­dır bu kö­şe­den siz­le­re pay­laş­ma­ya ça­lı­şı­yo­rum.Gö­re­me­di­ğim,far­kın­da ola­ma­dı­ğım,yi­tir­di­ğim ve ihmal et­ti­ğim konu ve şa­hıs­lar mutl­aka var­dır. Bunun için siz­ler­den özür di­le­rim.
İlçe­mi­zin doğal ha­va­sı he­pi­mi­zin ve hatta tüm dünya in­san­la­rı­nın özlem duy­du­ğu ,içine doya doya çık­ma­yı arzu et­ti­ği bir ­şey. Gö­ko­va­ya inşa et­ti­ği­miz , sant­ral ile kir­let­ti­ği­miz hava ve tah­rip et­ti­ği­miz çev­re­mi­zin far­kın­da­mı­yız acaba.?Gerek top­lum­sal ve ge­rek­se ki­şi­sel ,ge­rek­se kamu ma­ri­fe­ti ile tah­rip ede­rek,sa­hil­le­ri­mi­ze koy­la­rı­mı­za inşa et­ti­ği­miz ,dü­zel­til­me­si müm­kün ol­ma­ya­cak ya­pın­tı­lar­la ne ka­zan­dı­ğı­mı­zın/ne kay­bet­ti­ği­mi­zin far­kın­da­mı­yız.?
Sahip ol­du­ğu­muz ar­ke­olo­jik alan­la­rın tah­rip edil­me­si­ne, göz yu­mar­ken,doğal afet­ler dı­şın­da , on­la­rın yurt­dı­şı­na ka­çı­rıl­ma­sı­na çanak tu­tar­ken ne­le­ri kay­bet­ti­ği­mi­zi fark et­me­dik.?
Çar­pık ,çir­kin ya­pı­laş­ma­yı ger­çek­leş­ti­rir­ken, seç­ti­ği­miz alan­lar­la ,yi­tir­di­ği­miz tarım alan­la­rı ile de,ge­lecek ku­şak­la­rın yaşam alan­la­rı­nı­da mah­vet­ti­ği­mi­zin far­kın­da­mıy­dık.?Dik­ti­ği­miz beton fi­dan­la­rı­nın ,ge­le­ce­ği­miz için meyve ver­me­yen ağaç­lar
ol­du­ğu­nu neden an­la­mı­yo­ruz.?
Aç­tı­ğı­mız son­daj ku­yu­la­rı ile (ar­te­zi­yen) ken­di­miz dı­şın­da tüm do­ğa­nın su­yu­na am­bar­go koy­du­ğu­mu­zu gö­re­mi­yor­mu­yuz.?
Biz­ler­den ön­ce­ki ku­şak­la­rı­mı­zın ,biz­le­re ema­net et­ti­ği ,ya­şa­mı­mı­zı ko­lay­laş­tı­ran doğa dostu sosyo kül­tü­rel ya­pı­la­ra,neden sır­tı­mı­zı dön­dük.?Bir su de­ğir­me­ni­nin ,bir rüz­gar de­ğir­me­ni­nin (yarım ya­pıl­dak) gös­ter­me­lik res­to­ras­yon­la­rı ile unut­tu­ğu­muz DİKEY SU DEĞİRMEN­LERİ ve bel­ki­de bir tane ka­la­bil­miş DOLAP KU­YU­LAR­DAN ha­be­ri­niz var­mı­dır.?Re­şa­di­ye Ma­hal­le­mi­zin su ih­ti­ye­cı­nın yakın za­man­la­ra kadar, çev­re­yi boz­ma­dan ,ne­re­den nasıl sağ­la­na­bil­di­ği­ni ka­çı­mız bi­li­yo­ruz.?
Tarım ilaç­la­rı­nın, gerek Bal ARISI, ge­rek­se KUŞ po­pü­las­yo­nu­na et­ki­le­ri­nin ne ol­du­ğu­nu,biz­ler ve İlçe Tarım teş­ki­la­tı fart­kın­da­mı.?
Badem üre­ti­mi­miz ne­re­ye gi­di­yor.? Kulak veren varmı.? Öyle bir­kaç gün­lük BADEM ÇİÇEĞİ FESTİVALİ ile sorun çö­zül­dü mü.?
Diğer fark­lı tarım ürün­le­ri­nin üre­til­me­si ,de­ğer­len­di­ril­me­si /pa­zar­lan­ma­sı ko­nu­sun­da ,ka­mu­nun ve sivil top­lum ku­ru­luş­la­rı­mı­zın görev ve so­rum­lu­luk­la­rı ne ol­ma­lı.?
Far­kın­da­mı­yız ACABA..???
SAĞ­LI­CAK­LA...

 


Bu yazı 1186 defa okunmuştur.İ.Yekta Kolcu Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer