28-04-2020 İ.Yekta Kolcu

Bu sal­gın gün­le­rin­de biraz tem­bel­leş­tim.dün gece seç­ti­ğim konu da yaz­ma­yı ,bu güne sar­kı­tı­yo­rum. Hani fena da ol­ma­dı. Ko­nu­yu dü­şü­nüp yar­gı­la­yın­ca ,fark­lı yo­rum­lar­da ge­ti­re­bi­li­yor­su­nuz.
Bugün siz­ler­le,il­çe­miz­de­ki doğal GAST­RO­NOMİ ve En­de­mit bitki ör­tü­sün ko­nu­sun­da soh­bet etmek is­ti­yo­rum.
En­de­mit bitki ör­tü­sü ko­nu­sun­da bir uzman de­ği­lim.Bu ko­nu­da da bi­lim­sel ça­lı­şan ,Datça sev­da­lı­la­rı­mız­da oldu.?Yayın­lar­da yap­tı­lar.Hep­si­nin eme­ği­ne ve gön­lü­ne sağ­lık.
He­pi­mi­zin kötü bir alış­kan­lı­ğı var­dır.İyi ni­yet­li­lik­le­rin­den hiç kuşku duy­ma­dı­ğım bu dost­la­rım,el­bet­te he­pi­miz,sağ­lık ko­nu­sun­da bir ra­hat­sız­lı­ğı­mız ol­du­ğu zaman ,duy­du­ğu­muz veya bir ve­si­le ile bize iyi gelen bir te­da­vi bi­çi­mi­ni ,bir­bi­ri­mi­ze tav­si­ye ede­riz.?Bu ilaç bana iyi geldi ,sende al kul­lan gibi. İyi ni­yet­le o dos­tu­mu­zun dok­to­ru ol­ma­ya kal­ka­rız.Bil­has­sa An­ti­bi­yo­tik kul­la­nı­mı ko­nu­su beni hep deh­şe­te dü­şün­müş­tür.Neyse bun­lar bir yana di­ye­lim de­me­den önce ,Antik dö­nem­de tıbbi bit­ki­ler­le te­da­vi bir mer­kez olan ya­rı­ma­da­mı­zın bu ününü ,bi­lim­sel te­mel­le­re da­yan­dır­mak için ,çe­şit­li et­kin­lik­le­rin ya­pıl­ma­sı­nı de­fa­lar­ca yaz­dım,söy­le­dim. Yerel yö­ne­ti­mi­mi­zin ­de des­tek­le­ri ile,Mes­lek Yük­sek Oku­lu­mu­zun ,bil­has­sa doğal /yerel ürün­le­re da­ya­lı GAST­RO­NOMİ /BES­LEN­ME ko­nu­sun­da ön­der­lik et­me­si,Halk Eği­tim Mer­ke­zi­mi­zin ­de ,ko­nu­nun yerel halk ta­ra­fın­dan be­nim­sen­me­si için gay­ret sar­fet­me­si­ni de­fa­lar­ca tek­rar­la­dım dur­dum. Duyan ol­du­ mu.? Yoksa ben mi duy­ma­dım.?

En­de­mit bit­ki­le­rin bes­len­me ile iliş­ki­si apay­rı bir konu.?Yakın bir za­ma­na kadar,SALEP yum­ru­su top­la­mak yerel hal­kı­mı­zın geçim yol­la­rın­dan biri idi. Çok şükür onun­da kö­kü­nü ku­rut­tuk gibi. Son yıl­lar­da ;ağaç­lan­dır­ma veya ya­pı­laş­ma amaç­lı aç göz­lü­lü­ğü­müz­le ,KEKİK-ADA­ÇA­YI -DAĞ ÇAYI nın kö­kü­nü ku­rut­mak üze­re­yiz.Buna bil­ha­ssa içimi çok güzel olan NAR­PIZ ı da ilave ede­bi­li­riz. Son za­man­lar­da bu bit­ki­le­rin art­ma­sı ko­nu­sun­da ,LA­VAN­TA da ilave edi­le­rek ya­pı­lan ağaç­lan­dır­ma ça­ba­la­rı ,pek ye­ter­li değil.?HARUP yani KEÇİBOY­NU­ZU' nun mey­ve­si­nin gıda sek­tö­rün­de kul­lan­ma­ya baş­lan­ma­sı ( Pek­mez,Pelte,Unu­nun unlu ma­mül­ler­de kul­la­nıl­ma­sı) bu ağaç­la­rın ke­sil­me­si­ni biraz ya­vaş­lat­tı ­mı bil­mem.?Artık çok şükür HARUP ağacı dik­mek­te ,orman teş­ki­la­tı­mı­zın fidan en­van­te­ri­ne girdi.
MERSİN ise yeni keş­fet­mek zo­run­da ol­du­ğu­muz doğal bir meyva.?Taze veya kom­pos­to ha­lin­de tü­ke­til­me­si ha­lin­de ,güzel bir doğal an­ti­bi­yo­tik,özel­li­ği söy­le­nir. Ay­rı­ca me­rak­lı­la­rın­dan LİKÖR ünün­de üre­til­di­ği­ni du­yu­yo­rum.
El­bet­te ay­rı­ca DAĞ ÇİLEĞİ nin ta­dı­nı bi­len­ler bilir.!!!!
Tüm bu doğal flo­ra­nın , BAL üre­ti­min­de Arı­la­rın yaşam ala­nı­nı kap­sa­dı­ğı­nı hiç unut­ma­ma­lı­yız.
Benim bah­set­mek is­te­di­ğin diğer bir bitki ise:KUM ZAM­BA­ĞI. Gerçi tüm Ak­de­niz /Ege hav­za­sın­da sa­hil­ler­de­ki kum­lar­da gör­dü­ğü­müz ,bu çi­çek­si bitki Dat­ça­mı­za daha çok ya­kı­şı­yor. Ko­ru­ma al­tı­na alın­mış ol­sa­ da,konu sözde ka­lı­yor.Pa­la­mut­bü­kün­den /Ak­tu­r' a kadar tüm güney sa­hil­le­ri­miz­de gö­rül­mek­te.Ben ona ken­dim­ce: AFRODİT/ ZAM­BA­ĞI
ÇİÇEĞİ di­yo­rum.Üre­ti­le­bil­me­si için de , il­gi­li Ma­kam­la­ra diye ses­len­dik ama, .duyan yok. Elin adamı bu çiçek için fes­ti­val bile dü­zen­li­yor.

Yine İLGİLİ MAKAM VE KİŞİLERE DİYEREK SAĞ­LI­CAK­LA KA­LI­NIZ DİYELİM.


Bu yazı 1464 defa okunmuştur.İ.Yekta Kolcu Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer