21-07-2022 İ.Yekta Kolcu

Son za­man­lar­da canım hiç yaz­mak is­te­mi­yor. Ül­ke­miz ve il­çe­miz­de ya­şa­nan, hep biz­ler­den kay­nak­la­nan çe­şit­le olay­lar, beni ümit­siz­li­ğe sevk et­se­ de, hayat is­te­sem ­de is­te­me­sem ­de devam edi­yor.
İnsan gö­rün­tü­sü ile bu ya­rı­ma­da­ da ya­şa­yan biri ola­rak, bu­ra­da ya­şa­ma­nın da bir so­rum­lu­luk ge­tir­di­ği­ne ina­nı­yo­rum, biraz ge­cik­miş ol­sam ­da. Yakan, kesen, ye­ri­ne otel, apart, ve konut 'u ter­cih eden­le­rin ina­dı­na ,ZEYTİN dik­me­yi bir iba­det gibi yo­rum­la­yan biri ol­ma­ya ça­lı­şı­yo­rum.

İlçe­miz­de beton dik­me­yi bir ma­ri­fet sa­nan­la­ra inat, be­ce­re­bil­di­ğim ka­da­rıy­la yerel do­ku­ya uygun ,uyum­lu bitki ör­tü­sü­nün ter­cih edil­me­si­nin öne­mi­ni her or­tam­da sa­vun­ma­ya devam ede­ce­ğim.
Kamu / he­pi­miz, ta­rı­mın ve ta­rım­sal üre­ti­min (gıda) öne­mi­ni son yıl­lar­da ya­şa­mak­ta ol­du­ğu­muz sal­gın (ko­ro­na) da öğ­re­te­me­di. Gıda ürün­le­rin­de gör­dü­ğü­müz fiyat ar­tış­la­rın­dan hiç şi­ka­yet et­me­ye­lim. Tar­la­da/top­rak­ta ça­lış­ma­nın zor­lu­ğu ve so­run­la­rı­nı için­de ya­şa­yan­lar bilir. Çift­çi­mi­zi üvey EVLAT gibi gö­re­rek, onu göz ardı eder­sek, yurt­dı­şın­dan ge­lecek/ithal edi­lecek BUĞ­DAY ve YAĞ a bakar olu­ruz. Son za­man­lar­da gör­dük ki, pa­ra­nız ol­sa­ da (varsa) size gıda mad­de­si sa­ta­cak ülke de kal­ma­mak­ta. Çünkü her ülke kendi va­tan­da­şı­nı dü­şün­mek­te. Be­to­nu ke­mi­re­rek kar­nı­mı­zı do­yu­ra­cak ha­li­miz­de yok.!!
Ül­ke­miz­de /İli­miz­de ve Dat­ça­mız ­da ya­şa­dı­ğı­mız yan­gın­lar ise, ayrı bir fe­la­ket.​Yanan yal­nız­ca ağaç­la­rı­mız değil, ge­le­ce­ği­mi­zi yi­ti­ri­yo­ruz. Aynı or­ma­nın - ağa­cın oluş­ma­sı değil konu. Kur­dun­dan ku­şun­dan yı­la­nın­dan çi­ya­nın­dan ka­rın­ca­sın­dan ,top­ra­ğın­dan her ­şe­yi­mi­zi bile bile ya­kı­yo­ruz. Ken­di­miz için yap­tı­ğı­mız beton ku­tu­sun­da ya­şa­mak için so­rum­suz bir DATÇA ko­nu­ğu ola­rak buna hak­kı­mız var mı?

Ca­nı­mı­zı ema­net et­ti­ği­miz, biz­le­ri en kısa za­man­da en yakın sağ­lık ku­ru­lu­şu­na ulaş­tı­ran sağ­lık ele­man­la­rı­mız fer­yat edi­yor; bı­rak­tık özlük hak­la­rı­nı 112 ACİL AM­BU­LAN­SIMIZI park araç­la­rı­nı park edecek ye­ri­mi­ze bile özel araç­la­rı­nı park et­me­yi hak sa­yan­la­rı tu­tun­da, tra­fik­te yol ver­me­me­yi ma­ri­fet gibi gö­ren­le­re ne de­me­li. Ay­rı­ca zaten dar olan yol ke­nar­la­rı­na di­ki­len süs bit­ki­le­ri ve ağaç­lar ayrı bir han­di­kap.

Son yan­gın­da gör­dük ki, imar dışı yer­ler­de­ki ya­pı­laş­ma apay­rı sorun.​ Her­ tür­lü yerel hiz­me­tin ve­ri­le­bil­me­si, biz­le­rin key­fi­ne göre ol­ma­ma­lı. Bu arazi benim an­la­yı­şıy­la ya­pı­lan ta­sar­ruf­lar, doğal dü­ze­ne in­di­ri­len dar­be­le­rin ÇİRKİNLİĞİ OR­TA­DA.  Hep merak ede­rim Hı­zır­şah Ma­hal­le­mi­zin gi­ri­şin­de­ki ya­pı­laş­ma, mev­zu­ata uy­sa­ da, doğa es­te­ti­ği­ne uygun mudur acaba.,?
Pet­rol ofisi ile Re­şa­di­ye ma­hal­le­miz ara­sın­da hatta Ka­ra­ke­sik mev­ki­in­de­ki ya­pı­laş­ma­la­rın ,alt­ya­pı yok­lu­ğu iyi göz­len­di mi acaba? Ben bu ko­nut­lar­da ya­şa­ya­cak olan­la­ra birer BOT öne­ri­rim, özel ara­ba­la­rı­na ilave ola­rak. Çünkü geçen kış ya­şa­dı­ğı­mız sel ,bu yılda ya­şa­na­bi­lir.
Son ola­rak kamu gö­rev­li­le­ri­mi­ze öne­rim.;
Datça'nın gö­rü­lecek yer­le­ri ara­sı­na, bu yıl yak­tı­ğı­mız yer­le­rin de zi­ya­ret et­me­le­ri­ni tav­si­ye et­me­le­ri .
UNUT­MA­YI­NIZ BU ESER BİZİM. İTHAL ETMEDİK. !!!!!
Sağ­lı­cak­la...


Bu yazı 823 defa okunmuştur.İ.Yekta Kolcu Diğer Yazıları
reklam
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer