17-04-2018 İ.Yekta Kolcu

Bu kö­şe­den yıl­lar­dır yazar du­ru­rum.?Evcil can­lı­la­ra ka­sıt­lı bir du­ru­şum ,yani kar­şıt­lı­ğım ol­ma­dı­ğı gibi tüm can­lı­la­rın yaşam hak­kı­nın so­nu­na kadar ya­nın­da­yım. Çünkü bu dün­ya­mı­zın yal­nız­ca biz in­san­lar için ya­ra­tıl­mış ol­du­ğu­na inan­mı­yo­rum.Her can­lı­nın yaşam hakkı ol­du­ğu gibi,biz­le­rin canlı ola­rak ta­nım­la­ma­dı­ğı­mız çev­re­mi­zin de doğal ola­rak ka­la­bil­me hakkı ol­ma­lı.Kı­sa­ca , Ma­ri­na inşa etmek uğ­ru­na :TOPAN ADAYI, Kör­men Sa­hi­li­ni tah­rip etme hak­kı­nı ne­re­den alı­yo­ruz.? Ba­zı­la­rı­mı­zın ,geç bun­la­rı ,kal­kın­ma ol­ma­ya­cak'mı ? söz­le­ri­ni duyar gi­bi­yim.İnsan ola­rak, dün­ya­mı­zın ne­re­si­ne ayak bas­sak , ora­sı­nı mah­ve­di­yo­ruz.Kı­sa­ca­sı ,biraz biz­le­re do­kun­sa da ,,dün­ya­ya layık can­lı­lar de­ği­liz.!!

Ya­zı­mın konu baş­lı­ğı biraz fark­lı oldu,bi­li­yo­rum. Bugün ,ken­di­mi­ze ben­zet­me­ye ça­lış­tı­ğı­mız evcil hay­van­lar­la ,ba­lık­la­ra kendi gö­züm­le bak­ma­ya ça­lı­şa­ca­ğım.

Nüfus atı­şı­mız so­nu­cu,ba­zen­de aç gözlü dür­tü­le­ri­miz ne­de­ni ile ,dün­ya­mız­da ken­di­mi­zin dı­şın­da­ki can­lı­la­rın yaşam alan­la­rı­nı git­gi­de da­ral­tı­yo­ruz.Belki bu ne­den­le­dir eh­li­leş­tir­di­ği­miz ,pek çok can­lı­yı ,ka­fes­le­re hap­se­de­rek ,ma­su­ma­ne ba­ha­ne­le­re sı­ğı­na­rak ken­di­mi­zi tat­mi­ne ça­lı­şı­yo­ruz. Bu ko­nu­nun bir yüzü. Ko­nu­yu bir sek­tör ola­rak ge­liş­ti­re­rek eko­no­mik bo­yu­ta ta­şı­yor ve bil­has­sa evcil hay­van­la­rın ti­ca­ri bir meta ola­rak alı­nıp sa­tıl­ma­sı­na hep bir­lik­te göz yu­mu­yo­ruz. He­ve­si­miz ge­çin­ce de ,so­kak­la­ra at­tı­ğı­mız bu can­lı­la­rın so­rum­lu­su ,yerel yö­ne­tim­le­ri­miz veya kamu mu ol­ma­lı.? Bu alan­da bir kanun bile çı­ka­ra­rak (HAY­VAN HAK­LA­RI KA­NU­NU) ko­nu­yu önem­si­yor gibi gö­rü­nü­yor­sak da ,peki di­ğer­le­ri ne ola­cak. ? Sokak da ya­şa­yan ,ya­şa­ma­ya terk edi­len evcil hay­van­la­rı­mız için ba­rı­nak­lar (ye­ter­li /ye­ter­siz) ya­pı­yo­ruz da, peki de­niz­le­ri­miz­de ya­şa­yan ba­lık­la­rı­mız için ne ya­pı­yo­ruz.? Av­lan­ma sü­re­le­ri­nin sı­nır­lan­dı­rıl­ma­sı gibi bir iyi niyet gös­te­ri­si gü­zel­de ,kir­let­ti­ği­miz de­niz­ler, tah­rip edi­len yaşam alan­la­rı ne ola­cak.

Bazı il­le­ri­miz ve il­çe­le­ri­miz­de , olum­lu adım­la­rın atıl­dı­ğı­nı gö­rü­yo­ruz. Hurda gemi ve ka­ra­yol­la­rı araç­la­rı­nın hatta uçak­la­rın ge­rek­li çev­re­sel ted­bir­ler alı­nıp ba­tı­rı­lıp , ba­lık­lar için yaşam/üreme alan­la­rı­nın oluş­tu­rul­du­ğu­nu gö­rü­yo­ruz. Bu ko­nu­da yerel yö­ne­tim yet­ki­li­le­ri­mi­zin , bil­gi­le­ri­nin ol­du­ğu­na inan­mak is­ti­yo­rum.

Ba­lık­la­rı eh­li­leş­ti­re­me­ye­ce­ği­mi­ze göre on­la­ra özgür yaşam alan­la­rı ta­nı­ya­lım.

Sağ­lı­cak­la....


Bu yazı 1840 defa okunmuştur.İ.Yekta Kolcu Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer