16-06-2020 İ.Yekta Kolcu

Bu sal­gı­nın tüm gün­de­mi­mi­zi işgal et­me­sin­den, he­pi­miz bu­nal­dık. Ancak is­te­sek de, is­te­me­sek de hayat akıp gi­di­yor.​Hani genç­li­ği­miz­de bir tabir vardı: GEYİK MU­HAB­BETİ diye. Pek çok konu hak­kın­da ,bir­bi­ri­mi­zi in­cit­me­den,hatta ipe sapa gel­me­yecek ko­nu­la­rın ko­nu­şul­du­ğu mu­hab­bet­le­re ta­kıl­mak is­ti­yo­rum. İşte bu ne­den­le,ON­DAN-BUN­DAN /ŞUN­DAN DİYELİM is­te­rim.
De­fa­lar­ca tek­rar­la­dı­ğım ko­nu­la­rı ,bu­ra­da ye­ni­le­mek is­te­mi­yo­rum.​Bir bık­kın­lık ,tes­li­mi­yet ifa­de­si ola­rak an­la­şıl­ma­sı­nı is­te­mem ama:
O ünlü şair/dü­şü­nür FUZULİ nin , bu an­lam­lı söz­cü­le­ri ak­lı­ma ta­kı­lı­ver­di:
SUS­SAM GÖN­LÜM RAZI DEĞİL,
SÖY­LE­SEM TESİRİ YOK..
Söy­le­yip yaz­dık­la­rı­mın te­si­ri­nin olup ol­ma­dı­ğı­nı zaman gös­te­recek el­bet­te. Ama gön­lüm razı de­ğill diye,sus­ma­yı ken­di­me ye­di­re­mi­yo­rum.
Hani za­ma­nı­mız­dan 5 bin yıl önce o Sü­mer­ce me­tin­ler­den bir söz geldi ak­lı­ma:
Aynı şe­kil­de ifade ede­me­ye­bi­li­rim:
BİLİYOR­SAN NEDEN SÖY­LEMİYOR­SUN / BİLDİĞİNİ NEDEN ÖĞ­RETMİYOR­SUN de­miş­ler.
İşte bu ne­den­le ,70 yılı de­vir­di­ğim şu dün­ya­da, kim­se­le­ri in­cit­me­den doğru bil­di­ğim ve ol­ma­sı­nı ar­zu­la­dı­ğım ko­nu­lar­da­ki fi­kir­le­ri­mi yazıp söy­le­me­ye devam ede­ce­ğim.Ka­tı­lan­da sağ olsun,ka­tıl­ma­yan­da.

Gö­rü­nen o ki, :ül­ke­ler bil­has­sa ta­rım­sal alan­da içe dönük bir po­li­ti­ka iz­le­ye­cek­ler. Kı­sa­ca­sı, artık yet­mez­se şu,pa­ra­mız var ithal edi­ve­ri­riz gibi ucuz ter­cih­le­ri ol­ma­ya­cak. Para/yani dö­vi­zi­niz ol­sa­da (ki ih­ra­ca­tın olur­sa dö­vi­zin olur) ürün­de bu­la­mı­ya­bi­le­cek­sin.Yani kı­sa­ca milli tarım üre­ti­mi­ne dön­mek şart gibi.
İlçi­miz­de Lokal or­ga­nik tarım ürün­le­ri­nin pa­zar­lan­dı­ğı­nı gö­rün­ce , se­vi­ni­yo­rum. Ancak ,üre­ti­ci­nin pazar yeri bu­la­bil­me­si ko­nu­sun­da,yerel yö­ne­tim­le­rin ön­cü­lük et­me­si ge­re­ki­yor. Ma­hal­le­ler­de bir­kaç tez­gah şek­lin­de açı­lan pazar tez­gah­la­rı ,üre­ti­ci­le­rin der­di­ne ne kadar der­man ola­bi­le­cek­tir.?Bil­has­sa,bir Mer­kez Ma­hal­le­si ol­ma­sı ne­de­niy­le, Re­şa­di­ye­mi­zin göz ardı edil­me­me­si­ni öne­ri­rim.Bu ma­hal­le sa­kin­le­ri­mi­zin­de , ilçe mer­ke­zi­nin İskele Ma­hal­le­mi­ze ta­şın­mış ol­ma­sı ile küs­kün­lük­le­ri kal­dı­rıl­mış ola­bi­lir. Ken­di­le­ri beni mazur gö­re­cek­ler­dir, bu­ra­sı­nın sanki üvey evlat gibi his­set­me­le­ri­nin de önüne ge­çi­le­bi­lir. Hatta ben, bazı Dev­let bi­rim­le­ri­nin bu ma­hal­le­miz­de hiz­met ver­me­le­ri­ni de­fa­lar­ca öner­dim.
Büyük şe­hir­ler­de ya­şa­yan­lar bi­lir­ler, bir cad­de­ye veya so­ka­ğa, bir oto­büs du­ra­ğı­nın kon­ma­sı bile,ora­nın ha­va­sı­nı de­ğiş­ti­rir.
Sev­gi­li Yerel Yö­ne­ti­ci­le­ri­mi­ze, ilçe mer­ke­zi­miz­de hiç ol­maz­sa bir nok­ta­ya,YEREL BAŞ­VU­RU MA­SA­SI kon­ma­sı­nı öner­miş­tim, bu masa/nokta ,yerel yö­ne­ti­min Halk­la olan ile­ti­şi­mi­ni ko­lay­laş­tı­rır.Bu ko­nu­da si­ya­si parti ilçe baş­kan­la­rı­nın, han­gi­sin­den ilk ses çı­ka­cak merak edi­yo­rum.

Ben tek­rar et­mek­ten bık­ma­ya­ca­ğım, DATÇA FM rad­yo­mu din­le­mek is­ti­yo­rum. Hatta günün be­lir­li sa­at­le­rin­de ANONS ya­pa­bi­lecek bir ses dü­ze­ni­ni. Yan­lış dü­şü­nü­yor­sun diyen beri gel­sin,söy­le­sin ne­de­ni­ni.
Siz­ler­le soh­bet gü­zel­de


Bu yazı 1091 defa okunmuştur.İ.Yekta Kolcu Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer