19-06-2020 İ.Yekta Kolcu

Bu gün fark­lı bir ko­nu­yu siz­ler­le pay­laş­mak is­ti­yo­rum.
Ba­kıp­ta önem­se­me­di­ği­miz ,il­çe­mi­zin antik is­mi­ni tüm Ak­de­niz hav­za­sı­na ta­şı­yan,ken­di­si­nin adı geç­ti­ği zaman,şekli iş­le­vi ve ze­ra­fe­ti ile bir model/marka olmuş olan bir ob­je­dir KNİDOS AMP­HO­RA­LA­RI.
Küçük fark­lı­lık­la­ra rağ­men sivri dip otu­ru­mu ile genel ola­rak şekli hep ay­nı­dır.Çift kulpu ,sivri dip otu­ru­mu ile ge­mi­ler­de hafif yatık is­tif­le­me ko­lay­lı­ğı büyük ko­lay­lık­tır.Ya­rı­ma­da­da üre­ti­len ,Ş arap ,Zey­tin­ya­ğı ve Bal gibi yi­yecek /içe­cek­le­rin ta­şın­ma­sın­da ko­lay­lık sağ­la­ma­sı ile yüz­yıl­lar­ca bu po­pü­ler­li­ği­nin ya­şa­ma­sı­nı sağ­la­mış­tır. Ya­rı­ma­da­mı­zın hemen hemen her ta­ra­fın­da par­ça­la­rı bu­lu­nan bu ob­je­nin ,en yoğun üre­til­di­ği yer,şim­di­ki Kül­tür Evi­nin bu­lun­du­ğu mev­kii ol­du­ğu­nu gö­rü­yo­ruz..​Bu mev­ki­de bu­lun­muş olan pi­şir­me fı­rın­la­rı,Amp­ho­ra­la­rın bu­ra­da ,fab­ri­kas­yon ola­rak­da üre­til­di­ği­ni ,ürün­ler (amp­ho­ra­lar) üze­ri­ne ,ürün sa­hip­le­ri­nin isim­le­ri­nin,darp edil­me­si ,hatta imal eden us­ta­la­rın par­mak­la­rı­nı bas­ma­la­rı, ima­lat­la­rın­da gös­ter­dik­le­ri cid­di­yet­ten ol­ma­lı.
Ay­rı­ca , genel ola­rak se­ra­mik ob­je­ler, bu­lun­du­ğu za­ma­nın ta­ri­hi ve­si­ka­la­rı­dır.Sanki bir­tür­lü antık dö­nem­le­rin ar­şi­vi­dir.(Ro­dos­lu Di­mit­ri­os ismi)

1973-1974 yıl­la­rın­da Ati­na­da bu­lun­du­ğum da ,Zi­ya­ret et­ti­ğim Ar­ke­olo­ji Mü­ze­sin­de ,KNİDOS AMP­HO­RA­LA­RI için ayrı bir stand ay­rıl­dı­ğı­nı
gör­düm.Bu obje için çe­şit­li ma­ka­le ve tez­le­rin ya­pıl­dı­ğı­nı bi­li­yo­ruz.
Ancak yıl­lar ön­ce­de bu kö­şe­den yaz­dı­ğım gibi,Dat­ça­mız­da bu ob­je­ye­de sahip çı­ka­ma­dık. Bod­rum Be­le­di­ye­mi­zin ta­nı­tım sem­bo­lü oldu gitti. Çok şükür ya­ban­cı bir yere git­me­miş ol­du­ğu için,te­sel­li olu­yo­rum.

Yel de­ğir­men­le­ri yal­nız­ca tek ya­rı­ma­da­mı­za özgü değil el­bet­te.​Yarıma­da­mız üze­rin­de kaç tane inşa edil­miş bil­mi­yo­rum. Ka­çı­nın yı­kı­lıp yok ol­ma­mak için di­ren­di­ği­ni gö­rü­yo­rum.Geçen yıl Su sar­nıç­la­rı­nın tes­bi­ti­ni yapıp il­gi­li­le­re ver­dik.​Ancak Yel de­ğir­men­le­ri­de,Dikey Su de­ğir­men­le­ri gibi önem­sen­me­miş gibi.Kız­lan Mev­ki­in­de bi­ri­si­nin Res­to­ras­yo­nu ya­pıl­mış ol­sa­da,ko­ru­nup kol­lan­ma­yın­ca met­ruk olup gi­di­yor.​Hal­bu­ki ,pek çok Ege ada­sın­da ,Bod­rum,Rodos(Kum­bur­nu) daki ör­nek­ler, liman gi­riş­le­ri­ne ayrı bir renk kat­mak­ta­dır­lar.Liman gi­ri­şi­min­de­ki ,o arıt­ma te­si­si­nin çir­kin­li­ği­ni bir nebze ka­muf­le etmek için ,bay­rak di­re­ği is­ti­ka­me­ti ya­ma­ca ya­pı­la­cak çift yönlü üç yel de­ğir­me­ni bu­ra­sı­nın ha­va­sı­nı de­ğiş­ti­rir.Güzel bir gö­rü­nüm­de ka­za­nı­lır.Hiç ol­maz­sa o liman /ma­ri­na ucu­be­sin­den daha güzel olur. Çev­re­yi gü­zel­leş­tir­mek ,yal­nız­ca beton ağacı dik­mek­le ol­maz­ki. Işık­lan­dı­rıl­mış beyaz ba­da­na­lı hali ile, LİMA­NI­MI­ZIN DE­VAM­LI ÇİÇEK­LERİ
GİBİ. OL­MAZ­MI.? Duyan işi­ten varmı acaba.?

Anah­tar­lık­la­rı­mız­da mas­kot ola­rak sa­lı­nan küçük bir KNİDOS (Datça )
AMP­HO­RA­SI siz­le­re keyif ver­mez­mi. İis­mi­mi­zi dün­ya­nın öbür
ya­nı­na ta­şı­maz­mı.?
SAĞ­LI­CAK­LA......


Bu yazı 799 defa okunmuştur.İ.Yekta Kolcu Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer