03-07-2020 İ.Yekta Kolcu

Halen devam eden bu Pan­de­mi/ Co­ro­na­vi­rus sal­gı­nı ne­de­ni ile , mec­bu­ri ika­met et­ti­ğim Baş­ken­ti­miz­de­ki mec­bu­ri ika­met zo­run­lu­lu­ğu­mu ,ge­rek­li yasal pro­se­dü­rü ye­ri­ne ge­ti­re­rek ,iki hafta önce il­çe­me ka­vuş­ma­nın keyfi başka. Kont­rol­lü eş dost ve çevre zi­ya­ret­le­ri­mi epey öz­le­mi­şim.
Hemen hemen beş/altı aya varan has­ret so­nun­da ,ma­şal­lah il­çe­miz­de hızı ke­sil­me­yen tek ak­ti­vi­te konut in­şa­atı.Ma­şal­lah bu sal­gın bile bu hır­sı­mı­za dur di­ye­me­mek­te. Bil­has­sa Ka­ra­köy ma­hal­le­miz içi ve çev­re­sin­de man­tar gibi di­ki­len BETON ağaç­la­rın ,yasal uy­gun­lu­ğu ,yo­ğun­luk ve dere iç­le­ri­ne kadar varan ya­pı­laş­ma çıl­gın­lı­ğı­mız­dan in­şal­lah piş­man ol­ma­yız.Alt­ya­pı ve ula­şım hiz­met­le­ri­nin ye­ter­siz ol­du­ğu bu yö­re­nin ,ca­zi­be mer­ke­zi ol­ma­sı­na,bir türlü anlam ve­re­me­dim. İnşal­lah yet­ki­li­le­ri­miz­den , her­ şey kont­ro­lü­müz al­tın­da yasal ola­rak yü­rü­tül­mek­te­dir şek­lin­de bir cevap alı­rız.
Bir­kaç yıl­dır ,pek­ çok ma­hal­le­miz­de süt ve süt ürün­le­ri ile ge­çi­mi­ni temin eden aile­le­rin ,ahır­la­rı­nın bu­lun­du­ğu yer­le­re yakın ol­ma­sı veya yer­le­şim yo­ğun­lu­ğu için­de kal­mış ol­ma­sı zaman için­de bir sorun ola­ca­ğı­na ben­zi­yor. Bil­has­sa mer­ke­ze en yakın Ma­hal­le­le­rin­den biri olan HI­ZIR­ŞAH Ma­hal­le­miz ve diğer yer­le­şim yer­le­rin­de bu ma­mul­le­rin üre­ti­mi ve me­kan­la­rın uy­gun­lu­ğu il­gi­li ma­kam­lar­ca in­şal­lah de­net­le­ni­yor dur.​EVCİL hay­van­la­ra gös­te­ri­len özen, insan sağ­lı­ğı­na da il­gi­li MA­KAM­LAR­CA gös­te­ri­li­yor mu acaba.?

Arı­lar ve bil­has­sa BAL ARI­LA­RI biz­le­rin üvey ev­la­dı.Üret­tik­le­ri bal dı­şın­da,ya­rı­ma­da­mız ve ül­ke­miz­de üre­ti­len pek çok sebze ve mey­ve­nin döl­len­me­si­ni sağ­la­ya­rak ,sof­ra­mı­za kadar gel­me­le­ri­ne ve­si­le ol­duk­la­rı­nı­da , ka­çı­mız bi­li­riz.Üzü­le­rek ifade etmek is­te­rim ki, son za­man­lar­da tarım ilaç­la­rı ile yaşam alan­la­rı­nı sı­nır­lan­dır­dı­ğı­mız ,Arı­la­rın yaşam alan­la­rı­nı ,biraz daha da­ralt­mak tayız. Bal Üre­ti­mi yapan Arı­cı­la­rı­mız fer­yat edi­yor: KEKİK/ADA­ÇA­YI gibi ça­lım­sı bit­ki­le­rin , za­man­sız ve sı­nır­sız ola­rak bi­çi­le­rek ku­ru­tu­la­rak , ti­ca­re­ti­nin ya­pıl­ma­sı­na KİMLER hangi MAKAM so­rum­lu­la­rı mü­sa­de eder­ler .Bu mü­sa­de­yi ve­ren­ler acaba ,Bal üre­ti­mi ile uğ­ra­şan­la­rın SESİNE KULAK VERİRLER Mİ.? İLGİLİ SO­RUM­LU MA­KAM­LAR DU­YAR­LAR MI O ARI­LA­RI­MI­ZIN FER­YAD EDEN VIZILTISINI.​Zaten kurak geçen mev­sim­le­rin olum­suz­lu­ğu or­ta­day­ken,sahte/yapay bal üre­ti­mi var şek­lin­de hiç fer­yat et­me­ye­lim.

Ben yaz­mak­tan bık­ma­ya­ca­ğım. Ana Bul­var­dan Has­ta­ne gi­ri­şin­de­ki is­ti­nat du­va­rı ek­sik­li­ği­ni ,yağ­mur ya­ğın­ca bul­va­ra akan kır­mı­zı çamur bile fark et­ti­re­me­miş İLGİLİLERE..!!!!!!!!!!!!!
Ki­li­se/Kül­tür Evi kar­şı­sın­da­ki ala­nın, Ar­ke­opark ola­rak dü­zen­len­me­ye baş­lan­mış ol­ma­sı bir aşama. ANCAK ,yol ke­na­rın­da­ki mobil WC nin bir saksı gibi mu­ha­fa­za edil­me­ye devam edil­me­si­ne NE DEMELİ.???
Ya­şa­dık­ça daha neler gö­re­ce­ğiz ba­ka­lım.
SAĞ­LI­CAK­LA..........


Bu yazı 1471 defa okunmuştur.İ.Yekta Kolcu Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer