28-08-2018 İ.Yekta Kolcu

Bay­ram gün­le­ri hep bir hüzün kap­lar içimi. Geç­miş yıl­la­rın öz­le­mi bir yana,her yıl bir ek­sik­le devam edi­yo­rum hayata.?Gelecek bay­ra­mı hangi eksik dos­tum­la kar­şı­la­şa­ca­ğım bil­mi­yo­rum. Her şey bir yana ,in­şal­lah mutlu sağ­lık­lı sev­dik­le­ri­niz­le bir bay­ram ge­çir­miş­si­niz­dir.
Bu yıl tam tek­mil ailecek ,bir iki ak­sak­lık­lar ol­ma­sı­na rağ­men ,il­çe­miz­de top­lan­dık. Bir­den do­ku­za çık­mı­şım. Bravo biz­le­re doğ­ru­su.
Öm­rü­mün kaç yı­lı­nın Kur­ban Bay­ra­mı­nı Dat­ça­mız­da ge­çir­dim bil­mi­yo­rum ancak, bu kadar ka­la­ba­lı­ğı il­çem­de ilk defa gö­rü­yo­rum. Bu ne­den­le pek çok dost/ak­ra­ba­yı zi­ya­ret de ede­me­dim.İnşal­lah önü­müz­de­ki gün­ler­de sev­di­ğim dost­lar­la has­ret gi­de­ri­riz.
Bay­ram ve Datça de­nin­ce ise;
Diğer kar­deş il­çe­ler gibi il­çe­miz, yurt için­den ve dı­şın­dan gelen ko­nuk­la­rı­nı
elin­den gel­di­ğin­ce ağır­la­ma­ya ça­lış­tı. Tüm im­kan­sız­lık­la­rı­na rağ­men ,ken­di­si­ne ya­pı­lan ,ya­pıl­mak­ta olan mu­ame­le­ye al­dır­ma­dan.
En büyük kor­ku­la­rım­dan biri olan su ke­sin­ti­si­ni ya­şa­ma­dık.Bu ko­nu­da MUSKİ yi kut­lu­yo­rum. Ancak önü­müz­de­ki yıl­lar­da da böyle devam ede­ce­ği­nin ga­ran­ti­si yok.?Aynı şe­kil­de ho­var­da­ca su kul­la­nır­sak, hele kış mev­si­min­de de ye­te­rin­ce yağ­mur düş­mez­se ha­li­miz kötü.
Gelen ko­nuk­lar­dan, ko­nak­la­ma ve diğer hiz­met sek­tör iş­let­me­ci­le­ri­miz mem­nun olsa da,çev­re­yi temiz kul­lan­ma du­yar­lı­lı­ğı­nı ge­len­ler­de gö­re­me­dik.Para bı­ra­kı­yo­rum diye çö­pü­nü bı­rak­ma ve kir­let­me öz­gür­lü­ğü hangi ül­ke­de gö­rür­sü­nüz.Gerçi de­vam­lı otu­ran­la­rı­mız­da da bu ko­nu­da pek du­yar­lı­lık yok.?Bir hafta için ge­len­le­ri­miz bir­kaç aylık çöp­le­ri­ni de he­di­ye ola­rak bı­rak­tı­lar.
De­fa­lar­ca uyar­ma­ma rağ­men, kum­luk pla­jı­na be­lir­li nok­ta­lar­dan de­ni­ze gir­mek için ,aroma ve atık­la­ra da ta­ham­mül etmek ge­re­kecek bu gi­diş­te. Buna sevgi yolu üze­rin­de­ki , kul­la­nı­ma ka­pa­tı­lan is­ke­le­nin ucun­da da aynı ko­ku­la­rı hissedebilirsiniz.?Sahilin­de­ki otel­le­rin bir ku­su­ru veya du­yar­sız­lı­ğı ola­bi­lir mi.?
Kamu hiz­met­le­ri­nin ka­rın­ca ka­ra­rın­ca ve­ril­me­ye ça­lı­şıl­dı­ğı il­çe­miz­de, nü­fu­sun bir­den on kat art­ma­sı­nın ya­rat­tı­ğı ,ya­ra­ta­ca­ğı so­run­lar ,ta­til­le­ri uzat­ma ka­ra­rı alan yet­ki­li­ler­ce dü­şü­nül­dü mü acaba.?
Biz hep söy­le­riz, bize bir şey olmaz ,olu gide man­tı­ğı ile ta­nım­la­nır.İlçe­mi­zin bu gibi sı­nav­la­ra her ba­kım­dan ha­zır­lı­lı­ğı pek yok gibi. Bu bir sınav idi,ucuz at­lat­tık gibi.?Pek çok ko­nu­da ken­di­mi­ze çeki düzen vermeliyiz.?Eksikler­den biri ge­len­le­re çok uçuk fi­yat­la hiz­met verme man­tı­ğı. (1/2 lt içme su­yu­nun 5.?tl ol­ma­sı gibi) Bin­di­ği­miz dalı kes­me­ye­lim.
Lo­kan­ta ve ka­fe­le­rin yü­rü­yüş yol­la­rı­nı iş­gal­le­ri pek hoş ol­ma­ma­ya devam edi­yor. Yerel yö­ne­ti­mi­miz ne­re­ler­de acaba. ?
Mutlu bay­ram­lar­da bu­luş­mak üzere.
SAĞ­LI­CAK­LA


Bu yazı 2237 defa okunmuştur.İ.Yekta Kolcu Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer