11-10-2018 İ.Yekta Kolcu

Hemen hemen altı aya yak­la­şan bir sü­re­dir ,ya­rı­ma­da­mız yağ­mu­ra has­ret.Çiğ yağar gibi , geçen haf­ta­lar için­de ken­di­ni gös­te­ren yağ­mur, he­pi­mi­zin ümit­len­me­si­ne neden olmuş olsa da,so­nun­da yine ümi­di­miz boşa çıktı.Tüm Ege böl­ge­mi­zi et­ki­le­ye­ce­ği­ni duy­du­ğu­muz fır­tı­na,Dat­ça­mız'dan teğet çekti.?Tekne sa­hi­bi olan­la­rı­mı­zın yü­rek­le­ri ağız­la­rın­day­dı.Ben bile, bu olay so­nun­da bir yağ­mur bek­le­dim .Ümit­le­rim yine önü­müz­de­ki gün­le­re kaldı.Ekim ayına gir­di­ği­miz şu gün­ler­de bile ,ağaç­la­rın su­lan­ma­sı gün­dem­de. Kasım ayına ka­dar­da böyle ola­cak gibi. İnşal­lah ya­nı­lı­rım.
De­fa­lar­ca yaz­mam ve yüz yüze te­mas­la­rı­mız­da yerel yö­ne­ti­mi­miz yet­ki­li­le­ri­mi­ze ak­tar­ma­ma rağ­men,Hı­zır­şah Kül­tür evi ve bey­lik­ler dö­ne­mi­ne ait Cami ye ula­şım ko­nu­su­nu bir türlü çö­ze­me­dik.Gelen tur oto­büs­le­ri­nin bu yer­le­re ulaş­ma­sı çok so­run­lu ,müm­kün değil gibi.?Datça­mı­zın mer­kez­de­ki kül­tür var­lık­la­rın­dan başka ne­yi­miz var.? İşte deniz mev­si­mi­nin so­nu­na da gel­dik gibi. Kni­dos antik şeh­ri­ne ula­şı­mın zor­lu­ğu belli.
İskele ma­hal­le­miz­de ılıca mev­kin­de bu­lu­nan Sar­nıç'ın met­ruk hali kim­se­le­ri ra­hat­sız et­mi­yor ki ,il­gi­le­nen el atan yok.Yı­kı­lıp çök­tü­ğü zaman de­ğe­ri or­ta­ya çıkar.Kör ölür badem gözlü olur.!!! Tes­pi­ti­ni yap­tı­ğı­mız di­ğer­le­ri ise Allah'a ema­net.
Sevgi yo­lu­nun deniz ke­na­rın­da bu­lu­nan ay­dın­lat­ma di­rek­le­ri­nin hali her­kes­çe gö­rün­se de, çözüm için gay­ret de yok gibi. Ta­mi­ri/ba­kı­mı çok ma­li­yet ge­rek­ti­ri­yor­sa, bun­la­rın ye­ri­ne güneş pa­ne­li ile ay­dın­la­tıl­ma se­çe­ne­ği dü­şü­nü­le­mez mi?. Kablo dö­şe­mek yok/elekt­rik gi­de­ri yok.
İlçe mer­ke­zi­miz­de muh­te­lif yer­le­re konan hey­kel­ler bir gü­zel­lik kat­mış olsa da,ma­şal­lah va­tan­daş­la­rı­mı­zın imza def­te­ri gibi.İLK KO­NAN­LAR­DAN BİRİ OLAN " ORFOZ BA­LI­ĞI HEY­KELİ " arka fo­nun­da­ki umumi tu­va­let pek de ya­kış­mış ol­ma­lı. İlgi­li­ler bu­ra­sı­nı seç­mek için epey uğ­raş­mış ol­ma­lı­lar. !!!!!
MUSKİ bu yaz mev­si­min­de iyi sınav verdi. Ancak bu kış ye­ter­li yağış ala­maz­sak ,ha­li­miz kötü. Diğer ne­ba­ta­tın /can­lı­la­rın su ih­ti­ya­cı­nı dü­şü­nen yok.
Kı­sa­ca­sı seçim yılı ol­ma­sı göz önüne alı­nır­sa, yerel yö­ne­ti­mi­mi­zin iş epey zor gö­rü­nü­yor.
Kalın sağ­lı­cak­la..


Bu yazı 3166 defa okunmuştur.İ.Yekta Kolcu Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer