15-10-2018 İ.Yekta Kolcu

Dik­ka­ti­mi çeken ko­nu­lar­da bir aydır ,il­gi­li ma­kam­la­rı ha­ber­dar et­me­ye gay­ret edi­yo­rum.?Pek uya­nan da yok gö­rü­nü­yor.Her­kes kendi dün­ya­sın­da,hül­ya­sın­da, sev­da­sın­da. Kaça alır kaça sa­ta­rım, gü­nü­mü kur­ta­ra­yım sev­da­sı ile ,so­run­la­rı­mı­zı hep ha­lı­nın al­tı­na sü­pür­me­ye devam edi­yo­ruz.?Ge­mi­si­ni yü­rü­ten kap­tan mi­sa­li....

Epey­ce uzun bir süre yağ­mu­ra has­ret kal­dık.Ne za­ma­na kadar bu ku­rak­lık devam eder. Bir bilen var mı.?Kuzey ve güney taban ara­zi­ler­de ta­rım­la ge­çi­nen köy­lü­le­ri­mi­zin deniz suyu ile ,ku­yu­la­rın­da ta­nış­tık­la­rı­nı du­yu­yo­rum.(Bil­has­sa Ka­ra­köy)

İlgi­li­le­re sor­mak is­te­rim.:
Ya­rı­ma­da­mız­da açık bu­lu­nan ar­te­zi­yen­le­rin kont­ro­lü­nü yapan,ruh­sa­tı­nı ve­ren­le­rin kaç ku­yu­nun bu­lun­du­ğu­na dair bir ka­yıt­la­rı var mıdır.? Elli Mt ruh­sat/izin al­mış­ken 150 Mt inil­di­ği­ni kim bi­lecek,kont­rol edecek.?

Geçen bir iki gün önce,İlçe­mi­zin yıl­lar­ca su ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­la­mış olan ,ha­len­de Hı­zır­şah Kö­yü­mü­zün/Ma­hal­le­mi­zin su­yu­nun temin edil­di­ği yere (PUS­TU­LAR Mev­kii) çok yakın bir yerde ,özel mülk sa­hi­bi­nin son­daj te­şeb­bü­sü ne oldu bil­mi­yo­rum. Bir ki­şi­nin /şah­sın ar­zu­su­na bir yer­le­şim ye­ri­nin su kay­na­ğı nasıl mü­sa­ade edi­le­bi­lir,an­la­mak müm­kün değil. Benim asıl üzül­dü­ğüm olay ise,benim mus­lu­ğum­dan su ak­sın­da , ge­ri­si bana ne demek cür­re­ti. Bu ya­rı­ma­da­da yal­nız ya­şa­yan onlar sanki.?Bu ko­nu­da MUSKİ başta olmak üzere tüm kamu ku­ru­luş­la­rı­mı­zın du­yar­lı ol­ma­la­rı­nı bek­li­yo­rum.
Hı­zır­şah Ma­hal­le­mi­ze , ana bul­var­dan kara yolu ile doğ­ru­dan ulaş­ma so­ru­nu halen gün­de­mi­miz­de. Bu yer­le­şim ye­ri­mi­ze ,bı­ra­kı­nız tu­ris­tik /kül­tü­rel zi­ya­re­ti ,acil bir ula­şım ih­ti­ya­cı büyük sorun.Yağ­mur­la­rı bek­ler­ken,sivil top­lum ku­ru­luş­la­rı­mı­zın da , si­te­le­ri­mi­zin yö­ne­tim­le­ri­nin ağaç­lan­dır­ma ko­nu­sun­da çaba sarf et­me­le­ri­nin za­ma­nı gel­me­di mi.? Bu ko­nu­da ya­rı­ma­da­mı­zın/il­çe­mi­zin bir KENT KO­RU­LU­ĞU yok. Ya­ma­ca yaz­dı­ğı­mız ÖNCE VATAN ya­zı­mız biraz yavan kal­mı­yor mu.O zaman bi­ri­le­ri sorar,Önce Vatan da hani ne yap­tın der­ler.

Çevre çevre diye gün­dem ya­rat­ma­ya ça­lı­şan­la­rı­mı­za ,Baba Yanı mev­ki­in­den ,sınai iş­let­me­le­ri­mi­zin bu­lun­du­ğu yöne doğru bir git­me­le­ri­ni tav­si­ye ede­rim.

Gerek bu iş­let­me­le­rin ,ge­rek­se va­tan­daş­la­rı­mı­zın her türlü atık­la­rı­nın ra­hat­ça bı­ra­kıl­dı­ğı yol ke­na­rı, il­gi­li­le­ri­mi­zin /so­rum­lu­la­rı­mı­zın görev / ilgi alan­la­rı­na gir­mi­yor ol­ma­lı.Hiç di­le­mem ama, güzel bir yağ­mur­da bu atık­la­rın ana bul­va­rı tı­ka­dı­ğı­nı gör­me­yiz.
Güzel ha­ber­ler ve­re­bil­mek ümidi ile.

Sağ­lı­cak­la..


Bu yazı 1774 defa okunmuştur.İ.Yekta Kolcu Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer