14-04-2020 İ.Yekta Kolcu


Bu dün­ya­da bize bah­şe­di­len, zaman di­li­mi­ni dol­du­rup gi­den­ler gibi ,biz­ler­de elbet bir ­gün geçip gi­de­ce­ğiz.Biz­le­ri ya­ra­tan koca Al­la­hı­mı­zın de­di­ği :"TÜM CAN­LI­LA­RA ÖLÜMÜ TAT­TI­RA­CA­ĞIM" me­sa­jın­dan he­pi­mi­zin ha­be­ri var el­bet­te. Bu bir ger­çek.Ancak bu ger­çe­ği bile bile, ka­zan­dı­ğı­mız dünya de­ğer­le­ri­nin kö­le­si ol­mak­ta , neden bu kadar çaba sar­f e­de­riz,an­la­mak zor.?Ben , bu­ra­da ya­şa­dı­ğı­mız dün­ya­dan ken­di­mi­zi so­yut­la­yan bir yaşam bi­çi­mi­ni, ken­di­mi­ze reh­ber seç­me­miz gibi bir yaşam an­la­yı­şı­nı be­nim­se­di­ğim gibi an­la­mın çı­ka­rıl­ma­sı hiç arzu etmem.Böyle bir yaşam fel­se­fem de yok.Dün­ya­dan elini ete­ği­ni çek­mek hiç ol­ma­ma­lı ya­şan­tı­mız­da. Ömün­ce­ye kadar ya­şa­mak/üret­mek ancak :ka­za­nım­la­rı­mı­zı : TAŞA/KUŞA/AŞA bö­lüş­tür­me an­la­yı­şı­nı ken­di­mi­ze amaç edir­mek.
ANCAK: Bu dün­ya­da biz in­san­la­rın üret­ti­ği her ­tür­lü de­ğe­rin, ko­run­ma­sı/ya­şa­tıl­ma­sı ko­nu­sun­da gös­ter­di­ği­miz özeni ,bun­la­rı yapan in­san­la­ra gös­te­ri­yor­mu­yuz.? Bu na evet di­ye­bil­me­yi çok arzu eder­dim. Ma­ale­sef de­ğil ­mi.?
Bir örnek ol­ma­sı açı­sın­dan,yeni se­çi­len Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mı­za ,Be­le­di­ye­mi­ze Baş­kan ola­rak hiz­met etmiş olan,halen ha­yat­ta olan veya ol­ma­yan­la­rın en yakın va­ris­le­ri­ni ,küçük bir anma top­lan­tı­sı­na davet et­me­le­ri­ni öner­miş­tim. İyi olur/güzel olur şek­lin­de bir cevap dı­şın­da başka ses/eylem yok.?Elbette he­pi­miz işgal et­ti­ği­miz bu makam/mev­ki­le­ri biz­ler­den sonra ge­len­le­re dev­re­dip gi­de­ce­ğiz.Hani o ünlü halk fi­lo­zo­fu­muz di­ye­bi­le­ce­ğim Yunus Emre nin söz­le­ri ku­la­ğı­mız­da ol­ma­lı:""MAL YALAN MÜLK YALAN VAR BİDE SEN OYA­LAN" ben buna bir ek­le­me yap­mak is­te­rim ""MEVKİİ/MAKAM DA YALAN" de­ğil­mi.?
Ben birde il­çe­miz­de bazı hiz­met alan­la­rın­da öncü/ilk olmuş port­re­le­rin de unu­tul­ma­ma­sı­nı önem­si­yo­rum.
İlçe­mi­zin ka­ra­yo­lu ile ili­mi­ze bağ­lan­ma­sın­dan sonra, ula­şı­mı­nı sağ­la­mış olan Rah­met­li METE Am­ca­mı­zı,Rah­met­li ZAYİT Abi­mi­zi unut­mak müm­kün­mü.(şimdi bu alan­da Sev­gi­li Dos­tum Metin PEKER fa­ali­yet gös­ter­se­de)Yıl­lar­ca yıl­lar­ca he­pi­mizin , se­vin­ci­mi­zi ke­de­ri­mi­zi hatta ka­de­ri­mi­zi ge­ti­rip gö­tür­dü­ler.Yakın bir za­ma­na kadar ha­yat­ta olan ,Bet­çe­li ASIM Ağa­be­yi­mi­zi ve Ka­ra­köy­lü Şöför Osman 'ı biz­ler hep ismi önün­de ŞÖFÖR söz­cü­ğü ile andık.?Tarım ürün­le­ri­mi­zi İzmir gibi Büyük Met­ro­pol­le­re kam­yon­la­rı ile ta­şı­yan Re­şa­di­ye­den Şi­na­si Ağa­be­yi­mi­zi ve Ali Bul­dan Ağa­be­yi­mi­zin ve di­ğer­le­ri­nin isim­le­ri­ni unut­tur­ma­mak il­gi­li mes­lek der­ne­ği­nin borcu de­ğil­mi.?(Şo­för­der Der­ne­ği)
Onlar biz­le­rin ma­lı­mı­zı ca­nı­mı­zı ve ka­de­ri­mi­zi ge­ti­rip gö­tür­dü­ler. Kü­çü­cük bir ha­tır­la­rı ol­ma­ma­lı­mı.
Diğer mes­lek alan­la­rın­da hiz­met ver­miş olan­la­rı­da , zaman zaman ,ha­tır­lat­ma­ya ça­lı­şa­ca­ğım.
BU DÜN­YA­DAN göçüp gi­den­le­ri RAH­MET VE MİNNET­LE ANMAK İSTERİM.
SAĞ­LI­CAK­LA..


Bu yazı 498 defa okunmuştur.İ.Yekta Kolcu Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer