07-05-2020 İ.Yekta Kolcu

Bu kö­şe­den yıl­lar­dır yazıp söy­lü­yo­rum, üzü­le­rek söy­le­ye­ce­ğim ken­dim çalıp,ken­dim söy­le­mi­şim sanki.!!!!
Uzak­lar­da ol­sam­ da,(mec­bu­ri ika­met) ku­la­ğı­mın biri ora­lar­da ve ilim­de­dir.Gön­lüm­den hep güzel bir­ şey­ler du­ya­bil­mek ümidi ile.

De­fa­lar­ca yazıp çizip söy­le­me­me rağ­men ,il­çe­miz­de mev­cut ANONS teş­ki­la­tı­nı bir­ tür­lü can­lan­dı­ra­ma­dık.Yok efen­dim ma­li­ye­ti var­mış,ra­hat­sız olan var­mış VS VS VS .İşte size BOD­RUM güm­bür güm­bür anons ile Baş­kan ta­ra­fın­dan me­saj­lar/du­yu­ru­lar ile­til­di­ği gibi, moral amaç­lı müzik ya­yın­la­rı­nın ya­pıl­dı­ğı­nı du­yu­yo­rum.?Mev­cut bir te­si­sa­tı ça­lış­tı­r a­ma­ma­mı­zın ma­ze­re­ti­ni ara­mı­ya­lım. Ye­ter ­ki ka­rar­lı ola­lım. İste­nir­se kay­nak­ da bu­lu­nur ,çözüm yo­lu­da. Bu sal­gın gün­le­rin­de her­ke­sin gözü ku­la­ğı ol­ma­sın­dan,kim­ler ra­hat­sız olur,bil­mem artık.

Yine atıl hale ge­ti­ri­le­rek çöp­lü­ğe atı­lan ,bel­ki­ de pek ­ço­ğu­mu­zun unut­tu­ğu bir DATÇA FM Rad­yo­muz vardı. Sev­gi­li dos­tum Mus­ta­fa SOY­TOK (Eski Be­le­di­ye Baş­ka­nı) un ,im­kan­sız­lık­lar için­de gay­ret­le­ri ile ya­şa­tıl­dı.Bil­has­sa yaz gün­le­rin­de , ak­şam­la­rı he­pi­mi­zin ku­la­ğı orada olur­du. So­ru­yo­rum siz DATÇA GÜÇ BİRLİĞİ sev­da­lı­la­rı­na,bun­dan ha­be­ri­niz var mı. ?

Er veya geç bu sal­gın gelip ge­çecek.Bunun ül­kemi­ze do­la­yı­sı ile il­çe­mi­ze yan­sı­ma­sı ne ola­cak ,bunu şim­di­den dü­şün­me­ye baş­la­ma­lı­yız. Biz­le­ri bek­le­yen asıl büyük sal­gın EKO­NOMİ yani geçim. Artık üç dönüm sa­ta­rız,yan gelip ya­ta­rız fel­se­fe­si bitti. İnşaat sek­tö­rün­de­ de ,üçe ma­le­dip on­be­şe satma dö­ne­mi­de bitti.Küçük es­na­fın du­ru­mu da or­ta­da.?Fe­la­ket tel­la­lı ol­ma­ya­lım ama, ki­ra­da­ki küçük es­na­fın il­çe­miz­de ayak­ta du­ra­bil­me­si mu­ci­ze. Ancak mal sa­hi­bi olup aile iş­let­me­si olan­lar,bu du­ru­ma ne kadar di­re­ne­bi­lir­ler.?Otel/? Motel/Apart fur­ya­mız­da pek fark­lı ol­ma­ya­cak gibi. Bir­kaç aya sı­kı­şan tu­rizm se­zo­nu­muz­dan ben büyük bek­len­ti um­mu­yo­rum. Durum or­ta­da ve bu kı­sıt­la­ma­la­rın yaz se­zo­nu­nu­da kap­sa­ya­ca­ğı gö­rü­nü­yor..Kı­sa­ca­sı bana göre daha sı­kın­tı­lı bir dö­ne­me hazır ol­ma­lı­yız.
De­fa­lar­ca yazıp söy­le­me­me rağ­men, büyük Mar­ket­ler zin­cir­le­ri­nin ,tarım ke­si­mi­mi­ze des­te­ği­ni gö­re­mi­yo­ruz.Bunu sor­gu­la­mak zo­run­da olan ,kamu ve bir­lik­le­rin hatta sivil top­lum ku­ru­luş­la­rı­mı­zın sesi se­da­sı yok.İlçe­miz sanki mar­ket zin­cir­le­ri­nin açık pa­za­rı. Kı­sa­ca­sı,Cu­mar­te­si açı­lan pa­za­rı­mı­za ilave gün­le­ri ÖZBEL semt pa­za­rı ile köy /ma­hal­le­ler­de­ki ge­çi­ci diğer satış nok­ta­la­rı çö­züm­den çok uzak.?Bu ne­den­le ,Köy Mi­ni­büs­le­ri­nin ga­ra­jı çev­re­si­ne,is­ti­nat du­va­rı­na da­ya­lı, her­ gün (Cu­mar­te­si hariç) açık ola­bi­lecek bir KÖYLÜ PA­ZA­RI bir­kaç aile­ye geçim sağ­laya­bi­le­ce­ği gibi, bu­ra­sı­­na­ da kü­çük­te olsa bir can­lı­lık
ge­ti­re­bi­lir. Bu­ra­sı mas­raf­lı bir alt­ya­pı­da ge­rek­tir­me­mek­te­dir. Duyan
il­gi­le­nen bi­ri­le­ri var­mı­dır,bil­mem.

O ünlü oza­nı­mı­zın söy­le­di­ği gibi:BENİM SADIK YARİ KARA TOP­RAK­TIR.
Ta­rım­dan ,ta­rım­sal üre­tim­den kop­ma­ma­lı­yız. Ancak ta­rım­da üre­tim ya­pan­la­rı­da ko­ru­mak kol­la­mak şart.

İLGİLİLERE İLGİLE­NEN­LE­RE.....


Bu yazı 818 defa okunmuştur.İ.Yekta Kolcu Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer