18-05-2020 İ.Yekta Kolcu

 

Uzak­tan da­vu­lun sesi hoş gelir ,denen bir söy­le­mi­miz var­dır.
Son gün­ler­de mec­bu­ri ola­rak bu sal­gın ne­de­ni ile il­çem­den uzak kal­mış ol­sam­da,bir ku­la­ğım ora­lar­da ve Dat­ça­mız­ dan hoş ses­ler du­ya­bil­me­yi arzu edi­yo­rum. El­bet­te en kısa za­man­da ara­nız­da ola­bil­me­yi arzu edi­yo­rum.
Gö­re­bil­di­ğim ,duy­du­ğum ve bana ile­ti­len so­run­la­rı­mı­zı ,İLGİLİ MAKAM veya MA­KAM­LAR'A di­ye­rek bu kö­şem­den ses­len­dir­me­ye ça­lı­şı­yo­rum.Ki­şi­sel tak­dir ve des­tek­ler dı­şın­da ,il­gi­li Ma­kam­la­rı­mı­zın hiç­bi­rin­den bir ses yok.?Belki ben duy­mu­yo­rum,du­ya­rı­yo­rum bel­ki­ de hata bende.?Bel­ki ­de an­lam­sız ,bizim ora­la­rın ta­bi­ri ile "KALİME­RA­SIZ İŞLER/SÖZ­LER" diye de­ğer­len­di­ri­li­yo­rum. Ancak ben yi­ne­de doğru bil­di­ğim ,inan­dı­ğım dü­şün­ce­le­ri­mi bu kö­şe­den siz­le­re ak­tar­ma­ya ça­lı­şa­ca­ğım.
Arzu eder­dim ki, İLGİLİ MAKAM diye ses­len­di­ğim bir­lik­te­le­rin ba­şın­da olan KENT KON­SEYİ miz­den ,evet ama di­ye­rek ya­nıl­dı­ğım ko­nu­lar­da bir tep­ki­nin /dav­ra­nı­şın gel­me­siy­di,te­men­nim. Ol­mu­yor ola­mı­yor her­hal­de.
Kent Kon­se­yi­mi­zin,tüm ya­rı­ma­da­mı­zın gözü ku­la­ğı ol­du­ğu­na inan­mak is­ti­yo­rum. El­bet­te bir kamu ku­ru­mu gibi bazı yap­tı­rım­la­rı uy­gu­la­mak gibi bir yet­ki­si ol­ma­ya bilir.?Ancak zaman zaman bazı kamu bi­rim­le­ri­nin ha­re­ke­te geç­me­sin­de ,far­kın­da­lı­lık ya­ra­tıl­ma­sı ko­nu­sun­da ön­cü­lük et­me­si ar­zum­dur.
-Bir KENT ESTETİĞİ an­la­yı­şı­nın ,bil­has­sa ya­pı­lar­da dış cephe gö­rün­tü ve renk bir­lik­te­li­ği­nin oluş­ma­sı için tavır ve duruş gös­ter­me­si­ni bek­le­mek yan­lış ­mı.?(Yerel yö­ne­ti­me öne­ri­ler­de bu­lun­mak).Ör­ne­ğin bir mer­kez Ma­hal­le /Kö­yü­müz olan HI­ZIR­ŞAH gi­ri­şin­de­ki yeni ya­pı­la­rın ,ya­ma­cın kar­nı­nın ya­rı­la­rak inşa edil­me­si,ya­pı­lan yük­sek is­ti­nat du­var­la­rı,dış cep­he­le­ri­nin genel do­ku­ya uy­ma­yan renk­ler­le bo­yan­ma­sı,yasal bir ay­kı­rı­lık ol­ma­sa­da, KENT ESTETİĞİNE uy­gun­mu,so­ru­yo­rum.?
-Kent Bul­va­rı­nın ve park­la­rın ya­rı­ma­da­nın dı­şın­dan ge­ti­ri­len fi­dan­lar­la ağaç­lan­dı­rıl­ma­sı­na du­ru­şu­muz ne ol­ma­lı.?(Büyük şe­hir­ler bile bu ko­nu­da tavır aldı)
-En­de­mit bitki ve flo­ra­nın yok ol­ma­ma­sı için,bir KENT OR­MA­NI/Fi­dan­lı­ğı oluş­tu­rul­ma­sı için Kamu Ku­rum­la­rı­mı­za bastı yap­ma­mız ge­rek­mez­mi.?
-Ana Bul­var­da­ki Has­ta­ha­ne kav­şak gi­ri­şin­de­ki gö­rün­tü­den ,tüm Kon­sey üye­le­ri­miz mem­nun mu.?
-Hı­zır­şah Ma­hal­le­mi­ze Ana Bul­var­dan ula­şım yok.Çözüm için öne­ri­miz ne ol­ma­lı.?
-Sa­na­yi Si­te­miz ya­nın­da bu­lu­nan eski so­ğuk­ ha­va te­si­si­nin bu­lun­du­ğu yer­de­ki ,sanayi atığı ÇÖP yı­ğı­nı,(bil­has­sa LASTİK atık­la­rı ) ne za­ma­na kadar ,gelip ge­çe­ni se­lam­la­ya­cak.?
-Mer­kez ma­hal­le­miz is­ke­le­de,çe­şit­li yer­le­re konan yon­tu­lar, bir gü­zel­lik ver­se­ de ,yer se­çi­min­de , bil­ha­sa Kum­luk da umum önüne kon­muş olan WC ORFOZ ba­lı­ğı hey­ke­li Kent es­te­ti­ği­ne uy­gun mu.?
-İlçe­mi­zin sı­nır­la­rı belli,bir KENT OR­MA­NI yok.?Pik­nik yer­le­ri­ de ki­şi­le­rin in­sa­fın­da. Bu ko­nu­lar­da Site Yö­ne­tim­le­ri­nin­ de sü­re­ce ka­tıl­ma­la­rı­nı teş­vik etsek olmaz mı.? Bu ko­nu­da AKTUR yö­ne­ti­min­den güzel ses­ler ge­li­yor.
Bu ko­nu­la­rın ço­ğu­nun yerel yö­ne­ti­mi­mi­ze bir mali yük ge­ti­ri­mi yok.
Za­ma­nı ge­lin­ce ,ne di­yor­sun den­di­ğin­de ,el­bet­te söy­le­ye­cek­le­rim var ,
İLGİLİ-İLGİLENEN MA­KAM­LA­RA..
sağ­lı­cak­la....


Bu yazı 548 defa okunmuştur.İ.Yekta Kolcu Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer