15-04-2019 İ.Yekta Kolcu

Ne bit­mez tü­ken­mez bir töre/pro­to­kol an­la­yı­şı­dır bil­mi­yo­rum,bu kut­la­ma pro­to­ko­lü­nü.Yerel seçim olup bi­te­li 12 gün ol­ma­sı­na rağ­men, bu kut­la­ma se­re­mo­ni­si bir türlü bit­me­di gitti. Se­çi­len se­çil­di ve her­kes hele il­çe­miz­de maz­ba­ta­sı­nı da aldı bitti bu iş.Yani kı­sa­ca­sı evli evine köylü kö­yü­ne,iş ya­pa­cak­lar­da işi­nin ba­şı­na dön­sün.El­bet­te işini yap­sın artık.Çok abart­ma­yı ve şak­şak­la­ma­yı ,gös­te­ri­şi seven top­lum olduk çık­tık.Sanki , bi­ri­le­ri gidip o seç­ti­ği­miz va­tan­da­şı ma­ka­mın­da teb­rik et­mez­se, dava usul­den kay­be­di­lecek.?Geçin bun­la­rı canım...Bı­ra­ka­lım her­kes işini yap­sın.

Yağ­mur­lu geçen kış mev­si­mi ne­de­ni ile yol­la­rı­mız delik deşik. Aci­len ge­rek­li olan yer­le­rin ona­rıl­ma­sı şart.?Yağ­mur suyu top­la­ma maz­gal­la­rı dol­muş.Mer­kez­de ,ana cadde/bul­var dü­zen­le­me /kap­la­ma iş­le­ri çok ağır yü­rü­mek­te.Gece iş yap­ma­yı ya­sak­la­yan bir mev­zu­at mı var acaba.?Yağmur­lar ke­si­lin­ce ana cadde de toz­dan yü­rü­mek fe­la­ket ola­cak. Mer­kez­de tra­fik FELÇ. İşte 23 Nisan bay­ra­mı 19 Mayıs bay­ra­mı ka­pı­mı­zı çaldı ve yaz se­zo­nu Mayıs ayı ile bir­lik­te geldi sa­yı­lır. Bazı hiz­met­le­rin ta­mam­lan­ma­sı için var­di­ya­lı ça­lış­mak şart.

Nasıl çö­züm­le­ne­ce­ği ko­nu­sun­da kırk türlü hi­ka­ye­si du­yu­lan/söy­le­nen liman ve Ma­ri­na bil­me­ce­si bir başka ba­ha­ra mı kaldı.Lodos es­ti­ği zaman ,ya­yı­lan koku bir yana atık­la­rın sa­hi­le vur­ma­sı­na ne de­me­li.?Tam mer­kez­de bu­lu­nan (Çatal Ma­ğa­ra) kanal terfi pom­pa­sı­nın ,kum­luk yö­nün­de yay­dı­ğı ko­ku­nun za­ma­nı ge­li­yor.?LÜT­FEN...

Geçen ya­zım­da da bah­set­ti­ğim gibi ,Bul­var­dan Has­ta­ha­ne­ye gi­riş­te bu güne kadar bir he­ye­lan ol­ma­mış­sa mu­ci­ze.?Bu­ra­sı­nı dü­zelt­mek için il­le­de bir top­rak kay­ma­sı­nı mı bek­le­ye­ce­ğiz.
Sa­na­yi si­te­si gi­ri­şin­de­ki atık las­tik yı­ğın­la­rı ve diğer atık­la­rın ya­rat­tı­ğı gö­rün­tü kir­li­li­ği,Ka­ra­köy ve Betçe yö­nün­de dil­le­re des­tan..
Hiç merak et­me­yi­niz, Ba­ba­ya­nı köp­rü­sün­den sa­na­yi si­te­si­ne doğru dere bo­yun­da ÇÖP­LÜK BUL­VA­RI tüm ih­ti­şa­mı ile ye­rin­de­dir.?Bil­has­sa in­şa­at atık­la­rı için bir yer gös­te­ril­me­si ya­pıl­dıy­sa, bunun ta­ki­bi de ol­ma­lı. De­ğil­mi. !!!!
Tüm bu so­run­la­rın çö­zü­mü için çaba sarf etmek ge­re­kir­ken, kut­la­ma teb­rik için zaman har­ca­ma­ya vakit var mı.?
Ben­den söy­le­me­si...SAĞ­LI­CAK­LA


Bu yazı 5824 defa okunmuştur.İ.Yekta Kolcu Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer