16-05-2019 İ.Yekta Kolcu


12 Mayıs Pazar günü öm­rü­mün ilk 11 yı­lı­nı ge­çir­di­ğim eski Datça ma­hal­le­miz­de ,anı­la­rı ta­ze­le­dik.Şu­ra­sı çelik çomak oy­na­dı­ğı­mız ,şu­ra­sı bal­çık ça­mu­ra sap­la­dı­ğı­mız Kazık oyunu ye­ri­miz .Her du­va­ra bir anı­mı­zın nak­şe­dil­di­ği , yur­dum, doğum yerim, köyüm cen­ne­tim benim.İnsan be­lir­li yaş ba­sa­mak­la­rı­na çık­tı­ğı zaman ,ge­ri­ye ba­kı­yor ne kadar yol aldım diye.?Artık ne sokak si­ne­ma­sı­nın per­de­si,ne Gebeş De­de­nin zey­tin yağı yak­tı­ğı sokak lam­ba­la­rı­nın yer­le­rin­de yel­ler esi­yor.?Hatta de­vam­lı akan o ünlü çeş­me­miz­den su bile ke­sil­miş.

Eski evi­mi­zin bu­lun­du­ğu yere ayak­la­rım var­mı­yor.Sa­ni­ye Yen­ge­nin evi­nin kö­şe­sin­den bizim av­lu­ya gi­riş­te his­set­ti­ğim se­rin­li­ği /esin­ti­yi tek­rar his­se­der miyim bil­mem. Ancak av­lu­da­ki bahçe du­va­rı taş­la­rı ara­sı­na sı­kış­tı­rıl­mış delik taş hala ye­rin­de ol­ma­lı.

An­ne­ler günü ne­de­ni ile biraz daha renk­le­nen can­la­nan, Ha­mit­le­rin evi Orhan'ın kah­ve­si­nin bu­lun­du­ğu yer­den gelen bağ­la­ma se­sin­den Datça/Betçe ha­va­la­rı­nı du­ya­bil­me şan­sı­nı veren Sev­gi­li Osman Ka­ra­deniz Ho­ca­mı­zın gay­ret­le­ri­ni tak­dir ve teb­rik et­me­mek müm­kün mü.?Hele ken­di­si­ne eşlik eden Koro /Folk­lor eki­bin­de­ki hayat dolu can­lı­lık apay­rı bir dünya. Hep­si­ni canı gö­nül­den kut­lu­yo­rum.
İlko­ku­lu­muz , bu bi­na­sın­da ilk mezun olan biri ola­rak, mer­di­ven­le­rin­de derme çatma sahne ve ev­le­ri­miz­den ge­tir­di­ği­miz çar­şaf per­de­ler ar­ka­sın­da, Rah­met­li Rafet An­tal­ya­lı Öğ­ret­me­ni­mi­zin sah­ne­ye koy­du­ğu ti­yat­ro (Mü­sa­me­re) gö­züm­de can­la­nı­ver­di.

Res­to­re edi­len yaşam me­kan­la­rı ma­hal­le­mi­ze apay­rı bir renk ver­miş.İkinci el eş­ya­la­rın pa­zar­lan­dı­ğı ,muh­tar­lık bi­na­sı­nın bu­lun­du­ğu yo­ku­şun iki yanı ,yeni he­di­ye­lik eş­ya­lar­la ba­rı­şık ol­muş­lar. Ancak: gi­riş­te­ki süs ha­vuz­la­rı­nın çev­re­si­ni kap­la­yan çalı çırpı,bu­ra­sı­na bir terk edil­miş­lik ,ba­kım­sız­lık ha­va­sı ver­me­miş mi.?Hele ya­nın­da­ki şık Kafe ile hiç bağ­daş­mış mı ,GENÇ MUH­TA­RI­MIZ.?
An­do­na­ki­nin Men­ge­ni res­to­re edi­le­rek ko­run­muş .Ancak Dere ya­nın­da­ki Çöl­pek in üstü ka­pa­tıl­mış.

Benim eski Datça ma­hal­lem Rah­met­li Can Yücel 'inde bu­ra­da ya­şa­mış ol­ma­sı ne­de­ni ile can­lan­mış ve ye­ni­den kül­le­rin­den doğ­muş gibi .Re­şa­di­ye de neler olu­yor,neler ol­ma­lı .? Önü­müz­de­ki gün­ler­de. !!!!
Sağ­lı­cak­la ka­lı­nız.


Bu yazı 6510 defa okunmuştur.İ.Yekta Kolcu Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer