10-06-2019 İ.Yekta Kolcu

 

İlçe­mi­zin nadir ye­tiş­tir­di­ği eği­tim el­çi­le­ri­miz­den/ gö­nül­lü­le­ri­miz­den biri olan
Osman Gönen Ka­ra­de­niz, hayat yol­cu­lu­ğu­na 1954 yı­lın­da Yazı Kö­yün­de baş­lı­yor. Kni­dos Antik Ken­ti­nin bek­çi­li­ği­ni yapan Ali ve Aliye'nin oğlu ola­rak dün­ya­ya gelir ve İlk öğ­re­ni­mi­ni Mar­ma­ris ve Yazı Kö­yün­de,orta lise öğ­re­ni­mi­ni Aydın Li­se­sin­de ta­mam­lar.?Başa­rı­lı bir orta öğ­re­ni­min­den sonra ,ka­tıl­dı­ğı sı­nav­lar­da da ba­şa­rı ka­za­na­rak , An­ka­ra Gazi Eği­tim Ens­ti­tü­sü İngi­liz­ce Bö­lü­mün­de 1974 yı­lın­da de­re­ce ya­pa­rak, yük­sek öğ­re­ni­mi­ni ta­mam­lar ve İngi­liz­ce Öğ­ret­me­ni ola­rak Konya Ana­do­lu ,Es­ki­şe­hir Ana­do­lu ve Buca Ana­do­lu Li­se­le­rin­de ba­şa­rı­lı İngi­liz­ce Öğ­ret­me­ni ola­rak görev yapar.?Bu arada ka­tıl­dı­ğı bir sı­na­vı ka­za­na­rak ,İngil­te­re­de Edin­burg da bir yıl­lık eği­ti­mi­nin ar­dın­dan, Bir­min­gam Üni­ver­si­te­sin­de İngi­liz­ce öğ­re­ti­mi da­lın­da bilim mas­tı­rı­nı ta­mam­lar.?Başa­rı­lı ça­lış­ma­la­rın­dan do­la­yı­da Los An­ge­les Baş­kon­so­los­lu­ğu nez­din­de Milli Eği­tim Ata­şe­si ola­rak dört yıl görev yapar.?Kamu hiz­me­tin­de geçen otuz yıl so­nun­da da emek­li olur ve tek­rar hiç te­red­düt et­me­den doğ­du­ğu köye gelir yer­le­şir.

Ne te­sa­düf­tür ki, Gazi Eği­tim Ens­ti­tü­sün­de ça­lış­mak­ta iken ta­nış­tı­ğım Osman Hoca ile mu­hab­be­ti­miz ke­sin­ti­li yıl­lar geç­miş olsa da 50 yıla da­ya­nan dost­lu­ğu­mu­zu,ba­ba­sı ile olan ya­şa­dık.
Geçen yılda dü­zen­le­nen Badem Çi­çe­ği Fes­ti­va­lin­de elin­de bağ­la­ma­sı/ko­ro­su ve Betçe Folk­lor (bayan yo­ğun­luk­lu) ekibi ile An­ne­ler Günü ne­de­niy­le Eski Dat­ça ­da gö­rün­ce,Hocam bu ne durum
de­yin­ce :
-Bağ­la­ma çal­ma­ya Lise yıl­la­rın­da baş­la­dı­ğı­nı ,yurt dı­şın­da bil­has­sa Ame­ri­ka'da bu­lun­du­ğu yıl­lar­da da sür­dür­dü­ğü­nü ,et­kin­lik­le­re ka­tıl­dı­ğı­nı ,ül­ke­mi­zin kül­tü­rü­nü orada da tem­sil et­me­ye gay­ret et­ti­ği­ni, emek­li ola­rak Kö­yü­ne yer­leş­tik­ten sonra yö­re­sel tür­kü­le­re olan sev­dam ve ilgim ne­de­ni ile hemen hemen ken­di­li­ğin­den olu­şan koro ve folk­lör sev­da­lı­la­rı­nın teş­vik ve ka­tı­lım­la­rı ile emek­li ti­yat­ro­cu Ümit Bakış ho­ca­nın da gay­ret­le­ri ile Betçe Sanat Mer­ke­zi­ne kur­duk­la­rı­nı ,özel­lik­le yö­re­sel türkü ve folk­lö­rü­ne yo­ğun­la­şa­rak, unu­tul­ma­ya giden ez­gi­le­ri ,yaşlı ku­şak­lar­dan der­le­yip top­la­ya­rak kayıt al­tı­na alıp bunu tek­rar top­lu­ma bil­has­sa yöre hal­kı­na sun­ma­ya ça­lış­tık­la­rı­nı,yoğun ta­lep­le­rin il­çe­miz dı­şın­dan Fet­hi­ye ve Ku­şa­da­sın­dan da gel­di­ği­ni ve bu­ra­lar­da da çe­şit­li et­kin­lik­le­re ka­tıl­dık­la­rı­nı ifade et­ti­ler.

-Ken­di­le­ri­nin ça­ba­la­rı ile, unu­tul­ma­ya yüz tut­muş Dat­ça­mı­za/Bet­çe­mi­ze özgü bir folk kül­tü­rü­nün var­lı­ğı­nı gün yü­zü­ne çı­kar­ma­ya ça­lı­şa­rak bunun ge­lecek ku­şak­la­ra ak­tar­mak is­te­dik­le­ri­ni, bil­has­sa Dat­ça­mız­da ya­şa­yan­la­rın (yerel veya son­ra­dan gelen) ,ken­di­le­ri­ne olan il­gi­le­ri­nin her gün art­tı­ğı­nı bun­dan da mutlu ol­du­ğu­nu ifade et­ti­ler.Ça­ba­la­rı so­nun­da yap­tık­la­rı der­le­me­le­rin il­çe­de ya­şa­yan her­kes ta­ra­fın­dan da be­nim­sen­miş ol­ma­sı ,ken­di­le­ri­ni teş­vik et­ti­ği­ni be­lirt­ti.?Datça­mız­da ger­çek­le­şen her et­kin­lik­te ken­di­le­ri­nin aran­ma­sı­nın ayrı bir onur kay­na­ğı imiş.
Bir eğit­men ola­rak göz­lem­le­di­ği­miz sev­gi­li Osman G. Ka­ra­de­niz, (Osman Hoca) doğup bü­yü­dü­ğü top­lu­ma ve top­ra­ğa vefa bor­cu­nu kül­tür adamı ola­rak da halen öde­me­ye devam edi­yor .Emek­li­lik mi diye sor­du­ğum zaman, onu ta­nı­ma­dı­ğı­nı ,ça­lış­ma­la­ra devam ede­cek­le­ri­ni her gün daha iyiye doğru Dat­ça­mı­zın kül­tü­rü­nün ya­şa­ma­sı için ça­lış­ma­la­ra devam ede­cek­le­ri­ni ifade et­ti­ler.

Ba­şa­rı di­lek­le­ri­miz­le yol­la­rı açık olsun.


Bu yazı 6623 defa okunmuştur.İ.Yekta Kolcu Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer