11-06-2019 İ.Yekta Kolcu

Bu kö­se­den ay­lar­dır , İlgili Ma­kam­la­ra di­ye­rek ses­len­mek­te­yim.?Ya ben yan­lış yöne ses­le­ni­yo­rum, yada il­çe­miz­de olum­lu veya olum­suz ko­nu­la­rı yük­le­nen Makam YOK.!!!
İlçe­mi­zin gü­zel­leş­me­si için yal­nız­ca laf üre­ten­le­ri­miz ,bu Makam , şahıs ve kamu ha­ri­ci ku­ru­luş­lar ola­bi­lir, (sivil top­lum ku­ru­luş­la­rı vs) ön­ce­lik­le ay­na­ya bak­ma­lı­lar.Sorun Dat­ça­mız değil, ken­di­le­ri­dir.?Bu benim hatam,bu konu bana ait di­ye­rek prob­lem­le­rin çö­zü­mü­nü yük­le­nen var mı.?Hep uya­rı­la­rak ,ha­tır­la­tı­la­rak iş yapma alış­kan­lı­ğı­mı­zı ne zaman ka­za­na­ca­ğız merak edi­yo­rum.

De­fa­lar­ca yaz­dım çiz­dim söy­le­dim,liman ve kum­luk mev­ki­in­de yaya yü­rü­yüş alan­la­rı ,ti­ca­ri iş­let­me­le­rin iş­ga­lin­de.Yü­rü­ye­rek bu­ra­lar­dan geç­mek ,bil­has­sa ge­ce­le­ri hiç müm­kün değil.Gün­düz­le­ri de pi­laj­lar şez­long­lar­la ka­pa­tıl­mış. Dat­ça­mı­zın her ye­rin­den de­ni­ze gi­ri­le­bi­lir ,sözü tarih olmuş gibi.?Lodos es­ti­ği zaman ,Arıt­ma Te­si­si­nin aro­ma­sı ve atık­la­rı Ka­na­li­zas­yo­nun BO­NUS­LA­RI. !!!
Hı­zır­şah Ma­hal­le­si sı­nır­la­rı için­de muh­te­lif yer­le­re da­ğıl­mış ,yü­zey­de­ki Ar­ke­olo­jik mal­ze­me­le­rin top­la­na­rak KÜL­TÜR EVİ bah­çe­sin­de açık­ta ser­gi­len­me­si­nin ne gibi mah­su­ru var acaba.?Ko­nu­ya ilgi duyup sa­hip­le­nen bu­la­na AŞK olsun.?Ma­hal­le için­de bu­lu­nan iki Mer­mer Lahit çeşme Ya­lak­lı­ğı­na tah­sis edil­miş .Bu kı­rı­lır gider dedik. Bir ta­ne­si ya­lak­lık gö­re­vi ya­par­ken ,ye­rin­de kı­rıl­mış ŞİMDİLİK git­me­miş.Yakın bir za­man­da in­şal­lah bir duvar taşı veya ba­sa­mak olmaz.
İskele ve Re­şa­di­ye Ma­hal­le­le­rin­de bu­lu­nan asır­lık Çınar ağaç­la­rı yaşlı hal­la­rı ile ilgi ve bakım bek­le­mek­te.
İlçe­mi­zin yurt dışı giriş/çıkış ka­pı­sı güm­rük alanı ve is­ke­le Ma­ri­na alan­la­rı­nın yılan hi­ka­ye­si­nin her bi­ri­ne yeni ver­si­yon­lar ek­len­me­ye devam edi­yor.?Yaz se­zo­nu geldi ge­çi­yor. Kış ge­lin­ce ya­pıl­sa kim­le­re ya­ra­rı ola­bi­lir.
Söy­le­necek daha çok şey varda dilim var­mı­yor.
DATÇA güzel ola­cak ,ol­mak­ta de­me­yi is­te­sem de dilim var­mı­yor.
Ya­nı­lı­yor­mu­yum acaba.?
Kalın sağ­lı­cak­la...


Bu yazı 6333 defa okunmuştur.İ.Yekta Kolcu Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer