21-05-2020 İ.Yekta Kolcu

Dat­ça­mız­da oluş­tu­rul­muş olan sivil top­lum bir­lik­te­lik­le­rin ,önde ge­len­le­rin­den biri ola­rak gör­dü­ğüm KENT KON­SEYİ ni tek­rar ola­rak gün­de­mi­me almam, on­la­rı ten­kit etmem ,ken­di­le­ri­ne ver­di­ğim önem­den­dir. Dat­ça­mı­zın da­ha­ da ya­şa­na­bi­lir bir kent ol­ma­sı için, ya­pı­lan çı­lış­ma­lar­ da, hal­kın ta­lep­le­ri ile il­gi­li olu­şan görüş ve dü­şün­ce­le­rin ,il­gi­li Makam ve ku­ru­luş­la­ra ak­ta­rıl­ma­sı,ger­çek­leş­me­si­nin ta­kip­çi­si ol­ma­sı arzum ve te­men­nim­dir.
Ancak üzü­le­rek ifade et­me­li­yim ­ki, gün­lük çö­zü­le­bi­lecek küçük so­run­lar,il­çe­mi­zin gün­de­mi­ni dol­dur­mak­ta­dır.Hal­bu­ki ben,KENT Kon­se­yi­mi­zin ,il­çe­mi­zin her ba­kım­dan daha du­yar­lı ideal bir KENT ol­ma­sı için he­def­le­rin neler ol­ma­sı ge­rek­ti­ği ko­nu­sun­da ,çe­şit­li alan­lar­da somut pro­je­ler üret­me­si­ni, çözüm yol­la­rı ile kay­nak te­mi­ni için öne­re­ler­de bu­lu­na­bil­me­si­ni arzu eder­dim. Öyle , ger­çek­leş­me­si müm­kün ol­ma­ya­cak,super öne­ri­ler­le gün­de­min dol­du­rul­ma­sı­na gerek yok.?Hayal etmek güzel de, ha­yal­pe­rest ol­ma­ya hiç gerek yok.
ŞÖY­LEKİ:
-İlçe­miz­de ka­tı­lı­mı /bil­gi­len­dir­me­yi ge­rek­ti­ren ko­nu­sun­da bir ha­ber­leş­me ka­na­lı­mız yok.İnter­net yay­gın ola­rak kul­la­nı­lı­yor ol­sa­da,Sındı Kö­yün­de­ki bir va­tan­da­sı­mı­za da ulaş­ma­mız şart. O ne­den­le, ba­zı­la­rı­mız için biraz il­kel­ce/mo­da­sı geç­miş/ bir yon­tem ola­rak yo­rum­la­nan ANONS teş­ki­la­tı­mız,yıl­lar­dır arı­za­lı ola­rak durur.?Bir DATÇA FM rad­yo­muz ,tarih oldu. Bu iki ka­na­lı BOD­RUM il­çe­miz bu ko­ro­na gün­le­rin­de çok iyi kul­lan­dı.Bun­la­rı can­lar­dır­mak ÇOK MU ZOR ? Yoksa im­kan­sız­mı.?
-Ye­rel yö­ne­ti­mi­mi­zin , so­rum­lu ola­rak ver­di­ği hiz­met­ler­le il­gi­li kent de ya­şa­yan­la­rın ko­lay­ca ula­şa­bi­le­ce­ği bir dilet /te­men­ni ve şi­ka­yet­le­ri­ni bil­di­re­bi­le­ce­ği bir hiz­met nok­ta­sı (MAVİ MASA gibi) yok.?Ko­ca­man taksi ku­lu­be­le­ri !!! ben­ze­ri bir iki ku­lü­be ko­ya­cak yermi yok.?Belki bil­has­sa yaz gün­le­rin­de gece saat 24 e kadar bir gö­rev­li­nin bu­lun­du­rul­ma­sı ,ya­şa­yan­la­ra ve­ri­len öne­min sim­ge­si ola­maz­mı.?He­men­ce­cik, PTT ya­nın­da­ki ,yı­kı­lan Hü­kü­met bi­na­sın­dan kalan
ku­lü­be­de kü­çü­cük bir res­to­ras­yon­la hiz­met ve­ril­me­ye baş­la­na­bi­lir.MAS­RAF­SIZ.!!!!
-Re­şa­di­ye ve İskele Ma­hal­le­le­ri­miz­de bu­lu­nan (Bet­çe­de de ol­ma­lı) asır­lık ÜÇ Çınar ağaç­la­rı­nın tes­cil­le­ri ya­pıl­dı mı ? bil­mi­yo­rum.?Ana göv­de­le­ri­nin iç­le­ri çü­rü­müş,bir oda gibi.?Bakım is­te­yen bu ağaç­la­rın ,kaç yüz yıl ol­du­ğu­nu bilen var­mı­dır.?
-Eski Datça Ma­hal­le­miz­de bir ör­ne­ği bat­tal ola­rak ka­la­bil­miş,DOLAP ku­yu­lar­dan,ka­çı­mı­zın ha­be­ri var acaba.?
Bu sal­gın gün­le­rin­de ,ta­rım­dan ge­çi­mi­ni sağ­la­ma­ya ça­lı­şan va­tan­daş­la­rı­mı­zın hali pe­ri­şan.Bu ko­nu­da­ki görüş ve dü­şün­ce­le­ri­mi,çözüm öne­ri­le­ri­mi bir başka za­man­da yaz­ma­ya ça­lı­şa­ca­ğım.

Kent Kon­se­yi­mi­zin se­si­nin daha gür çık­ma­sı ümit ve di­le­ğim­le.


Bu yazı 923 defa okunmuştur.İ.Yekta Kolcu Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer