28-05-2020 İ.Yekta Kolcu

Bu güzel Türk­çe­miz­de , benim çok sev­di­ğim bir ke­li­me var­dır. Bazı yö­re­ler­de fark­lı­ca ­da te­la­fuz edil­se de, bazen piş­man­lık ,ba­zen­de güzel bir te­men­ni ola­rak kul­la­nı­lır. K E Ş K E. söz­cü­ğü. Hangi konu ile anı­lır­sa anıl­sın, hep onda bir na­if­lik bir ne­za­ket katar her şeye.?Bir piş­man­lık or­ta­mın­da söy­len­di­ği zaman ,özür an­la­mı­na­ da ge­le­bi­lir. Te­men­ni an­la­mın­da kul­la­nıl­dı­ğı zaman ,nazik bir tek­lif an­la­mın­da­dır.

Keşke bu sal­gın ol­ma­say­dı­ da, şu gün­ler­de Dat­ça­ da ola­bil­sey­dim.
Keşke müm­kün ol­sa­ da mem­le­ke­te gidip, eşi dostu gö­re­bil­sem.
Bu ör­nek­le­ri ço­ğalt­mak müm­kün.Yani kı­sa­ca­sı As­pi­rin gibi her derde deva bir ke­li­me.!!!!!

Bu yol­dan gi­de­rek:
Keşke ,Ma­ri­na ve Ba­lık­çı ba­rı­nak­la­rı­nın yer­le­ri­ni iyi seç­sey­dik.
Keşke:Ya­pı­laş­ma­da bir dış cephe stan­dar­dı tut­tu­ra­bil­sek,imar yer­le­ri se­çi­min­de tarım alan­la­rı­nı ter­cih et­me­sey­dik.
Keşke:İlçe mer­ke­zi­ne Taş ocağı aç­ma­yıp,deniz cep­he­sin­den gi­ri­şe arıt­ma te­si­si yap­ma­say­dık.
Keşke:Mer­kez­de bu kadar yoğun ya­pı­laş­ma­ya göz yum­ma­say­dık.
Keşke:Kamu bi­na­la­rı­nın ye­ri­ni doğru seçip,bir süre sonra tek­rar yık­ma­say­dık.(Eski Hü­kü­met bi­na­sı gö­zü­mü­zün önün­de du­rur­ken)
Keşke:Açık­ha­va Ti­yat­ro­su­nun ye­ri­ni ve yö­nü­nü se­çer­ken Kni­dos ör­ne­ği­ne bak­say­dık.
Keşke:Su için ,son­daj ya­pa­rak ze­mi­ni kal­bu­ra çe­vir­me­sey­dik.
Keşke:Kont­rol­süz tarım ilacı kul­la­na­rak ,kuş po­pü­las­yo­nu­nu yok et­me­sey­dik.(Arı po­pü­las­yo­nu aynı teh­li­ke­de)
Keşke:Ağaç­lan­dır­ma amaç­lı veya yan­gın /imar -rant amaç­lı ya­pı­lan maki kat­li­amı ile ,Bal Arı­la­rı­nın yaşam alan­la­rı­nı yok et­me­sek.
Keşke:Ge­tir­di­ği­miz veya satın al­dı­ğı­mız evcil hay­van­la­rı­mı­zı ,so­kak­la­ra terk et­me­sek.
Keşke:Ba­lı­ğı mev­si­min­de ve ye­te­rin­ce av­la­ya­bil­sey­dik.
De­dik­ten sonra:
KEŞKE:
-Be­ton ağacı dikme dür­tü­mü­ze biraz çüş di­ye­bil­sek.
-MİMİMİZM an­la­yı­şı­nı (if­ra­da her alan­da kaç­ma­dan ye­te­rin­ce-ka­fi ) ha­ya­tı­mı­za reh­ber ede­bil­sek.
-Tan­rı­nın Dat­ça­mı­zı , yal­nız­ca biz in­san­lar için ya­rat­ma­dı­ğı­nı bir ka­bül­le­ne­bil­sek.
-Çev­re­mi­zi tüm can­lı­lar ve ne­ba­tad­la pay­laş­ma­mı­zın ge­rek­li ol­du­ğu­nu.
-Ağaç­lan­dır­ma­da ,ya­rı­ma­da­mı­zın do­ku­su­na uygu flo­ra­nın ter­cih edil­me­si­nin elzem ol­du­ğu­nu ,il­gi­li­ler­de bir ka­bül­le­ne­bil­se.
-İlçe mer­ke­zi­miz tam or­ta­sın­da bu­la­nan ka­na­li­yas­yon pompa is­tas­yo­nun­dan ve arır­ma te­si­sin­den gelen ko­ku­la­ra bir son ve­re­bil­sek.
-Bul­var­da­ki Has­ta­ha­ne kav­şa­ğı­nı (giriş) bir dü­zen­le­ye­bil­sek.
-Kar­gı de­re­si VADİ Çöp­lü­ğü­nü ! bir kal­dı­ra­bil­sek.
-Eski Mer­kez me­zar­lı­ğı­mı­za bir is­ti­nat du­va­rı ya­pa­bil­sek,-
-Kül­tür Evini ,Et­nog­ra­fik mü­ze­ye dö­nüş­tü­ra­bil­sek.
-En­de­mit bit­ki­le­ri üre­til­di­ği bir sera oluş­tu­ra­bil­sek.
Bun­lar hemen ak­lı­ma ge­li­ve­ren­ler. Yok olup giden bir DOLAP KUYU, Yel ve Su De­ğir­men­le­ri­ni (Dikey dahil) fo­toğ­raf­lar­dan­mı gös­te­re­ce­ğiz ge­lecek nes­li­mi­ze.
AHHHH KEŞKE de­me­den her­ke­se ha­tır­lat­mak is­te­dim.
SAĞ­LI­CAK­LA...


Bu yazı 974 defa okunmuştur.İ.Yekta Kolcu Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer