19-06-2020 İ.Yekta Kolcu

Bu sal­gın dö­ne­mi­nin ben­de­ki alış­kan­lı­ğı , TV de bel­ge­sel­le­ri iz­le­mek oldu. Hemde de­di­ko­du­dan uzak
,Po­li­ti­ka­cı­la­rı­mı­zın ipe sapa gel­me­yen bir­bir­le­ri­ni suç­la­yan atış­ma­la­rı, bık­kın­lık verdi. Al bi­ri­ni , vur bi­ri­ne.​Birbir­le­ri ile yüz yüze ko­nuş­mak­tan neden ka­çar­lar bi­lin­mez.​Başka­la­rı­na tav­si­ye et­tik­le­ri gibi, sos­yal me­sa­fe­yi ko­ru­ya­rak maske ile ko­nu­şur­lar­sa , virüs bu­laş­maz her­hal­de.Eğ­ri­siy­le doğ­ru­suy­la hepsi bu ül­ke­nin va­tan­daş­la­rı....!!!!
Yeşil Doğa Bel­ge­se­li Ya­pım­cı­sı Güven İsla­moğ­lu 'nun bel­ge­sel­le­ri ol­duk­ça en­te­re­san.Ül­ke­miz­de ya­şa­nan pek­ çok olum­suz­lu­ğun ya­nın­da güzel şey­ler­de ya­pıl­mak­ta. Be­nim­de yeni öğ­ren­di­ğim bir konu: pek çok ko­nu­da Çift­lik duy­dum ­da; MİDYE ÇİFTLİĞİ iş­let­me­ci­li­ği­ni yeni duy­dum.
De­niz­le­ri­miz­de BALIK Çift­lik­le­ri­nin var­lı­ğı­nı bi­li­yo­ruz da, b u benim için yep­ye­ni bir duyum.
Hiç ye­me­dim desem olur, Midye dol­ma­sı öyle ter­cih et­ti­ğim bir yi­yecek değil.İstan­bul başta olmak üzere İzmir ve pek­ çok sahil ka­sa­ba­mız­da ,bil­has­sa genç­le­rin ter­cih et­ti­ği ,aya­küs­tü atış­tır­ma­lık bir yemek kül­tü­rü. Ko­ko­reç gibi bir sek­tör olmuş.Ay­rı­ca ko­nu­nun eko­no­mik bo­yu­tu­nu hiç bil­mi­yor­dum.
Doğal ola­rak top­lan­dı­ğı­nı bil­di­ği­miz bu mid­ye­le­rin yılda 50 bin ton a varan bir tü­ke­ti­me ulaş­tı­ğı­nı , bunun ancak 3/4 bin to­nu­nun bu çift­lik­ler­den sağ­lan­dı­ğı­nı, diğer açı­ğın ka­ra­ dü­zen top­la­ma ve ithal yo­luy­la sağ­lan­dı­ğı­nı du­yun­ca afal­la­dım.Ge­liş­ti­ri­len üre­tim tek­nik­le­riy­le ,başta Yu­na­nis­tan olmak üzere,İtalya,Fran­sa,İspan­ya hatta güney Ame­ri­ka ül­ke­le­rin­de bin­ler­ce ton üre­til­di­ği­ni du­yun­ca insan hay­ret edi­yor.​Ay­rı­ca Mi­ye­nin her­ gün deniz su­yu­nu filt­re ede­rek,te­miz­le­yip plank­ton­lar­la bes­len­di­ği­ni, do­la­yı­sı ile ba­zı­la­rı­mı­zın de­di­ği gibi, de­ni­zi kir­let­ti­ği gibi bir du­ru­mun ol­ma­dı­ğı­nı öğ­re­nin­ce ,dü­şün­me­miz ge­rek­mi­yor mu. Ay­rı­ca biz­ler bu çar­pık ya­pı­laş­mamızla,çev­re­mi­ze daha çok zarar ver­di­ği­mi­zin far­kın­da mıyız acaba. ?
Gö­rü­lü­yor Ki deniz, biz in­san­lar için gıda üre­ti­mi için bir üre­tim alanı de­ğil­ mi.?
Ba­zı­la­rı­mı­zın ha­tır­la­ma­la­rı için öy­le­si­ne ha­be­ri­niz olsun demek is­te­dim.
Kalın sağ­lı­cak­la.

 


Bu yazı 1058 defa okunmuştur.İ.Yekta Kolcu Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer