10-07-2020 İ.Yekta Kolcu

Bu kö­şe­den yıl­lar­dır yazar durur ve doğru bil­dik­le­ri­mi siz­ler­le pay­la­şı­rım. Bu arada el­bet­te ,hiç kim­se­nin özeli ile il­gi­len­mem ,kişi işini ya­pı­yor mu, ya­pa­bi­li­yor­ mu ,ba­şa­rı­lı olan­la­rı da ayak­ta al­kış­lar du­ru­rum hep.
Malum bu sal­gın ne­de­ni ile epey uzun bir za­man­dır Baş­ken­ti­miz­de ika­me­te mec­bur olu­şu­muz, il­çe­miz­de göze batan ,bana göre olum­lu gör­me­yi arzu et­ti­ğim konu ve or­tam­la­rı ,üç haf­ta­dır ara­yıp du­ru­yo­rum. Üzü­le­rek ifade et­me­li­yim ki,ar­ta­rak yük­se­len bir in­şa­at çıl­gın­lı­ğı ,gü­rül­tü­sü ve ya­rat­tı­ğı çevre atık kir­li­li­ği.İmar affı denen ya­pı­laş­ma ha­ta­sı­nı ranta dön­dü­re­bil­me gay­re­ti.​Ay­rı­ca kim­le­re ya­ra­dı­ğı tar­tış­ma ko­nu­su olan ,in­şa­at için ve­ri­len banka kre­di­le­ri ile ya­rın­la­rı­mı­zı ipo­tek al­tı­na alma yan­lış­lı­ğı­nın ne­re­le­re va­ra­ca­ğı­nı ina­nı­nız bende merak edi­yo­rum.​Yarın­la­rı­mı­zı neye ya­ra­ya­ca­ğı­nı ,neye gü­ve­ne­rek borç­lan­ma çıl­gın­lı­ğı­nı ben bir za­man­la­rın sa­adet zin­ci­ri­ne ben­zet­mek is­ti­yo­rum.
Tarla ve ta­pa­nı­nı sa­ta­rak APART Otel yapma çıl­gın­lı­ğı­na tu­tu­lan­la­rın,bir­kaç müş­te­ri ile (o da bu­la­bi­len) se­zo­nu ge­çir­mek­te ol­duk­la­rı­nı gö­rün­ce ,ina­nı­nız çok üzü­lü­yo­rum.
Bir­kaç ay­lı­ğı­na veya ,ha­ya­tı­nın bun­dan son­ra­ki dö­ne­mi­ni Dat­ça­mız­da ge­çir­me­ye karar verenle­ri­mi­zin ,yerel hiz­met bek­len­ti­le­rin­de ya­şa­dık­la­rı sürp­riz­ler­den önce ken­di­le­ri­nin so­rum­lu ol­duk­la­rı­nı bil­mez­ler mi.?Alt­ya­pı­sı ve doğal kay­nak­la­rı ,yaz se­zo­nun­da beş on ka­tı­na çık­tı­ğı bu ya­rı­ma­da artık bu ka­pa­si­te­yi kal­dı­ra­mı­yor.Bil­has­sa SU ko­nu­sun­da teh­li­ke çan­la­rı ,yıl­lar­dır çal­mak­ta du­yan­la­ra ve duy­mak is­te­yen­le­re uya­nın de­mek­te­dir. Kü­çü­cük Az­mak­ba­şı mev­ki­in­de hemen hemen her ko­nu­tun son­daj ya­pa­rak su so­ru­nu­na çözüm bul­du­ğu­nu sa­nan­lar, deniz suyu çek­me­ye baş­la­dık­la­rı zaman ,biz ne yap­tık diye sor­duk­la­rın­da EYVAH der­ler mi acaba.,?
Yerel tarım üre­ti­ci­le­ri­mi­zin kan ağ­la­dık­la­rı­nı (06,07,2020) pazar ye­rin­de biz­zat göz­lem­le­dim.Akşam üstü ol­ma­sı­na rağ­men sebze tez­gah­la­rı do­luy­du.​Pan­de­mi ne­de­ni ile ,yerel yö­ne­ti­min bazı ku­ral­lar koy­ma­sı iyi de,üre­ti­ci­nin ha­lin­den kim an­la­ya­cak.
Bal üre­ti­ci­le­ri, Kekik ve Ada­ça­yı top­la­yı­cı­la­rın­dan müş­te­ki. Bu top­la­yı­cı­la­ra kim/hangi makam izin verir.?Bal üre­ti­ci­le­ri­nin kim­se­si YOK MU:?
Sözlü ha­tır­lat­ma­ma rağ­men, or­ta­dan kal­dı­rı­lan , PTT ar­ka­sın­da­ki Hü­kü­met bi­na­sı ar­ka­sı alanı, in­şa­at atık­la­rı­nın top­lan­ma alanı.Birde buna bir­kaç hurda araç (Mi­ni­büs) ek­le­nin­ce ,varın siz bunun so­rum­lu­su­nu KİMDİR di­ye­bi­le­ne. Kim atı­yor diye so­rar­sa­nız,kimse bil­mez. Sanki gök­ten yağ­mış gibi.
Ben di­ye­yim altı / yedi , siz di­ye­si­niz hemen hemen bir yıl­dır,Hı­zır­şah yolu üze­rin­de­ki KÜL­TÜR EVİ kar­şı­sın­da Mobil bir WC durur. Yı­kıl­dı yı­kı­la­cak ,yana yat­mış gibi. Uygun ,sapa bir yere ko­ruş­lan­dı­rıl­ma­sın­da BELEDİYE MECLİS KA­RA­RI GE­REKTİRMEZ HER­HAL­DE. !!!

Bizim gibi biraz ,yaşı ke­ma­le ermiş olan­lar bilir, KUFU söz­cü­ğü­nün ne an­la­ma gel­di­ği­ni. Sağır olan­la­ra kufu musun der­ler.
İnsan­la­rı­mız ve Ku­rum­la­rı­mız KUFU olun­ca benim söy­le­yecek sözün kal­mı­yor.!!!!!!!!!
SAĞ­LI­CAK­LA....


Bu yazı 3694 defa okunmuştur.İ.Yekta Kolcu Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer