12-08-2020 İ.Yekta Kolcu

Geçen gece güzel bir TV söy­le­şi­sin­den, ak­lı­ma ta­kı­lan bir söz, ÖMÜR NASIL HEBA EDİLİR şek­lin­de cümle, tüm gün ak­lım­da kaldı.
Evet ha­ya­tı­mız­da yap­tı­ğı­mız ter­cih­ler­le, bize su­nu­lan ömür denen zaman di­li­mi­ni heba edip du­ru­yo­ruz.​Peki YÜCE Tan­rı­nın biz­le­re ema­net et­ti­ği bu güzel ül­ke­yi nasıl heba et­ti­ği­miz gibi, bu cen­net il­çe­mi­zi nasıl heba et­ti­ği­mi­zi, et­mek­te ol­du­ğu­nu­zu ,HİÇ DÜ­ŞÜN­DÜ­NÜZ MÜ. ?
Güzel DATÇA diye toz kon­du­ra­ma­dı­ğı­mız bu ya­rı­ma­da­mız da :
-Ta­rım­sal do­ku­yu bo­za­rak, 1950 'li yıl­lar­da yoğun ola­rak,1970 li yıl­lar­da ted­ri­cen terk et­ti­ği­miz TÜTÜN sev­da­mız­la ,kat­let­ti­ği­miz ağaç­la­rı­mız ge­lecek mi.?
-Tüm ya­rı­ma­da­mı­zı kap­sa­yan ,bu­ra­ya özgü üzüm /incir ağaç­la­rı­nı yok ede­rek.
-Ba­dem/Zey­tin sev­da­mız için talan ta­ru­mar et­ti­ği­miz ,Ba­la­rı­la­rı­nın yaşam alanı olan ma­ki­lik­ler, Pa­la­mut­lar, Ke­çi­boy­nu­zu ağaç­la­rı geri ge­lecek mi.?
-Neye ben­ze­di­ği­ni, ya­pan­la­rın bile ta­nım­la­ya­ma­dı­ğı ya­pın­tı beton di­kit­le­ri­miz­le.
-Hak hukuk ku­ral­la­rı­nın hiçe sa­yıl­dı­ğı ,bir Ta­pu­la­ma uy­gu­la­ma­sı ile.,
-Yan­lı­şı yan­lış­la dü­zelt­me sev­da­sı olan, imar uy­gu­la­ma­sı ile,
-Ya­ma­lı boh­ça­ya dönen mi­ma­ri ya­pı­laş­ma ile,
-Za­ten küçük bir alan olan, tarım alan­la­rı­nı ya­pı­laş­ma­ya aça­rak,
-Altı aylık ge­ce­kon­du di­ye­bi­le­ce­ğim, TATİL SİTELERİ ile,
-İlçe mer­ke­zin­de aç­tı­ğı­mız TAŞ ocağı ile,
-Yap­tı­ğı­mız ve ya­pı­la­bi­le­ce­ği­ni um­du­ğum ,es­te­ti­ği ve yeri yan­lış Ma­ri­na­lar ve Ba­lık­çı ba­rı­nak­la­rı ile,
-Sır­tı­nı de­ni­ze dönen An­fi­ Ti­yat­ro­muz­la,
-Yap­tı­ğı­mız/ yık­tı­ğı­mız ,Hü­kü­met bi­na­sı/Öğ­ret­me­ne­vi ile,
-Ye­ter­siz Has­ta­ne­miz ile,
-Yol gös­te­re­ni ol­ma­yan ,tarım ürün­le­ri ile,
-Do­ğal yaban hay­van den­ge­si­ni bo­za­rak, yaban do­mu­zu­nun ver­di­ği ta­rım­sal za­ra­ra söz hak­kı­mız var mı.
-Hay­van hak­la­rı di­ye­rek, ya­rat­tı­ğı­mız çevre kir­li­li­ği­ne ne di­ye­bi­li­riz?.
-Ken­di­mi­zin üret­ti­ği her türlü çöp için, mi­ni­ma­list ya­şa­ma­yı öğ­re­ne­mi­ye­cek­mi­yiz.?
-Bir Apart Otel sev­da­sı­nın ne­re­de bi­te­bi­le­ce­ği­ni bilen var mı.?
-Bu arada :Bü­lent Ece­vit Kül­tür Mer­ke­zi gi­ri­şi­ne ya­pı­lan ilave ek mobil ya­pın­tı­lar, İMAR AFFI kap­sa­mı­na girer mi acaba.?
Dat­ça­mı­zı ve ken­di­mi­zi heba etmek için daha ne ya­pa­bi­li­riz ACABA,?
Sağ­lı­cak­la..


Bu yazı 594 defa okunmuştur.İ.Yekta Kolcu Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer