14-08-2020 İ.Yekta Kolcu

Bu kö­şe­den ,göz­lem ve tes­bit­le­ri­mi ,çözüm öne­ri­le­ri­mi zaman zaman siz­ler­le pay­la­şı­yo­rum.Bun­la­rı İLGİLİ MA­KA­MA di­ye­rek ak­tar­ma­ya ça­lış­sam­da ,üzü­le­rek ifade et­me­li­yim ki, SES /TEPKİ yok.​Her­hal­de ko­nu­ya sahip çı­ka­cak/sa­hip­le­necek il­gi­li Makam ol­ma­dı­ğı gibi ,il­gi­li­si­de yok ol­ma­lı.
Top­lu­mu­muz­da­ki yoz­laş­ma,de­je­ne­ras­yo­nun tavan yap­tı­ğı su gün­ler­de ,il­çe­miz­de bu fur­ya­dan pa­yı­nı al­mak­ta ge­cik­me­si ol­maz­dı.Her­ke­sin her şeyi ya­pa­bil­me­nin bir öz­gür­lük ola­rak de­ğer­len­di­ril­di­ği il­çe­miz­de;çev­re­yi is­te­di­ği gibi kir­le­til­me­nin,beton ge­ce­kon­du­lar­la süs­le­me­nin nor­mal ola­rak al­gı­lan­dı­ğı,ya­pa­rım ce­za­sı­nı öde­rim gibi bir an­la­yı­şın ege­men ol­du­ğu top­lu­mu­muz­da ,PARA de­di­ği­miz vi­rü­sün bu­laş­ma­dı­ğı alan kal­ma­dı.Pa­ra­nın de­ğe­ri­nin düş­me­si gibi, bazı ah­la­ki de­ğer­le­rin­de yok ol­ma­ya doğru git­ti­ği­ni gö­rü­yo­rum.
Şöy­le­ki:
Tarım ala­nın­dan ek­me­ği­ni ka­za­nan yerli veya yerli ol­ma­yı be­cer­miş/kabul etmiş/be­nim­se­miş olan­lar sö­zü­mün dı­şın­da,ge­çi­ci veya be­lir­li bir süre için bu­ra­da ya­şa­mak­ta olan­la­rın ba­zı­la­rı için sözüm.
Bil­has­sa Badem ve diğer Ağaç mah­sul­le­rin­den ge­çi­mi­ni sağ­la­ma­ya ça­lı­şan­lar ya­kı­nı­yor,hemde uta­na­rak.​Sa­hi­bi ol­duk­la­rı ağaç­la­rın­dan ,Badem ve diğer mah­sul­le­ri­nin hatta seb­ze­le­ri­nin, ge­çi­ci ola­rak gelen (yur­ti­çi/yurt­dı­şı) in­san­lar ta­ra­fın­dan ale­nen top­la­na­rak gö­tü­rül­dü­ğü­nü,bu­nun­da GÖZ hakkı ola­rak an­la­şıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni duy­duk­la­rı zaman hay­ret edi­yor­lar.​Bu ey­le­min­de büyük yer­le­şim yer­le­rin­den gelen sözde aydın va­tan­daş­lar ta­ra­fın­dan ya­pıl­mak­ta ol­du­ğu­nu biz­zat görüp,du­yun­ca bende hay­ret edi­yo­rum ve uta­nı­yo­rum.Ale­nen söy­le­mek­ten çe­kin­me­ye­ce­ği­miz BİR SÖZ: HIR­SIZ­LI­ĞIN
YENİ TA­NI­MI GÖZ HAK­KI­MI OLMUŞ.Giyim ku­şa­mı­na bak­tı­ğı­nız zaman ,bil­has­sa ha­nım­la­rın el­le­rin­de birer po­şet­le ,kime ait ol­du­ğu­nu bil­me­dik­le­ri bir bah­çe­den ra­hat­ça,hatta mal sa­hi­bi­nin gö­zü­ne baka baka top­la­ma­yı nor­mal al­gı­la­dık­la­rı­nı gör­dük­çe,ben uyar­mak­tan bile HAYA du­yu­yo­rum. Böyle va­tan­daş­la­ra bu­ra­da AR DA­MA­RI ÇAT­LA­MIŞ DER­LER. Ben baş­ka­ca bir tanım bu­la­mı­yo­rum.
Bir­kaç Ay sonra ZEYTİN mev­si­mi ge­li­yor. Tar­la­nız­da­ki Zey­tin ağa­cı­nı­zı silk­me­ye git­ti­ği­niz zaman,siz­den önce bi­ri­le­ri­nin top­la­yıp git­ti­ği­ni gö­rür­se­niz ,sizin için sürp­riz ol­ma­ya­bi­lir. Utan­ma /Ar­lan­ma gibi de­ğer­ler­der na­si­bi­ni al­ma­mış olan bu in­san­la­rı­mız için bir tanım bul­mak­ta ina­nı­nız güç­lük çe­ki­yo­rum. Acaba bu in­san­la­rı­mız :Bu Badem/Zey­tin gibi ağaç­la­rın do­ğa­da ken­di­li­ğin­den ye­tiş­ti­ği­ni ve sa­hip­le­ri­nin ol­ma­dı­ğı­nı sa­nı­yor­lar. İlçe­miz­de sos­yal bir yara ola­rak kar­şı­laş­tı­ğım bu olay kar­şı­sın­da ,ko­nu­dan ra­hat­sız olan her­ke­sin bir duruş gös­ter­me­si ŞART. Hır­sı­za hır­sız de­me­nin,di­ye­bil­me­nin ayıp ta­ra­fı YOK.
Yakın bir za­man­da,mal sa­hi­bi olan­lar­la ,bu tür top­la­yı­cı­lık ya­pan­lar ara­sın­da ,top­lum­sal bir ola­yın or­ta­ya çık­tı­ğı­nı gör­mek süp­riz ol­ma­ya­cak gibi.

Ko­nu­nun,bil­has­sa Din Gö­rev­li­le­ri­miz­ce be­lir­li gün ve za­man­lar­da hatta bazı kamu gö­rev­li­le­ri­miz­ce de dile ge­ti­ril­me­si­nin fay­da­lı ola­bi­le­ce­ği inan­cın­da­yım.
Ge­çi­ci bir süre için Dat­ça­mı­zın her ye­rin­de ya­şa­ma­yı ter­cih eden­le­ri­mi­zin ço­ğu­nun bı­rak­tı­ğı /üret­ti­ği ÇÖP,ya­şa­yan­la­rın tep­ki­si­ni çe­ki­yor ve ko­nu­dan bil­has­sa Yerel Yö­ne­tim müş­te­ki.Cam şişe atık­la­rı/di­ğer­le­ri rast­ge­le atıl­dı­ğı gibi ,kı­rı­la­rak de­ni­ze atı­lı­yor. Be­le­di­ye­mi­zin tek ba­şı­na çözüm üret­me­si müm­kün değil.​Bu du­ru­ma neden olan­la­ra tek sözüm: LUT­FEN ÇEV­RENİZİ İSTEDİĞİNİZ GİBİ KİRLE­TEBİLECEĞİNİZ, bir başka yer bu­lur­sa­nız gi­de­bi­lir veya ,gel­me­ye­bi­lir­si­niz. Bu ko­nu­da Dat­ça­dan gel diyen varmı?.

İyiki bu sal­gın dö­ne­min­de, pek fazla kül­tü­rel et­kin­lik yok.​Her iki Kül­tür Mer­ke­zi çev­re­sin­de­ki pej­mür­de­lik aynı. Zaten söy­le­sem­de al­dı­ran yok.

Sağ­lı­cak­la...


Bu yazı 908 defa okunmuştur.İ.Yekta Kolcu Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer