01-09-2020 İ.Yekta Kolcu
İ.Yekta Kolcu

İ.Yekta Kolcu

G Ü N A YD I N ( Bir De­li­kan­lı­nın ar­dın­dan.)


Aile kök­le­ri eski Datça Ma­hal­le­mi­zin son kuşak tem­sil­ci­le­rin­den ,sev­gi­li Dos­tum /Kar­de­şi­miz Toner 'in bi­ri­cik oğlu YAĞIZ URAL' ı (26.08.2020) son­suz­lu­ğa uğur­la­dık.Ke­der­li aile­si­ne ve se­ven­le­ri­ne sa­bır­lar di­le­mek­ten başka bir­ şey elim­den gel­mi­yor.
Çey­rek asır­lık öm­rü­nün son haf­ta­sı için­de ,ken­di­si ile ta­nış­ma­mız, baba /dede dost­lu­ğu­muz ve ak­ra­ba­la­rı ile olan iliş­ki­miz/mu­hab­be­ti­miz üze­ri­ne iş­yer­le­rin­de ol­muş­tu. Sıcak ha­va­ya rağ­men, se­ve­cen tavrı ile onu hep ha­tır­la­ya­ca­ğım.
Onu ya­şa­mın­dan ko­pa­ran neden veya ne­den­ler üze­ri­ne de­tay­lı bil­gim ol­ma­dı­ğı için, bir yorum yap­mak is­te­mi­yo­rum. Ancak ger­çek olan bir­ şey varsa; o artık ara­mız­da değil ve kendi ha­ta­la­rı ya­nın­da ,en büyük suçlu he­pi­mi­zin ol­du­ğu­nu kabul ede­lim. Sonuç nasıl ol­muş­sa olmuş, bu top­lu­mun ya­rat­tı­ğı ,oluş­tur­du­ğu or­ta­mın ne­ti­ce­si. Bu ko­nu­da hiç ma­ze­ret ara­ma­ya­lım.
Ya­şa­dı­ğı­mız şu gün­ler­de, CO­RO­NA vi­rü­sü­ne tes­lim ol­ma­mak için di­re­nen dün­ya­mız­da ,genç­le­ri­mi­zin kötü alış­kan­lık­lar­dan uzak tutma sa­va­şı­na hiç ara ver­me­den de devam et­me­mi­zin ge­re­ği­ni, yıl­lar­dır yazar çizer du­ru­rum.​Bil­has­sa İlçe­miz­de ; genç­le­ri­mi­zi bu ba­tak­lık­tan uzak tut­mak için aile­le­ri­mi­zin /top­lu­mun ve el­bet­te ka­mu­nun çok du­yar­lı ol­ma­sı­nın öne­mi­ni de­fa­lar­ca tek­rar uya­rı­yo­rum. Sıt­ma­dan kur­tu­la­bil­mek için ön­ce­lik­le çev­re­de­ki ba­tak­lı­ğın ku­ru­tul­ma­sı­nın şart ol­du­ğu bir ger­çek. Bil­has­sa yük­sek öğ­re­nim, hatta lise ça­ğı­na gel­miş genç­le­ri­mi­zin göz­len­me­si ,on­la­rın her türlü ba­tak­lık­tan uzak tu­tul­ma­sı, ön­ce­lik­le kamu ve sivil top­lum ku­ru­luş­la­rı­mı­zın da gö­re­vi. Sokak hay­van­la­rı­na gös­ter­di­ği­miz özen ve has­sa­si­ye­ti, genç­le­ri­miz için ya­pı­yor­mu­yuz acabaİlçe mer­ke­zi­miz­de bu­lu­nan Met­ruk bi­na­la­rın ba­şın­da olan eski Hü­kü­met bi­na­sı­nın bu güne kadar bir sa­hi­bi­nin bu­lun­ma­ma­sı ,yani sa­hip­le­nil­me­si ge­rek­mez miydi. Pek Çok Kamu hiz­met bi­rim­le­ri­nin ,Hü­kü­met bi­na­sı­nın yı­kıl­ma­sı ne­de­ni ile, mer­kez­de pek­ çok apart­man da­ire­le­ri­ne sı­kış­tı­rı­lır­ken, bu kamu bi­na­sı­nın bu­gü­ne kadar ne için ka­de­ri­ne terk edil­di­ği­ni bi­ri­le­ri LUT­FEN izah etsin artık. Yoksa dilim var­mı­yor, duy­gu­sal bazı iliş­ki­ler için se­nar­yo­mu ha­zır­la­nı­yor...!!!
Şimdi ba­zı­la­rı­mız ve ku­rum­la­rı­mız ,söz ­ko­nu­su bi­na­nın kur­ta­rıl­ma­sı veya de­ğer­len­di­ril­me­si için fikir üret­me­ye kalk­ma­sın. Bu­ra­sı­nın bu hale ge­lin­ce­ye kadar, NE­RE­LER­DEYDİNİZ...
G Ü N A Y D I N ........ Geç­miş olsun.....


Bu yazı 2167 defa okunmuştur.İ.Yekta Kolcu Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer