15-09-2020 İ.Yekta Kolcu

 

Su ko­nu­sun­da al­dı­ğım bir haber için,Sındı Ma­hal­le­mi­ze git­me­den önce dün Has­ta­ne­mi­ze uğ­ra­dım ( 09.09.2020).Her zaman ol­du­ğu gibi, Baş­he­ki­mi­miz ,kıt sağ­lık im­kan­la­rı­na rağ­men elin­den gel­di­ğin­ce bir şey­ler yap­ma­ya ça­lı­şı­yor.Bu arada uzun­ca bir za­man­dır gö­re­me­di­ğim ken­di­le­ri­ni sa­bah­le­yin bah­çe­de aya­küs­tü zi­ya­ret ede­bil­dim. Ku­ru­mun bah­çe­si­nin ye­şil­li­ği­ni im­ren­di­ği­mi ,teb­rik et­ti­ği­mi ifade et­ti­ğim­de, bu­ra­sı­nın fark­lı bir gö­rü­nü­me ka­vuş­ma­sı­nın (or­ta­do­ğu Has­ta­ne­le­rin­den fark­lı) arzu et­ti­ği­ni ,şe­be­ke suyu ile bunun müm­kün ol­ma­ya­ca­ğı için ,derin kuyu (Ar­tez­yen) ile çözüm yo­lu­na git­ti­ği­ni ifade et­ti­ler.
Bu arada ,di­ki­len fi­dan­la­rın des­tek­le­ri­nin ye­ter­siz ol­ma­sı se­be­bi ile ,(es­pi­ri­li ola­rak) bo­yun­la­rı­nın bükük ol­du­ğu­nu ifade et­ti­ğim­de, ele­man ve im­kan­la­rı­nın ancak bu ka­da­rı­na ye­te­bi­le­ce­ği­ni , des­tek ve­re­bi­lecek kişi ve ku­rum­la­rın yar­dım­la­rı­nı bek­le­dik­le­ri­ni ifade et­ti­ler.

Her Türlü sağ­lık prob­le­mi­miz­de ka­pı­sı­nı çal­dı­ğı­mız , ten­kit et­mek­ten başka kü­çü­cük bir des­te­ği esir­ge­di­ği­miz bu ku­ru­mu­muz il­gi­mi­zi bek­li­yor.​Laf üret­mek­te man­gal­da kül bı­rak­ma­yan­la­rın başta olmak üzere ,ya­rın­lar­da göl­ge­sin­de otu­ra­rak nefes ala­bi­le­ce­ği­miz ,has­ta­mı­zı veya tah­lil so­nuç­la­rı­mı­zı bek­ler­ken , göl­ge­sin­de otu­ra­bi­le­ce­ği­miz bu FİDAN­LA­RI ayak­ta tut­mak he­pi­mi­zin gö­re­vi de­ğil­mi. Bil­has­sa in­şa­at sek­tö­rün­de ça­lı­şan iş­ve­ren­ler ile, site yö­ne­ti­ci­le­ri­nin ve he­pi­mi­zin kü­çü­cük il­gi­si des­te­ği, he­pi­miz için. İnşal­lah , bel­ki­de Yerel Yö­ne­ti­mi­miz ya­pa­ca­ğı bir JEST le her­ke­si utan­dı­rır. Ne der­si­niz... !!!!


Bu yazı 284 defa okunmuştur.İ.Yekta Kolcu Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer