25-04-2022 İ.Yekta Kolcu

Datça Be­le­di­ye­miz yıl­lar son­ra­da olsa, aile­miz­den, halen ara­mız­da ol­ma­yan, ikin­ci Ablam Gül­şen ŞİMŞEK (Kolcu) ili Büyük Eniş­te­miz Ko­re­li la­ka­bıy­la da anı­lan İsmet PULLU yu ha­tır­la­dı.
Ab­la­mın (Bılla) ismi, Prof.​Dr. Gül­şen ŞİMŞEK ola­rak ,İskele Ma­hal­le­miz­de Köy Mi­ni­büs­le­ri du­ra­ğı bi­ti­şi­ği so­ka­ğı­na, Kore Ga­zi­si İsmet PULLU ismi ise doğum yeri olan Hı­zır­şah Ma­hal­le­mi­zi Betçe yo­lu­na bağ­la­yan cad­de­ye ve­ril­di.
Yi­ne' ­de dokuz yıl sonra gelen ha­tır­la­ma için, Başta Baş­kan Sayın Gür­sel UÇAR ve des­tek veren tüm yet­ki­li­le­re te­şek­kür ede­rim.
Ve­fa­lı bir top­lum ol­du­ğu­mu­zu söy­le­ye­mem. Ancak yerel yö­ne­ti­mi­mi­zin Halk­la İliş­ki­ler bi­ri­mi­mi­zin, bazı ko­nu­lar ha­tır­la­tıl­ma­dan, ha­re­ke­te geç­me­si, karar ma­ka­mın­da olan­la­ra tek­lif gö­tür­me­si ge­rek­mez mi.? NEYSE....

Prof.​Dr. Gül­şen ŞİMŞEK (Kolcu), Meh­met Nuri/ Mem­nu­ne' nin ikin­ci kızı ola­rak 1940 yı­lın­da Datça da dün­ya­ya gelir.​Başa­rı­lı İlko­kul me­zu­ni­ye­ti ona, Bolu Kız İlköğ­ret­men oku­lun­da 7 yıl pa­ra­sız ya­tı­lı okuma ve de­va­mın da, An­ka­ra Gazi Eği­tim Ens­ti­tü­sü Müzik Bö­lü­mün­de yine üç yıl okuma ola­na­ğı, me­zu­ni­yet son­ra­sı kısa bir süre Mar­din Kız il­köğ­ret­men oku­lun­da Müzik öğ­ret­men­li­ği ve tek­rar Gazi Eği­tim Ens­ti­tü­sün Müzik Bö­lü­mün­de Asis­tan ola­rak görev ala­bil­me anın­da ,Ka­zan­dı­ğı bir Burs­la 2 yıl müd­det­le, Bar­se­lo­na Kon­ser­va­tu­va­rın­da (is­pan­ya) li­san­süs­tü mas­ter ça­lış­ma­sı so­nun­da ül­ke­ye dö­nü­şün­de, Gazi Ünv. Müzik Bö­lü­mün­de Emek­li olun­ca­ya dek ,ye­tiş­tir­di­ği yüz­ler­ce gen­ci­mi­ze ver­di­ği eği­tim.
Tüm bu hayat mü­ca­de­le­si için­de, ev­li­li­ği (Eşi Yakup Şim­şek) iki oğ­lu­na An­ne­lik ya­pa­bil­me be­ce­ri­si ve tüm bun­la­ra ilave ola­rak erkek kar­de­şi­ne (şah­sım) dahi lise 2-3. sı­nıf­la­rı dahi ya­nın­da ta­mam­lat­ma fe­da­kar­lı­ğı. O Dat­ça­'nın Prof.​Dr. ala­bil­miş ilk­le­rin­den biri idi.
Emek­li ol­duk­tan sonra dön­dü­ğü il­çe­sin­de, Yerel Tarih Grubun'da yıl­lar­ca gö­nül­lü ola­rak ça­lış­tı. Ara­mız­dan ay­rıl­dı­ğı 2013 yı­lın­da, va­si­ye­ti üze­ri­ne Datça eski me­zar­lı­ğın­da Ana/Ba­ba­sı­nın ayak ucuna def­ne­dil­di.
Kore Ga­zi­si Büyük Eniş­te­miz İsmet PULLU 1930 yı­lın­da Hamdi/Hüs­ni­ye Dudu'nun ikin­ci oğlu ola­rak, Hı­zır­şah Kö­yün­de (Eski adı Batır) dün­ya­ya gelir. Çift­çi­lik yapan aile­de, tütün üre­ti­mi ön­ce­lik­li­dir. As­ker­lik dö­ne­min­de İzmir'de bu­lu­nan bir­li­ği­nin KORE sa­va­şı­na gön­de­ril­me­si, bir aya varan deniz yol­cu­lu­ğu, fi­ilen sa­va­şa ka­tıl­ma­sı 1952 yıl­la­rın­da onun için ayrı bir dün­ya­yı ta­nı­ma­sı­na neden olmuş.
As­ker­lik dö­nü­şün­de 1955-56 yıl­la­rın­da büyük ab­la­mız Güler ile ev­li­li­ği bi­rin­ci kız­la­rı Sevgi ve daha sonra Mem­nu­ne kız­la­rı­nın ara­la­rı­na ka­tıl­ma­sı, tütün tar­la­la­rın­da geçen hayat ça­ba­la­rı. Kendi ça­ba­la­rı ve ka­za­nım­la­rı ile ortak al­dık­la­rı, şim­di­ki Pet­rol Ofisi'nin bu­lun­du­ğu arazi. Tütün bal­ya­sı yap­mak (Bas­mak)hatta sey­yar ka­sap­lık, küçük küçük İzmir'e gö­tü­rü­len taze Bakla ti­ca­re­ti, şim­di­ki ev­le­ri­nin bu­lun­du­ğu yerde, lo­kan­ta ve kah­ve­ha­ne iş­let­me­ci­li­ği, daha son­ra­ki yıl­lar­da küçük UMUT Bak­ka­li­ye­si­ne dö­nü­şür.
Her Dat­ça­lı gibi, Rakı içme sev­da­sı öm­rü­nün son yıl­la­rı­na kadar sürdü gitti. O hiç­bir zaman içki tut­ku­nu ol­ma­sa ­da, rakı iç­me­si­ni de se­ver­di. Çakır keyif ol­du­ğu zaman soh­be­ti­ne doyum ol­maz­dı.
Bir Datça/Batır/ Hı­zır­şah sev­da­lı­sı ola­rak, öm­rü­nün son yıl­la­rın­da ,te­da­vi için git­ti­ği Mar­ma­ris'te, Dat­ça­'ya ne zaman dö­ne­ce­ği­ni sa­yık­la­dı­ğı­nı, ben biz­zat şahit ol­mu­şum­dur. BEN DAT­ÇA­DA DAHA İYİ OLU­RUM sözü onun ilk ilacı oldu gitti.
Şimdi ise, yat­tı­ğı me­zar­lı­ğa doğru giden yol , GAZİ İSMET PULLU SO­KA­ĞI ola­rak anı­la­cak. Vefat et­ti­ği 2016 yı­lın­dan beri biraz ge­cik­me­li­de olsa, ha­tır­lan­mış olmak, başta aile­si olmak üzere her­ke­si se­vin­dir­di.
DAT­ÇA­MI­ZIN ADINI VE YERİNİ BİLME­YEN­LERİN isim­le­ri­nin Dat­ça­mı­zın so­kak­la­rı­na ve­ril­me­si sev­da­sın­dan biraz vaz­geç­me­nin za­ma­nı gel­me­di­ mi.
Datça sev­da­lı Dat­ça­lı­la­rın RUH­LA­RI ŞAAD OLSUN...


Bu yazı 820 defa okunmuştur.İ.Yekta Kolcu Diğer Yazıları
reklam
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer