02-03-2018 Kemal Çamlıoğlu

Ye­nil­gi ,
Ye­nil­gi, Ye­nil­gim, yal­nız­lı­ğım ve kim­se­siz­li­ğim
Bin­ler­ce za­fer­den de­ğer­li­sin benim için Ve dün­ya­nın tüm şa­nın­dan ve şöh­re­tin­den
Daha tat­lı­sın yü­re­ği­me.
Ye­nil­gi, Ye­nil­gim, ken­di­me dair bil­gim ve baş­kal­dı­rım,
Senin sa­yen­de bi­li­rim hala genç .
Ve çevik ol­du­ğu­mu
Ve sol­muş def­ne­le­rin tu­za­ğı­na düş­mek.Zo­run­da ol­ma­dı­ğı­mı.
Se­nin­le bul­dum kim­se­siz­li­ği­mi.
Ve kaçak ve Hor­lan­mış ol­ma­nın se­vin­ci­ni.Ye­nil­gi, ye­nil­gim , kı­vıl­cım saçan kı­lı­cım.Ve kal­ka­nım,Göz­le­rin­de , oku­dum.
Taç giy­me­nin kö­le­lik ol­du­ğu­nu .
Ve an­la­şıl­ma­nın al­çal­mak ol­du­ğu­nu.Sahip ol­ma­nın , bü­tün­lü­ğe ulaş­mak,
Ol­du­ğu­nu, oku­dum göz­le­rin­de.
Ye­nil­gi, ye­nil­gim, benim yü­rek­li eşim.Duy­ma­lı­sın, şar­kı­la­rı­mı, çığ­lı­ğı­mı, sess­zi­li­ği­mi,
Sen­den başka kimse söz et­me­yecek.
Kanat vu­ruş­la­rım­dan,
Ve de­niz­le­rin gür­le­me­sin­den,
Ge­ce­le­ri yanıp tu­tu­şan dağ­lar­dan,Sarp ve ka­ya­lık ru­hu­ma
Yal­nız sen tır­ma­na­cak­sın.
Ye­nil­gi, Ye­nil­gim benim ölmez ce­sa­re­tim,Sen ve ben . bir­lik­te gü­le­ce­ğiz ka­sır­gay­la ,
Ve iki­miz , me­zar­lar ka­za­ca­ğız içi­miz­de ölen­ler için,
Şevk­le tu­ta­na­ca­ğız gü­ne­şe,
Teh­li­ke­li ola­ca­ğız !
Halil Cib­ran
Halil Cib­ra­nın bu diz­le­ri­ni oku­du­ğum­dan beri ye­nil­gi­yi kabul et­me­nin ba­rış­mak­la tabi ki in­sa­nın önce ken­di­si ile sonra etraf ile ba­rış­mak ol­du­ğu­nu öğ­ren­miş­tim.

Oysa ne kadar uzak değil mi Ye­nil­mek kabul etmek ve oysa ne kadar içi­miz­de o ve çok ya­kı­nı­mız­da… Af­fet­me­me­yi , ba­ğış­la­ma­ma­yı sür­dür­me­yi yeğ­li­yo­ruz, kav­ga­yı diri tutma te­la­şı için­de­yiz.
Anlık hak ve­riş­ler ama de­ğiş­me­yen dav­ra­nış­lar…sür­dü­re­me­di­ği­miz barış diri dip diri tut­tu­ğu­muz kav­ga­lar neye ya­rı­yor­sa …
Hadi sen yen ben ye­nil­miş ola­yım Ne oldu ?
ben yen­sem ne ola­cak­sa o olu­yor… hiç …

Ya­rış­ma değil ki hayat öyle alış­tı­rıl­mı­şız ki ya­rış­ma­ya usan­mı­yo­ruz ve vaz­geç­mi­yo­ruz…Taç giy­mek mi ?
Diyor ya cib­ran
“taç giy­mek kö­le­lik­tir…”
Ey­val­lah


Bu yazı 1232 defa okunmuştur.Kemal Çamlıoğlu Diğer Yazıları
reklam
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer