28-05-2020 Orhan Keskinsoy

 

*Pa­zar­lar­da sebze,meyve seç­mek yasak!
*Po­şet­te ne varsa kıs­me­ti­ne!
*Mar­ket­ler de aynı du­rum­da.
*Kim­se­nin elin­de, ezik,çürük,bayat sebze meyve kal­mı­yor!
Covid 19 la mü­ca­de­le adı al­tın­da bazı ön­lem­ler alın­mak­ta­dır. Bun­lar­dan biri de pa­zar­lar­da, mar­ket­ler­de, sebze meyve seç­mek yasak. Yani bir baş­ka­sı virüs bu­laş­tır­mış ola­bi­lir. Tabii po­şe­te dol­du­ran da virüs varsa ,o da şan­sı­na kal­mış.
Ver ora­dan bir ki­lo­luk bir poşet pa­ta­tes., soğan,hıyar, elma, erik, çilek po­şe­ti…Alı­yor­sun, bak­ma­dan, in­ce­le­me­den. Eve gö­tür­dün, bir de evde eşin­le kavga var. Al­dık­la­rı­nın ya­rı­sı çürük, ezik, günü geç­miş,pör­sü­müş…
Mar­ket­ler sanki başka türlü mü? Şöyle dı­şa­rı­dan yok­la­man bile ye­ti­yor. Bir kısım soğan, bir kısım pa­ta­tes hiç se­çil­me­den ko­nul­muş poşet içine. Tü­ke­ti­ci bi­linç­siz ve sa­hip­siz, koy git­sin!
Ak­şam­la­rı Pazar yer­le­ri­ne gi­der­dim, so­nun­da ne olu­yor diye…Şimdi gi­de­mi­yo­rum,ama tah­min ede­bi­li­yo­rum. Artık kimse artık sebze, meyve almak için ka­ran­lı­ğı bek­le­me­yecek. Çünkü kimse seb­ze­si­ni ve mey­ve­si­ni dök­me­yecek..?Gerek yok! Po­şet­le­re dol­du­rup sat­tı­lar…
As­lın­da yerli üre­ti­ci de bun­dan ra­hat­sız. O günü bir­lik ürün ge­ti­ri­yor pa­za­ra. Ama top­tan söy­len­di­ğin­de, onun da adı bu­ra­ya ya­zı­lı­yor.
Bu sebze meyve seçme işi ye­ni­den göz­den ge­çi­ril­me­li­dir.
Sebze ve mey­ve­ler yine açık­ta, ama üzeri şef­faf ör­tü­lü ola­bi­lir. Tü­ke­ti­ci ürü­nün bü­tü­nü­nü görüp is­te­ye­bi­lir.
Ya da, seç­mek is­te­yen,be­de­li­ni öder. Nasıl mı? Sa­tı­cı ya­nın­da el­di­ven bu­lun­du­rur. Seç­mek is­te­ye­ne bir çift el­di­ve­ni üc­re­ti kar­şı­lı­ğın­da verir. Seçme işi bit­tik­ten sonra da, el­di­ve­ni geri alır ve çöpe atar.
Başka öne­ri­ler ge­ti­ri­le­bi­lir.
Bun­la­rı şunun için yaz­dım. Bu 65 yaş üzeri (Evde kal ) gün­le­rin­den sonra pa­zar­dan ne al­dır­dıy­sam, bu de­dik­le­ri­min ta­ma­mı olmuş du­rum­da­dır.
Et­ki­li ve yet­ki­li­le­re çağ­rı­mız olsun…/


Bu yazı 1195 defa okunmuştur.Orhan Keskinsoy Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer