04-07-2019 Orhan Keskinsoy

(İMERA Din­le­ti­si­nin Ar­dın­dan)
1 Tem­muz ak­şa­mı İmera din­le­ti­si­ne git­tik. Saat 21.00 da baş­la­ya­cak din­le­ti saat 22.00 ye doğru baş­la­dı, baş­la­ya­bil­di. Kim ya da kim­ler­den kay­nak­lan­dı bil­mi­yo­rum.
Sanat ve sa­nat­çı­ya saygı ne değin önem­liy­se, din­le­yi­ci­ye saygı da o kadar önem­li­dirl Dün­ya­nın her­han­gi bir uygar ül­ke­sin­de bı­ra­kın bir saat bek­let­me­yi, bir da­ki­ka geç baş­la­tıl­sa yer ye­rin­den oynar.
Siz küçük bir örnek ve­re­yim. Canlı ta­nı­ğı­yım. Ahmet Nec­det Sezer böyle et­kin­lik­le­re hiç ama hiç geç kal­maz­dı, biri Altan Öymen, öteki Erdal İnönü. Benim bil­di­ğim ve tanık ol­duk­la­rım.
An­ka­ra Dev­let Opera ve Bale sah­ne­sin­de bir et­kin­lik için C.?Baş­ka­nı Sü­ley­man De­mi­rel de da­vet­li­dir. Et­kin­lik saati gelir ve baş­lar. (Faust… yak­la­şık 4 saat sür­müş­tü. Gidip yü­zü­mü­zü yı­ka­yıp tek­rar sa­lo­na gir­miş­tik) S.?De­mi­rel biraz geç kalır,hiç­bir şey ol­ma­mış gibi bek­ler. Tabii çev­re­yi bi­lir­si­niz, hemen oyun baş­la­mış olsun ol­ma­sın içeri da­la­cak­lar. Sü­ley­man De­mi­rel engel olur.
-Biz de ikin­ci per­de­ye gi­re­riz, der ve ger­çek­ten bi­rin­ci perde bi­tin­ce­ye değin dı­şa­rı­da bek­ler.
Biz­ler ola­yın far­kın­da de­ği­liz tabii ki, daha sonra Kül­tür Ba­kan­lı­ğı­na uğ­ra­dı­ğım­da, za­ma­nın ba­kan­lık da­nış­ma­la­rın­dan, Nev­zat Aykut'tan din­le­miş­tim.
Tek­rar Datça'ya dö­ner­sek, Gar­ni­zon ko­mu­ta­nı za­ma­nın­dan önce gel­miş, Em­ni­yet Mü­dü­rü zaten en ba­şın­dan salon önün­de ve çev­re­sin­de…
Neyi,kimi, neden bek­li­yo­ruz?
Eğer bu müzik gru­bun­dan gel­miş­se daha da ayıp. Bir de 21.00 de baş­la­ya­cak din­le­ti­ye da­ki­ka­lar sonra ge­len­le­re ne de­me­li!?
Yeri gel­miş­ken Amfi Ti­yat­ro hak­kın­da bir­kaç cümle etmek is­ti­yo­rum.
Artık otu­ru­la­cak yer­le­re bir şey­ler ya­pıl­ma­lı. Ör­ne­ğin, ahşap 5X10 ka­las­lar­la bank gibi ya­pı­la­maz mı? Ya­kış­mı­yor Datça'ya ..
Nedir ki bunun ma­li­ye­ti. Artık in­san­lar dü­zel­til­me­miş be­ton­la­ra otur­mak­tan il­lal­lah demiş du­rum­da­lar…
Başka çö­züm­ler de bu­lu­na­bi­lir…Yeter ki niyet olsun!


Bu yazı 5922 defa okunmuştur.Orhan Keskinsoy Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer