17-09-2021 Orhan Keskinsoy

Göz­ler hak­kın­da ne şar­kı­lar, ne tür­kü­ler var­dır. Göz­ler, yani ba­kış­lar ki­şi­nin ay­na­sı­dır. Yal­nız dav­ra­nış­la­rı­mız­la değil, ba­kış­la­rı­mız­la da nazik ol­ma­ya ça­lış­ma­lı­yız. İnsa­nın en an­lam­lı yanı, göz­le­ri ve bun­la­rın ifa­de­le­ri­dir. Eğer dav­ra­nış­la­rı­mız­la ba­kış­la­rı­mı­zın an­la­mı bir­bi­ri­ne uy­mu­yor­sa bunu mut­la­ka dü­zelt­me­ye ça­lış­ma­lı­yız. Çünkü, göz­le­rin ta­şı­dı­ğı mana, dav­ra­nış­la­rı­mı­zı ya­lan­cı çı­ka­ra­bi­lir. Ve bizi her zaman utan­dı­rır. Özel­lik­le hoş­lan­ma­dı­ğı­mız kim­se­le­re karşı gös­ter­mek zo­run­da kal­dı­ğı­mız yap­ma­cık ne­za­ket­ler­de ba­kış­la­rı­mı­zın bizi ele verme ola­sı­lı­ğı kuv­vet­li­dir.
Bu denli güçlü bir et­ki­si olan ba­kış­la­rı­mız­la, kar­şı­mız­da­ki­le­re ve­re­ce­ği­miz ra­hat­sız­lı­ğı ,hiç ak­lı­mız­dan çı­kar­ma­ma­lı­yız. Hele ta­nı­ma­dı­ğım bir ka­dı­nı ya da bir er­ke­ği böy­le­ce bom­bar­dı­man eder gibi göz hap­si­ne al­ma­mı­zın o ki­şi­le­re ve­re­ce­ği te­dir­gin­li­ği bir dü­şü­ne­lim ba­ka­lım!
Ba­kış­la­rı­mız­la hay­van­la­rı ve in­san­la­rı ken­di­mi­ze dost ede­bi­le­ce­ği­miz gibi düş­man da ede­bi­li­riz…
Şöyle bi­ti­re­lim:
“Göz­le­rin ko­nuş­tu­ğu dil her yerde ay­nı­dır” GE­OR­GE HER­BERT


Bu yazı 1583 defa okunmuştur.Orhan Keskinsoy Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer