10-07-2020 Orhan Keskinsoy
Orhan Keskinsoy

Orhan Keskinsoy

BA­ŞA­RI­LA­RI­NIN SIRRI(2)LİONEL MESSİ(SÜPER BÜCÜR…)

He­de­fi­ni doğru be­lir­le­ye­me­miş ge­mi­ye, hiç­bir rüz­gar yar­dım ede­mez”
KON­FÜÇ­YÜS
*Ki­mi­le­ri­ne göre yer­yü­zü­nün gör­dü­ğü en büyük fut­bol­cu Li­onel Messi.
*Onun tek ba­şı­na gör­dü­ğü lig şam­pi­yon­lu­ğu sa­yı­sı, İspan­ya'nın en büyük üçün­cü ekibi olan At­le­ti­co Mad­rid'in­ki­ne eşit.
*Ka­zan­dı­ğı kupa sa­yı­sı, bir­çok köklü ku­lü­bün ta­ri­hin­de kal­dır­dı­ğın­dan fazla!
* Peki şu anda 1.69 bo­yun­da olan”ma­est­ro”nun uza­ma­sı için bir za­man­lar tonla para har­can­dı­ğı­nı duy­muş muy­du­nuz?

Orhan Kes­kin­soy/Araş­tır­ma-İnce­le­me: 

Şimdi Messi'yi an­lat­ma­ya kalk­sam, say­fa­lar sığ­maz. Ama ben ba­şa­rı­la­rı­nın sırrı diye baş­lık attım. Nasıl bu­ra­ya geldi?
An­jan­tin'de doğan fut­bol­cu, henüz bacak ka­dar­ken ya­şıt­la­rı­na kök sök­tür­me­ye baş­la­mış­tı. Yap­tık­la­rı an­la­tı­lır gibi de­ğil­di. Her maçta ra­kip­le­ri­ne gol yağ­dı­ran ufak­lık­ta, 11 ya­şı­na gel­di­ğin­de,bü­yü­me hor­mo­nu bo­zuk­lu­ğu ol­du­ğu or­ta­ya çık­mış­tı. Bo­yu­nun en fazla 1.60 ola­ca­ğı tah­min edi­li­yor­du. Ya pa­ha­lı te­da­vi­ler uy­gu­la­na­cak­tı ya da ka­ri­ye­ri baş­la­ma­dan bi­te­cek­ti.
Bu par­mak ço­cu­ğun vi­de­ola­rı ona Bar­se­lo­na ka­pı­la­rı­nı ara­la­ya­cak­tı.Tüm aile so­lo­uğ İspan­ya'da al­mış­tı. Ufak­lık çok ye­te­nek­liy­di, fakat alt ya­pı­nın ho­ca­la­rı onun için öden­me­si ge­re­ken be­de­li yük­sek bu­lu­yor­du. Kimse elini taşın al­tı­na koy­mu­yor­du. Ku­lü­bün o za­man­ki spor­tif di­rek­tö­rü Car­les Re­xach ,Messi'yi gör­dü­ğü an ka­ra­rı­nı ver­miş, ço­cu­ğun her türlü mas­ra­fı üst­le­nil­miş­ti. De­li­kan­lı­nın ba­ba­sıy­la hemen el sı­kı­şan eski fut­bol­cu, şüp­he­siz ha­ya­tı­nın go­lü­nü at­mış­tı!
İki­li­nin o gün im­za­la­dık­la­rı PE­ÇE­TE Jorge Messi'nin du­va­rı­nı süs­le­ye­dur­sun…yıl­lar­dır aynı soru akıl­lar­dan si­lin­mi­yor: Ya Re­xach, o gün alt­ya­pı­da­ki ço­cuk­la­rın idman yap­tı­ğı sa­ha­nın ya­nın­dan geç­me­sey­di?
Ya­zı­nın ba­şın­da­ki so­ru­nun açık­la­ma­sı yarım kaldı sa­nı­rım. En fazla 1.60 boyu ola­ca­ğı dü­şü­nü­len Messi'nin te­da­vi so­nu­cu şu anki boyu 1.69 dur.
HİCHAEL PHELPS(İnsan Değil Sanki Yunus…)
“Her işin en önem­li kısmı hedef be­lir­le­mek ve bu he­de­fe doğru ilk adımı at­mak­tır” PLA­TON
Gel­miş geç­miş en büyük spor­cu la­ka­bı ona ait. Tek ba­şı­na al­dı­ğı ma­dal­ya bir­çok ül­ke­nin al­dık­la­rın­dan fazla. Dünya ma­dal­ya lis­te­le­rin­de, dev­let­ler­de ya­rış­tı­ğın­da 37. Sı­ra­da…sa­yı­sız ül­ke­nin ta­ri­hi bo­yun­ca yap­tı­ğı bir ba­şa­rı bu.
1985'te Bal­ti­mo­re'de doğan Phelps, so­run­lu bir ço­cuk­tu. Bir türlü ses­siz ka­la­mı­yor, kı­pır­da­ma­dan otu­ru­mı­yor­du. Eli kolu dur­ma­dı­ğın­dan çok sa­kar­dı. Pili hiç bit­mi­yor, asla yo­rul­mu­yor­du. Okula adım at­tık­tan sonra küçük Mic­ha­el­7in dert­le­ri kat­lan­mış­tı. Oku­ma­yı sev­me­miş, ma­te­ma­tik­ten nef­ret et­miş­ti. Aile­si fazla ener­ji­si­ni ata­ca­ğı bir spor ara­mış; böy­le­ce yüz­mey­le ta­nış­mış­tı. Yedi ya­şın­da ha­vuz­la­ra mer­ha­ba diyen ço­cu­ğa dik­kat ek­sik­li­ği ve hi­pe­rak­ti­vi­te bo­zuk­lu­ğu(DEHB) ta­nı­sı kon­muş­tu. Belki de sa­de­ce kulaç atar­ken ra­hat­la­ya­bi­li­yor­du.
Ders­le­ri­ne yo­ğun­laş­mak­ta zor­luk çeken Mic­ha­el, an­ne­si­nin oku­du­ğu ünlü spor­cu­la­rın hi­ka­ye­le­ri­ni so­nu­na kadar din­li­yor­du. Tu­tu­lan özel öğ­ret­men, ma­te­ma­tek an­la­tır­ken yüz­me­den ör­nek­ler ver­me­ye baş­la­yın­ca bir anda dik­kat ke­si­li­yor­du. Not­la­rı dü­ze­len çocuk gi­de­rek ha­vuz­da da hız­lan­mış­tı. Ka­tıl­dı­ğı ya­rış­lar­da üst üste re­kor­lar kır­mış; 10 ya­şın­day­ken de Ame­ri­ka'nın en iyi yüzme ant­re­nö­rü Bob Bo­w­man'la ça­lış­ma­ya baş­la­mış­tı.
2000'de henüz 15 ya­şın­day­ken ilk kez Olim­pi­yat sah­ne­sin­de yer alan spor­cu, ilk ma­dal­ya­la­rı­na 2004 'te ka­vuş­tu. Boy­nun­da­ki 6 altın, 2 bronz her şeyi an­la­tı­yor­du. 2008 'de ka­zan­dı­ğı sekiz olim­pi­yat al­tı­nıy­la tarih yaz­mış, 2012 ve 2016 'da da ma­dal­ya av­cı­lı­ğı­na devam et­miş­ti.
Peki ile­ri­de bir gün Olim­pi­yat Oyun­la­rı'nda 23'ü altın olmak üzere top­lam 28 ma­dal­ya ka­za­nan Phelps ge­çi­lir mi? İmkan­sız


Bu yazı 3318 defa okunmuştur.Orhan Keskinsoy Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer