12-08-2020 Orhan Keskinsoy
Orhan Keskinsoy

Orhan Keskinsoy

BA­ŞA­RI­LA­RI­NIN SIRRI(3)GAİL DE­VERS(UÇAN TIR­NAK)

“En­gel­ler, gö­zü­nü­zü he­def­ten ayır­dı­ğı­nız zaman, kar­şı­nı­za çıkan kor­kunç şey­ler­dir”HENRY FORD
*100 metre en­gel­li­de Ame­ri­kan re­ko­ru­nu kırıp 1988 Seul olim­pi­yat­la­rı­nın yo­lu­nu tutan Gail Ge­vers, o gün­ler­de ken­di­si­ni iyi his­set­mi­yor­du.
* Yarı fi­nal­de ele­nen at­le­tin saç­la­rı dö­kü­lü­yor, sim­ge­si ha­li­ne gelen uzun tır­nak­la­rı kı­rı­lı­yor­du.
*Pist­ler­de uçan o kadın,kimi zaman tu­va­le­te bile sü­rü­ne­rek va­rı­yor­du.
*Dok­tor­lar,bir anda kilo veren spor­cu­nun so­ru­nu­nu an­la­ya­bil­mek için iki se­ne­den fazla uğ­raş­mış­tı.

So­nun­da Gra­ves Has­ta­lı­ğı ta­nı­sı kondu. Troit bez­le­ri­nin aşırı ça­lış­ma­sı yü­zün­den gö­rü­len bu oto­im­mün has­ta­lı­ğın rad­yas­yon­la te­da­vi­si müm­kün­dü. Fakat vü­cu­du yan et­ki­ler gös­te­ri­yor­du. Bir ara ya­ğı­nın ke­sil­me­si bile gün­de­me gel­miş­ti.
Dok­tor­lar te­da­vi­yi ona göre ayar­la­ma­ya baş­la­yın­ca, atlet yavaş dü­zel­me­ye baş­la­dı. Tek­rar pist­le­re dönen De­vers, 1992 'de yine yer­yü­zü­nün en büyük spor or­ga­ni­zas­yo­nun­day­dı.
Olim­pi­yat­ta sahne al­ma­sı bile çok büyük bir ba­şa­rıy­dı.
100 met­re­yi foto fi­niş­le ka­za­nan sp­rin­ter,en sev­di­ği branş olan 100 metre en­gel­li­de be­şin­ci­lik­te kal­mış­tı. Er­te­si yıl Dünya Şam­pi­yo­na­sı'nda 100 ve 100 metre en­gel­li­de za­fe­re ula­şan De­vers, 1996 At­lan­ta Olim­pi­yat Oyun­la­rı'nda 100 ve 4x100 met­re­de yine altın ma­dal­ya ka­za­na­cak­tı.
2004'te be­şin­ci kez Olim­pi­yat he­ye­ca­nı ya­şa­yan atlet, er­te­si yıl bir çocuk do­ğur­du. Son­ra­dan tek­rar pist­le­re dönen De­vers'in 40 ya­şın­da koş­tu­ğu en iyi de­re­ce, ya­şıt­la­rı­nın 0.70 sa­ni­ye önün­dey­di.
O'nun da de­di­ği gibi her ba­şa­rı as­lın­da ça­lış­ma­ya bağ­lıy­dı…

THO­MAS MUS­TER (TENİSİN KRAL­LA­RIN­DAN)
“Tüm di­ren­ci kıran ve en­gel­le­ri or­ta­dan kal­dı­ran unsur, sü­rek­li ve ka­rar­lı ça­ba­dır”CLA­UDE M.​BRİSTOL

*Daha çok kış spor­la­rın­da gös­ter­di­ği ba­şa­rı­lar­la ta­nı­nan Avus­tur­ya'da te­ni­sin se­vil­me­si­ni sağ­la­mış­tı Tho­mas Mus­ter…
*Dünya sı­ra­la­ma­sın­da bir nu­ma­ra­ya yük­se­len tek Avus­tur­ya­lı ra­ke­tin,o gün­le­re gel­me­si ki­mi­le­ri­ne göre başlı ba­şı­na bir mu­ci­zey­di.
 1967'de doğan Mus­ter, 1989'da dün­ya­yı fet­het­me­ye ha­zır­la­nı­yor­du. Avust­ral­ya Açık'ta yarı final gören genç için 1 Nisan tat­sız bir şa­ka­ya dö­nüş­müş­tü;
Key Bis­cay­ne Tur­nu­va­sı'nda finle yük­se­len Mus­ter, İvan Lendl ile kar­şı­laş­ma­ya ha­zır­la­nı­yor­du. Her şey rüya gi­biy­di.; ta ki o ka­za­ya kadar…
1 Nisan'ın ilk sa­at­le­rin­de ona çar­pan sar­hoş bir sü­rü­cü yü­zün­den sol dizi ciddi bir şe­kil­de sa­kat­lan­mış­tı. Hemen Vi­ya­na'ya uçan te­nis­çi, ame­li­yat ma­sa­sı­na ya­tı­rıl­mış­tı.
Ka­ri­ye­ri bir­çok­la­rı­na göre bit­miş­ti. Henüz 22 ya­şın­da bile de­ğil­di. Der­ken or­ta­ya çıkan bir fo­toğ­raf, spor ta­ri­hin iko­nik ka­re­le­rin­den biri ola­rak ta­rih­te ye­ri­ni ala­cak­tı.
Onun için özel üre­ti­len bir is­kem­le­de top­la­ra vur­ma­ya ça­lı­şan Mus­ter'in azmi su­ra­tın­dan oku­nu­yor­du.
Sa­de­ce altı ay sonra tek­rar kort­la­ra dönen Avus­tur­ya­lı,kısa sü­re­de for­mu­na ka­vuş­muş­tu. Bir­çok­la­rı­nın pes ede­ce­ği o ka­za­dan sonra ha­ya­ta tu­tun­ma­sı­nı sağ­la­yan o sa­vaş­çı ruhu sa­ye­sin­de adeta “TERMİNATÖR' e dö­nüş­müş­tü. Top­la­ra o kadar sert vu­ru­yor­du ki, sanki her se­fe­rin­de in­ti­kam alı­yor­du. 44 tek­ler tur­nu­va­sı­nı,za­fe­ri­nin 40'ını top­rak kort­ta ka­za­nan Mus­ter 1995'te Ro­land Gar­ros'ta taç­lan­mış, er­te­si yıl da dünya sı­ra­la­ma­sın­da bir nu­ma­ra­ya yük­sel­miş­ti.
Bu yaz­la­rı­mı özel­lik­le genç­le­rin oku­ma­sı­nı is­ti­yo­rum. Hiç­bir zaman umut­suz­lu­ğa ka­pıl­ma­yın. Tut­tu­ğu­nuz le­opa­rın kuy­ru­ğu­nu sakın bı­rak­ma­yın!


Bu yazı 836 defa okunmuştur.Orhan Keskinsoy Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer