14-08-2020 Orhan Keskinsoy

-Ev­ye­ni­zi par­lat­mak için, un ser­pin ve fır­ça­la­yın…Par­la­dı­ğı­nı gö­re­cek­si­niz
-Elde yı­ka­dı­ğı­nız bu­la­şık­la­rı, bu­la­şık ma­ki­ne­ni­ze koyun..
-Li­mon, pa­ta­tes, soğan gibi ürün­le­rin sa­tıl­dı­ğı file bi­çi­min­de­ki tor­ba­la­rı at­ma­yın. Sün­ger­le­ri­ni içine ko­ya­rak, ovma işin­de kul­la­na­bi­lir­si­niz.
-Su­la­rı­nız çok ki­reç­li ise, bu­la­şık ma­ki­ne­ni­zin içine bir fin­can sirke koyun.
-İçi emaye kap­la­rı­nı­zın içini par­lat­mak için, kay­na­mış suya at­tı­ğı­nız kar­bo­na­tı ka­rış­tı­rıp, ova­rak par­lat­ma ya­pa­bi­lir­si­niz.
-La­va­bo­la­rı­nız­dan koku ge­li­yor­sa, önce bir mik­tar sıcak suyu la­va­bo­ya dökün. Üze­ri­ne bir fin­can kar­bo­nat, onun da üze­ri­ne bir fin­can limon suyu dökün
-Raf­la­rı­nı­zın üst kıs­mı­nı pa­ra­fin­li ka­ğıt­la kap­la­yın. Tüm toz­la­rı em­di­ği­ni gö­re­cek­si­niz.
-İki sün­ger kul­la­nı­yor­sa­nız,ikisi de aynı renk­tey­se, bi­ri­nin kö­şe­si­ni kesin, böy­le­ce han­gi­si­nin te­miz­lik, han­gi­si­nin bu­la­şık için kul­la­nıl­dı­ğı­nı bi­lir­si­niz.
-El­le­ri­niz sa­rım­sak ko­ku­yor­sa, çelik bir şeye do­ku­nun, koku gi­de­cek­tir.
-Te­miz­lik bez­le­ri­ni ıs­la­tıp değil, ak­si­ne ısı­tıp te­miz­lik yapın daha iyi sonuç ala­cak­sı­nız.
-Evde mut­la­ka bir kutu te­be­şir bu­lun­du­run. Kı­ya­fet­le­ri­ni­ze yağ dam­lar­sa, kağıt hav­luy­la yağlı böl­ge­yi ku­ru­la­yın. Sonra da üze­ri­ne te­be­şir sürün. Te­be­şir tozu yağı eme­cek­tir. Giy­si­le­ri yı­ka­man önce leke çı­ka­rı­cı ile le­ke­li böl­ge­yi ha­fif­çe si­ler­se­niz leke kal­maz.
BUN­LA­RI ÇO­CUK­LA­RI­NI­ZA, (TO­RUN­LA­RI­NI­ZA) YEDİRMEYİN!
-Mik­ro dalga fı­rın­da pat­la­mış mı­sı­rı, -So­sis­li sand­viç
-Ta­vuk nug­get -Je­li­bon
-Ham­bur­ger -Ha­zır tur­şu­lar
-Ha­zır kı­zar­mış pa­ta­tes ve cips­le­ri(yan­mış pa­ta­tes…) -Tofu(so­ya­dan ya­pı­lan bir ürün)
-İşlen­miş etler -Kah­ve kre­ma­sı
-İşlen­miş somon -Muf­fin, ekler vb. gı­da­lar
-Be­yaz şeker, beyaz un ve hazır unlu ma­mul­ler
-Tüm hazır gı­da­lar­dan uzak tu­tu­nuz


Bu yazı 656 defa okunmuştur.Orhan Keskinsoy Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer