02-09-2019 Orhan Keskinsoy
Orhan Keskinsoy

Orhan Keskinsoy

DİSK,EMEKLİ-SEN BÜYÜK KU­RUL­TA­YI AN­KA­RA'DA YA­PIL­DI

 


1995 Yılında kurulan Emek­li -Sen, bazı şekil nok­san­lık­la­rı yü­zün­den AİHM nin ver­di­ği bir ka­rar­la ka­pa­tıl­mış­tı. Şubat 2019 yı­lın­da tek­rar baş­vu­ru yapan sen­di­ka yet­ki­li­le­ri,kısa sü­re­de to­par­la­na­rak, büyük ku­rul­ta­yı top­la­dı­lar.
Şu an­da­ki üye sa­yı­sı­nın 15 bin ci­va­rın­da ol­du­ğu­nu söy­le­yen sen­di­ka baş­ka­nı Cen­giz Yavuz he­def­le­ri­nin yüz bin­le­ri aşmak ol­du­ğu­nu söy­le­di…
Büyük Ku­rul­ta­ya Datça Emek­li Sen tem­sil­ci­si Mus­ta­fa Şen de ka­tıl­dı.
Büyük bir si­ya­si ve Sivil Top­lum ku­ru­lu­şu tem­sil­ci­si­nin ka­tıl­dı­ğı ku­rul­tay­da;
Se­çim­le­re tek liste ile gi­dil­di. Se­çim­ler so­nu­cun­da;
Genel Baş­kan­lı­ğa……………….Cen­giz YAVUZ
Genel Sek­re­ter­li­ğe……………..?Fikri KA­LEN­DER
MYK (Mer­kez Yö­ne­tim Ku­ru­lu) Üye­lik­le­ri­ne ise;
Ercan ÇI­NAR­LI,Er­do­ğan TE­KE­OĞ­LU,Gü­le­fer AK­YÜ­REK,Haşim KORK­MAZ,Meh­met BUN­SUZ,Pınar KA­RA­GÜL se­çil­di­ler.
Ba­şa­rı­lar di­le­riz.

NOT: Datça tem­sil­ci­si Mus­ta­fa Şen,ile­ri­ki gün­ler­de daha geniş bir açık­la­ma ya­pa­cak­la­rı­nı söy­le­di.


Bu yazı 4494 defa okunmuştur.Orhan Keskinsoy Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer