03-10-2018 Orhan Keskinsoy
Orhan Keskinsoy

Orhan Keskinsoy

EĞİTİMİN SAN­CI­LI BEL­DESİ; DATÇA.. AMA DOK­TO­RU GELDİEĞİTİMİN SAN­CI­LI BEL­DESİ; DATÇA.. AMA DOK­TO­RU GELDİ

Datça'da ya­şa­dı­ğım süre için­de,bu­ra­dan ay­rı­lan üst düzey amir­ler­den duy­du­ğum şu ol­muş­tur”Datça gibi güzel bir yeri bı­ra­kıp gi­di­yo­ruz,ancak ço­cuk­la­rı­mı­zın eği­ti­mi için de çok se­vi­ni­yo­ruz…”Bunu söy­le­yen­le­rin için­de,An­ka­ra'ya da,İstan­bul'a da,Muğla'ya da,Trak­ya'ya da giden var…Her­ke­sin ortak kay­gı­sı bu.
Ben,17 yıl­dır Datça'dayım.?Herkesin bir ortak kay­gı­sı var;Datça'da eği­tim-öğ­re­ti­min du­ru­mu! O za­man­dan bu yana bunu hem ve­li­ler­den,hem veli ol­ma­yan in­san­lar­dan duy­dum.
Bence Datça'nın en par­lak eği­tim-öğ­re­tim dö­ne­mi Milli Eği­tim Mü­dü­rü(Mü­di­re­si) Sayın Nuray Kabaş za­ma­nın­da ol­muş­tur. Bunu ve­li­le­re de so­ra­bi­lir­si­niz.
İnsan­la­rın na­za­rı! Değdi ga­li­ba,al­dı­lar gö­rev­den. O za­man­dan sonra çok iyi du­rum­da ol­ma­yan,eği­tim du­ru­mu tam to­pal­la­ma­ya baş­la­dı!
Hukuk mü­ca­de­le­si­ni ka­za­nan Nuray Hanım,gö­re­vi­ne baş­la­dı.
Benim ço­cu­ğum,to­ru­num,bir ak­ra­bam Datça'da eği­tim,öğ­re­tim gör­mü­yor.Ama ben,biz bu­ra­da ya­şı­yo­ruz. Ço­cuk­la­rı­mı­zın ka­li­te­li eği­tim al­ma­sı,her yurt­se­ver gibi beni de se­vin­di­rir.
Ben,eği­tim ca­mi­ası­nın için­den gelen bi­ri­si­yim. Yur­dun çe­şit­li yer­le­rin­de görev yap­tım. Bizim za­ma­nı­mız­da İlçe­ler­de İlköğ­re­tim Mü­dür­le­ri bu­lu­nur­du. 25 yıla yak­la­şan eği­tim­ci­li­ğim­de,gidip bir so­ru­nu­mu İlköğ­re­tim Mü­dü­rü­ne an­la­ta­ma­dım,ar­ka­daş­la­rım da an­lat­ma­mış­tır! Kaldı ki,okul­la­rı­mız­da mü­dür­le­ri­miz vardı. Çoğu ce­be­rut,hatta üzü­le­rek söy­le­me­li­yim ki,bazı mü­dür­ler sı­nıf­ta­ki öğ­ret­men­le­ri anah­tar de­li­ğin­den gö­zet­ler­di!Bil­di­ğim ka­da­rıy­la Datça'da Nuray Kabaş'a gidip so­ru­nu­nu an­la­ta­ma­yan öğ­ret­men yok­tur. Bı­ra­kın öğ­ret­me­ni,ve­li­ler bile Nuray Hanım'a doğ­ru­dan ula­şır­lar­dı.
Datça'nın yolu,suyu ve bi­lu­mum alt yapı so­run­la­rı za­man­la çö­zü­le­bi­lir. Ancak,eği­tim-öğ­re­tim­de bir sa­ni­ye­nin bile önemi var­dır. O za­ma­nı at­la­dı­ğı­nız­da,bir nesli,bir genç­li­ği kay­be­de­bi­lir­si­niz. Öyle değil midir;hala il­ko­kul bi­rin­ci sı­nıf­ta yaz­dı­ğı­mız gibi ra­kam­la­rı,harf­le­ri yaz­mı­yor muyuz? To­hu­mu za­ma­nın­da tar­la­ya at­maz­sa­nız,ürün yok­tur.
De­ğer­li Dat­ça­lı­lar;eğer ço­cuk­la­rı­nı­zın daha iyi eği­tim gör­me­si­ni is­ti­yor­sa­nız,Nuray Kabaş'a sahip çıkın. Siz O'nu sa­hip­le­nir­se­niz,O,size,ço­cuk­la­rı­nı­za siz­den daha fazla sahip çı­ka­cak­tır. Çünkü bu ışık O'nda var.
“En önem­li,en temel nokta eği­tim so­ru­nu­dur. Eği­tim­dir ki bir ulusu ya özgür,ba­ğım­sız,şanlı,yük­sek bir top­lum du­ru­mun­da ya­şa­tır; ya da bir ulusu tut­sak­lık ve düş­kün­lü­ğe bı­ra­kır.Ül­ke­si­ni ve ulu­su­nu kur­tar­mak is­te­yen­ler,aynı za­man­da mes­lek­le­rin­de birer na­mus­lu uzman ve birer bil­gin ol­ma­lı­dır­lar. …”M.?Kemal Ata­türk


Bu yazı 1340 defa okunmuştur.Orhan Keskinsoy Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer