08-11-2019 Orhan Keskinsoy

Bil­di­ğim ka­da­rıy­la bir iki kez yaz­dım bu ko­nu­yu..
Mey­ve­ler fay­da­lı be­sin­le­rin ba­şın­da gel­mek­te­dir. Ancak,son yıl­lar­da ül­ke­miz­de meyve ve seb­ze­ler­de çok fazla tarım ilacı ka­lın­tı­sı çık­mak­ta­dır.
Mey­ve­le­ri ye­me­den önce bu ilaç ka­lın­tı­la­rın­dan kur­tul­mak müm­kün.
Es­ki­den sir­ke­li suda bek­let­mek fay­da­lı sa­nı­yor­duk!
Gelin ya­pı­lan bir de­ney­den söz ede­lim önce,
ABD'de bi­lim­ler aka­de­mi­sin­de(başka bir kurum da ola­bi­lir. Ak­lım­da kalan bu) bir deney ya­pıl­mış.
El­ma­la­rı ça­ma­şır su­yu­na, sir­ke­li suya ve kar­bo­nat­lı suya ya­tır­mış­lar. 10-15 dak. Sonra çı­kar­mış­lar.
Siz de benim gibi dü­şü­nü­yor­su­nuz değil mi? Yüzde yüz ça­ma­şır suyu bu ilaç­la­rı te­miz­le­miş­tir di­yor­su­nuz.
Hayır! Öyle ol­ma­mış. El­ma­lar­da­ki ilaç ka­lın­tı­sı­nı ta­ma­men te­miz­le­yen kar­bo­nat­lı suyun ol­du­ğu gö­rül­müş..
İlaç ka­lın­tı­sı­nın en et­ki­len­di­ği meyve seb­ze­ler; elma,ıs­pa­nak ,çi­lek­miş.
Hiç et­ki­len­me­di­ği ise soğan,mısır,kivi imiş.
Eğer GDO lu de­ğil­se hiç kork­ma­dan mısır ve ek­me­ği­ni yi­ye­bi­lir­si­niz.


Bu yazı 3576 defa okunmuştur.Orhan Keskinsoy Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer