21-01-2020 Orhan Keskinsoy

386 gıda ürü­nün­de sah­te­kar­lık!
Biz yıl­lar­dır,şunu alın,bunu al­ma­yın. Şunu yeyin,bunu ye­me­yin di­yor­duk inan­mı­yor­du­nuz.
Ben şimdi bu­ra­da 386 ürü­nün,fir­ma­nın adını yazıp,sizi yor­ma­ya­ca­ğım. Sa­de­ce hangi ürün­ler­de , hangi kat­kı­lar var­mış, teh­li­ke­le­ri ne­ler­miş, di­li­min dön­dü­ğün­ce an­lat­ma­ya ça­lı­şa­ca­ğım. Bu ya­zı­yı ha­zır­la­mak da en azın­dan 3-4 sa­ati­mi aldı. Oku­yun­ca an­la­ya­cak­sı­nız.
İşte o 386 ürün­de neler bu­lun­du­ğu:
-GAZ­LI İÇE­CEK­LER­DE SİLDE­NAFİL..
Peki ney­miş bu sil­de­na­fil?
Bit­ki­sel kuv­vet art­tı­rı­cı. Sert­leş­me bo­zuk­lu­ğu bu­lu­nan er­kek­ler,pul­mo­ner ar­te­ri­yal hi­per­tan­si­yon ve yük­sek ir­ti­fa vs .te­da­vi­sin­de kul­la­nı­lan,kan da­mar­la­rı­nı ge­niş­le­te­rek te­da­vi eden bir ilaç…Bir şey daha bu VİAGRA'nın için­de de bu­lu­nan bir et­ken­dir.
Ba­zı­la­rı oh! Oh! Bile der bunu oku­yun­ca. Ama durun!
He­ki­min tav­si­ye­si dı­şın­da doz faz­la­sı,kalp krizi dahil,felce kadar giden bir yan etki yapar(mış)…
-BAL­LAR­DA….
;Di­as­taz,hmf,c4,şeker oranı,Delta C13 de­ğe­ri,Fruk­toz,Glu­koz
-Pro­lin-Sak­ka­roz
-Elekt­rik­sel ilet­ken­lik…
Di­as­taz,HMF,Pro­lin sa­de­ce balda bu­lu­nan ol­maz­sa ol­maz­lar. Bun­lar yapay ola­rak dı­şa­rı­dan ve­ri­lin­ce bal de­ğe­ri dü­şü­yor. Sağ­lık­sız ürün pi­ya­sa­ya sü­rül­müş olu­yor.
-BA­HA­RAT­LAR
*Toz tatlı bi­ber­de, gıda bo­ya­sı(çok şükür bu kez ki­re­mit to­zu­na rast­lan­ma­mış)
-BİTKİ ÇAYI VE KAHVE ÜRÜN­LERİNDE:
*Siyah çay­da-gı­da bo­ya­sı…
-YAĞ VE MAR­GARİN…
Ta­da­na­fil: Tıpkı sil­de­na­fil gibi,er­kek­ler­de­ki sert­leş­me bo­zuk­lu­ğu­na karşı te­da­vi ama­cıy­la ağız­dan alı­nan bir ilaç­tır. Çok fazla yan et­ki­si var­dır Kalp krizi dahil…Tabii bu­ra­sı Tür­ki­ye. ..yıl­lar önce TV lerde gös­te­ril­di. Hayat ka­dı­nı ro­lün­de bir ga­ze­te­ci, kar­şı­laş­tı­ğı er­kek­le­re-Ben de AİDS var,de­yin­ce,er­kek­le­rin ya­nı­tı-Biz Türk'üz bize bir şey olmaz de­miş­ler­di. Eğer öyle dü­şü­nü­yor­sa­nız afi­yet olsun!
*En çok katkı zey­tin­yağ­la­rın­da gö­rül­müş­tür. ECN-42 farkı(tohum yağı tes­pi­ti) bazı na­tu­rel sızma yağı adı al­tın­da sa­tı­lan yağ­lar­da da trans yağ tes­pi­ti ya­pıl­mış.
-ŞE­KERLİ ÜRÜN­LER
Pek­mez­de fruk­toz, mal­toz,ra­fi­noz,sil­de­na­fil,ta­da­na­fil,tar­ta­rik asit,malik asit
-Fın­dık ez­me­si ve ce­zer­ye­de sil­de­na­fil, ta­da­na­fil ve tak­vi­ye edici gı­da­lar.(Yu­ka­rı­da açık­la­ma­sı var…)
-BAL­LI BİTKİSEL KA­RI­ŞIM(sil­de­na­fil)
-Çi­ko­la­ta­lı macun(sil­de­na­fil)
-Ma­cun­lar…
-Tak­vi­ye edici gı­da­lar
-ÇİKO­LA­TA­LI KA­KA­OLU ÜRÜN­LER de sil­de­na­fil
-ET VE ET ÜRÜN­LERİ
*Soya kat­kı­sı
*Ka­nat­lı eti tes­pi­ti
*Sa­ka­tat eti tes­pi­ti
*Baş eti tes­pi­ti
*Domuz eti tes­pi­ti
*Tek tır­nak­lı hay­van eti tes­pi­ti(at-eşek eti)
-KU­RU­YEMİŞ VE ÇE­REZ­LER
*Dö­vül­müş Antep fıs­tı­ğı ye­ri­ne(yer fıs­tı­ğı)
-Toz Antep fıs­tı­ğı ye­ri­ne yer fıs­tı­ğı
-MEY­VE VE SEBZE
*Tatlı biber sal­ça­sın­da boya(Acı bi­be­re ko­ya­ma­mış­lar!)
-SÜT VE SÜT ÜRÜN­LERİ
*Erit­me pey­nir­ler­de ha­ri­ci yağ,
*Bit­ki­sel yağ ve ni­şas­ta
*Je­la­tin
*Na­ta­mi­sin…
NATAMİSİN: eE-235 kodlu ko­ru­yu­cu gıda mad­de­si­dir. Bir an­ti­bi­yo­tik­tir. Raf ömrü uzat­mak için kul­la­nı­lır. Fazla mik­tar­da alın­ma­sı du­ru­mun­da insan sağ­lı­ğı­na za­rar­lı­dır.
Bu ürün be­lir­li öl­çü­ler­de gıda ko­dek­si­ne göre süt ve süt ürün­le­rin­de kul­la­nıl­mak­ta­dır. ABD'de ve bazı ge­liş­miş ül­ke­ler­de, be­lir­le­nen öl­çü­ler­de kul­la­nı­lı­yor. Ancak,hala o ül­ke­ler­de et ürün­le­rin­de kul­la­nı­mı yasak.
NOT: İster­se­niz bu sah­te­kar­lı­ğı yapan tüm fir­ma­la­rın adını da ya­za­rım. On­la­rı yaz­mak,bun­la­rı yaz­mak­tan kolay!
Hazır gıda alır­ken kırk değil bin kırk kez dü­şü­nün! İnce ele­yip sık do­ku­yun!
Tü­ken­me­den tü­ket­me­niz di­le­ğiy­le. 


Bu yazı 2309 defa okunmuştur.Orhan Keskinsoy Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer