30-01-2020 Orhan Keskinsoy

“Faiz,Din ve ka­pi­ta­lizm “ adlı ya­zı­mı­zı bazı din­dar dost­la­rı­mız yan­lış an­la­mış­lar.
Hemen pe­şi­nen şunu be­lir­te­yim. Ben dine de,Di­ya­net İşleri Baş­kan­lı­ğı'na da karşı de­ği­lim. Çünkü Di­ya­net İşleri Baş­kan­lı­ğı biz­zat Mus­ta­fa Kemal Ata­türk ta­ra­fın­dan 3 Mart 1924 yı­lın­da ku­rul­muş­tur. Hemen pe­şi­ne de,in­san­lar an­la­sın diye, Ku­ran-ı Ke­ri­mi Türk­çe' ye çe­virt­miş­tir.
Yani Di­ya­net İşleri Baş­kan­lı­ğı Ana­ya­sal bir ku­rum­dur.
Say­gın­lı­ğı her şey­den önce gelir.
Yine ana­ya­sa­nın 24.?maddesin­de”….Kimse,dev­le­tin sos­yal, eko­no­mik,si­ya­si veya hu­ku­ki temel dü­ze­ni­ni,kıs­men de olsa, din ku­ral­la­rı­na da­yan­dır­ma …..?is­tis­mar ede­mez ve kö­tü­ye kul­la­na­maz”
Faiz haram de­ğil­dir,cüm­le­si­ni di­ya­net iş­le­ri baş­ka­nı ku­ra­maz,kur­ma­ma­lı­dır.
Ben de Ata­türk'ün çe­virt­ti­ği Türk­çe ku­ran-ı Kerim'den fa­iz­le il­gi­li ayet­ler yaz­dım. Ama Datça'daki din­dar­lar ve say­gı­de­ğer ho­ca­la­rı­mı,imam­la­rı­mı­zı,mü­ez­zin­le­ri­mi­zi ta­nı­yo­rum. Kuran'a ay­kı­rı bir dav­ra­nış­la­rı­nı gör­me­dim.
Bunu dü­zelt­mek için bir yazı yaz­dım.
O ya­zı­da nok­san kalan bir yan vardı.
Ev­siz­le­rin fa­iz­le kredi çekip,ev al­ma­sı­nı ya­za­ma­mış­tım. Ben,böyle bir faize karşı de­ği­lim. Benim karşı olup ol­ma­mam sorun değil, Ancak,sos­yal dev­let böyle ku­la­ğı­nı ters­ten gös­ter­mez.
TOKİ' ye evi yap­tı­rı­yor­sun, ban­ka­ya ara­dan çıkar. Va­tan­da­şa kira öder gibi ev ver. Zaten öyle di­yor­sun. Neden ban­ka­ya git­sin va­tan­daş. Peşin para bu­la­mı­yor­sa,ona da bir ko­lay­lık sağ­lan­sın. Bunun geç­miş­te ör­nek­le­ri var. İmar Mü­dür­lük­le­ri, Top­rak İskan Mü­dür­lük­le­ri va­tan­da­şa konut yapar,va­tan­daş da bunu her ay öder­di. Hala bir­çok il­de­ki Sos­yal Mes­ken­ler adı ora­lar­dan gel­me­dir.
Bu konu di­ya­ne­ti il­gi­len­dir­mez!
Çünkü ka­pi­ta­lizm dini,dini inanç­la­rı hep ters köşe yap­mış­tır. Yine de yapar.
Ya­zı­mız di­ya­ne­tin ku­rum­sal kim­li­ği­ne ve ger­çek ina­nan din­dar­la­ra karşı ya­zıl­ma­mış­tır


Bu yazı 1962 defa okunmuştur.Orhan Keskinsoy Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer