30-01-2020 Orhan Keskinsoy

Ko­nu­muz dep­rem ol­du­ğu için,tüm ra­kam­la­rı,tüm ya­pı­la­cak­la­rı dep­rem üze­rin­den yap­mak is­ti­yo­rum
*Tür­ki­ye ge­ne­lin­de, 15 mil­yon 514 bin 953 konut var­mış
*Mar­ma­ra böl­ge­sin­de 3 mil­yon 45 bin ko­nu­ta kar­şı­lık,
*İstan­bul'da 1 mil­yon 528 bin 782 konut
*İstan­bul'da çok acil yı­kıl­ma­sı ge­re­ken bina sa­yı­sı 1200 ola­rak tes­pit edil­miş. Hemen pe­şi­ne 600 bin ko­nu­tun yı­kı­lıp ye­ni­den ya­pıl­ma­sı ge­rek­liy­miş.
*Bu is­te­nir­se iki yıl için­de ya­pı­lır­mış.
*Tür­ki­ye ge­ne­lin­de, acil yı­kıl­ma­sı ge­re­ken bina sa­yı­sı 3 mil­yon 600 bin,top­lam­da 7.5 mil­yon­muş. Yani Tür­ki­ye'nin ya­rı­sı­nın yı­kıl­ma­sı ge­re­ki­yor­muş.
*Peki bu kaç li­ra­ya olur­muş?
*Hani,dep­rem için top­la­nan 36 mil­yar dolar var ya, ta­ne­si 150 bin li­ra­dan bir bina yap­sak, bu pa­ra­nın ya­rı­sı ye­ti­yor.
*İstan­bul'daki olası dep­rem için,yı­kı­la­cak 600 bin konut ve dep­rem alt ya­pı­sı için bu pa­ra­nın 4 te biri ye­ter­liy­miş.
*Peki bu para ne­re­de?
*Dep­rem öl­dür­mez,çürük bina öl­dü­rür. Bir de önlem al­ma­mak.


Bu yazı 2402 defa okunmuştur.Orhan Keskinsoy Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer