03-02-2020 Orhan Keskinsoy

Daha ay­lar­ca ko­nu­şu­la­cak bir konu. Ben, tek­nik ola­rak ne ol­du­ğu­nu bil­mem. Ancak,bunun iyi bir proje ol­ma­dı­ğı­nı,Tür­ki­ye'yi eko­no­mik ola­rak daha zor du­ru­ma dü­şü­re­ce­ği­ni gö­rü­yo­rum. Sağ­dan sol­dan oku­duk­la­rım var. İzli­yo­rum.
En do­yu­ru­cu ve derli toplu bil­gi­yi de,bir in­şa­at mü­hen­di­si­nin açık­la­ma­la­rın­da gör­düm.
Aşa­ğı­da­ki ya­zı­nın özü Sayın M.?Necat Özgür(İnş,Y,Müh) ün açık­la­ma­la­rın­dan aldım. Çok uzun bir açık­la­ma­dır. Şe­kil­ler­le, ko­ro­ki­ler­le vs. Ancak,ben bunu biraz kı­sal­ta­rak ak­ta­rı­yo­rum.
1-Ka­mu­laş­tır­ma iş­le­ri­ni bi­ti­rin. Hal­ka­lı-Edir­ne ara­sın­da­ki(An­la­tı­mın­da şe­kil­ler var) de­mir­yo­lu­nu yapın. Ka­mu­laş­tır­ma, vi­ya­dük­ler,köp­rü­ler,yük­sel­ti­ler…
2-De­mir­yo­lu için sa­yı­lan­la­rı yap­tık­tan sonra, Ka­na­lın kes­ti­ği E5,E80,D20,06 yol­la­rı ve kanal gü­zer­ga­hı,üze­rin­de ön­ce­den köp­rü­ler ya­pı­la­cak(Şekil var)
3-Ka­mu­laş­tır­ma­lar,köp­rü­ler ya­pıl­dı. Bun­lar yak­la­şık en az 3 yılda ya­pıl­dı. Peki alt­tan ve üst­ten geçen ener­ji ve ha­ber­leş­me nakil hat­la­rı! Bun­la­rı ye­ni­den ya­par­ken,köp­rü­le­re asa­cak­sa­nız, çünkü ya­şa­mın sür­me­si ge­re­ki­yor. Bu arada en az 4 yıl geç­miş ola­cak! Her şey bi­ri­le­ri kanal sey­ret­sin diye.
4-Yu­ka­rı­da üç mad­de­de an­la­tı­lan­la­rı yap­tı­nız. Küçük Çek­me­ce Gölü gi­ri­şin­de­ki ana do­ğal­gaz hattı iptal edi­lip,bir yer­ler­den,ye­ni­den ge­çi­ri­lecek. Rusya'dan gel­miş “Türk Akımı” da bu

 

hatla Ana­do­lu'ya gaz gön­de­recek. Bir de bak­mış­sı­nız 5 yıl geç­miş. Bu arada 8 mil­yar dolar har­can­mış ola­cak ama,kanal hala or­ta­da yok!
5-Ka­mu­laş­tır­ma çö­zül­dü, köp­rü­ler ya­pıl­dı, do­ğal­gaz,alt­ya­pı ak­ta­rım­la­rı bi­ti­ril­di. 5 yıl geçti ve ne­re­dey­se 8 mil­yar dolar har­can­dı. Ka­na­la baş­la­ya­bi­lecek mi­si­niz? Hayır, sı­ra­da İstan­bul'un suyu var. (uzun bir an­la­tım var,ben kı­sa­ca an­la­ta­ca­ğım) Ter­kos,Saz­lı­de­re, Si­liv­ri'den gelen sulan İstan­bul'a eri­şe­mez. Çünkü üzer­le­rin­den kanal ge­çecek. Ka­na­lı tuzlu su­yu­nu mev­cut te­sis­ler arı­ta­maz. Tüm arıt­ma­lar çöpe…Deniz suyu arıt­ma çok pa­hı­lı! İstan­bul susuz ka­la­cak…Bay bay 7 yıl ve 9 mil­yar dolar. Değer mi kanal man­za­ra­lı ev yap­mak için elin adam­la­rı­na?
6-Yıl­lar geçti. Tamam. Her şey ya­pıl­dı. Artık ka­zı­ya baş­la­ya­bi­li­riz di­yor­lar. De­niz­den çıkan mal­ze­me­ye yer gerek. O da bu­lun­du. Yeni yer­ler ka­zan­mak is­ti­yor­su­nuz. Müm­kün değil. Sı­yır­ma ka­zı­sı diye bir şey var. Top­ra­ğın üstü te­miz­len­me­den,doldu ya­pa­maz­sı­nız,çöker çünkü. 10-15 mil­yon met­re­küp sı­yır­ma ka­zı­sı­nı ne­re­ye de­po­la­ya­ca­ğı­nız da belli değil. Ulu­or­ta de­niz­le­re atar­sa­nız yine pis­lik­ten kur­tu­la­maz­sı­nız. Ba­ka­lım ne­re­ye dö­ke­cek­si­niz; bir yıl daha gitti!
7-Sı­yır­ma ka­zı­sı da bitti. Kanal ka­zı­sı­na ge­çe­bi­lir mi­si­niz? Ne yazık ki,hala ge­çe­mi­yor­su­nuz! Çünkü Tür­ki­ye'nin en büyük ka­zı­sı­nın ya­pıl­dı­ğı Ata­türk Ba­ra­jın­da 100 mil­yon met­re­küp top­rak ha­re­ke­ti tam 7 yılda bi­ti­ril­miş­ti. Bu ka­na­lın et­ra­fın­da Ata­türk Ba­ra­jı­na eş­de­ğer­de se­ki­zer şan­ti­ye ku­ru­la­cak ve bun­lar bir­bi­rin­den tü­müy­le ba­ğım­sız yö­ne­ti­lecek. De­niz­le­ri dol­dur­mak için bin­ler­ce kam­yon,sağa sola gidip ge­lecek! Bu arada ortak bul­var­lar ve kav­şak­la­rın da ya­pıl­ma­sı ge­re­ki­yor. 9 yıl ve 10 mil­yar dolar uçmuş ola­cak! Gör­dü­ğü­nüz gibi daha kanal ka­zı­sı­na bile gel­me­dik. Şimdi sıra kanal ka­zı­sın­da!
8-9 yılın so­nun­da kanal ka­zı­sı­na baş­la­ya­bi­lir­si­niz(Bu arada en az üç seçim ya­pıl­mış ol­ma­sı da var…) Ge­mi­le­rin ge­çe­bil­me­si için K.Çek­me­ce gö­lü­nün di­bi­ni de ta­ra­mak ge­re­ki­yor. Çünkü ge­mi­ler bu sığ­lık­ta ge­çe­mez. Bu da mil­yon met­re­küp dü­ze­yin­de bir de­ni­zal­tı ka­zı­sı ve döküm alanı da bi­lin­mi­yor.
14 Yılın so­nun­da artık ge­mi­ler ge­çe­bi­lecek!(Mar­ma­ra'nın dip akın­tı­sı gölü yavaş yavaş dol­du­ra­na dek.
9-Bin­ler­ce kam­yo­nun,ara­cın geç­ti­ği bir yerde kim otu­ra­cak?

Necat Özgür'den fay­da­lan­dı­ğım kay­nak bunun en az katı. Ya­zı­nın so­nun­da, böyle pro­je­le­re kötü ör­nek­ler de ve­ri­yor. Amik Gölü,Göksu Ir­ma­ğı…İste­yen­ler bu olay­la­rı da araş­tı­rıp in­ce­le­ye­bi­lir.
Gö­rül­dü­ğü gibi,daha kanal ka­zıl­ma­ya baş­la­ma­dan ya­pı­la­cak mas­raf en az on mil­yar dolar.
Yazık!


Bu yazı 1710 defa okunmuştur.Orhan Keskinsoy Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer