06-02-2020 Orhan Keskinsoy

*Son za­man­lar­da gerek der­ne­ği­mi­ze,gerek ya­zı­lı ve gör­sel ba­sı­na bu ko­nuy­la il­gi­li çok fazla şi­ka­yet gel­mek­te­dir.
Diğer ya­pa­cak­la­rı­nı­zı yap­ma­dan sa­de­ce bir anım­sat­ma ya­pa­lım; ceza ve­ri­len yerde
*HIZ VE UYARI LEV­HA­SI OL­MA­SI GEREKİYOR..
Peki siz sü­rü­cü(tü­ke­ti­ci) ola­rak ne­le­re dik­kat et­me­li­si­niz?
1-Ce­za ve­ril­di­ği yerde ,düz yol hızı kaç km'dir? Bunu mut­la­ka not edin,gidin bir daha bakın.
2-Hız sı­nır­la­rı levha veya lev­ha­lar­la doğru bir şe­kil­de gös­te­ril­miş mi?
3-Ra­dar uy­gu­la­ma­sı ya­pı­lan yerde bir uy­gu­la­ma uya­rı­sı var mı?
4-Ya­pı­lan öl­çüm­de ta­şı­tın hızı ceza tu­ta­na­ğı­na ya­zıl­mış mı?
5-Tu­ta­nak­ta­ki araç bil­gi­le­ri doğru mu?
Bu say­dık­la­rım­dan biri nok­san­sa bu pa­ra­yı öde­me­yin!
-İtiraz edin!
-Ce­za­dan son­ra­ki 15 gün için­de iti­raz di­lek­çe­ni­zi ulaş­tı­rın
-Tra­fik ce­za­sı­nı %25 in­di­rim­den fay­da­la­na­rak erken öde­miş­se­niz, ya da öde­mek is­te­miş­se­niz, iti­raz di­lek­çe­niz­de bunu be­lir­tip, IBAN nu­ma­ra­sı­nı yazıp,bu öde­di­ği­niz pa­ra­nın o he­sa­ba ya­tı­rıl­ma­sı­nı talep edin.
De­ğer­li sü­rü­cü­ler;
Yola çı­kar­ken,sa­de­ce ke­me­ri­mi ta­kı­yo­rum,hı­zı­ma ba­kı­yo­rum yet­mez. Yol­la­rın her ya­nı­na ba­kı­nız. Bu de­dik­le­ri­mi not edi­niz.
Tü­ken­me­den tü­ket­me­niz di­le­ğiy­le.


Bu yazı 1837 defa okunmuştur.Orhan Keskinsoy Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer