11-02-2020 Orhan Keskinsoy
Orhan Keskinsoy

Orhan Keskinsoy

GDO MUCİZESİ Mİ,GDO ŞAR­LA­TAN­LI­ĞI MI?(6)HİNDİSTAN'DAKİ ÇİFTÇİLERİN TOPLU İHTİHAR­LA­RI!ÇİFTÇİLER NASIL BORÇ­LAN­DI­RIL­DI?HİNDİSTAN SİHİRLİ ÜLKE…SİHİRLİ TO­HU­MA DA İNAN­MIŞ­TI!GE­LE­NEK­SEL TOHUM TÜ­RÜ­NÜN SA­TI­ŞI­NI YA­SAK­LA­MIŞ­TI!

1980 li yıl­lar­da de­ğiş­tir­di­ği eko­no­mi po­li­ti­ka­sıy­la,mil­yar­lık nü­fu­su ile bir dünya devi ha­li­ne geldi.?Ancak,Hin­dis­tan 2011 yı­lı­nın Ara­lık ayın­da bir toplu in­ti­har ola­yıy­la sar­sıl­dı(in­şal­lah Tür­ki­ye'de olmaz) Hin­dis­tan'da çift­çi­lik yapan 1500 Hint­li,ortak ka­rar­la ya­şam­la­rı­na son ver­miş­ti.Bu ha­ber­den sonra,an­la­şıl­dı ki,1997 ile 2003 ara­sın­da 100 bin­den fazla çift­çi ken­di­ni öl­dür­müş,,da­ha­sı salt Hin­dis­tan'ın bir böl­ge­sin­de değil,ül­ke­nin her ye­rin­de ,ayda or­ta­la­ma 1000 çift­çi­nin in­ti­har et­ti­ği resmi dev­let ka­yıt­la­rıy­la ke­sin­leş­miş­ti.
Hint­li çift­çi­le­ri in­ti­ha­ra gö­tü­ren,GDO mu­ci­ze­si­ne ina­nıp,aşırı borç­lan­ma­la­rıy­dı. Bor­cu­nu öde­ye­me­yin­ce in­ti­har­lar baş­la­mış­tı.İster­se­niz ko­nu­yu biraz daha aça­lım mı?
Hin­dis­tan,yeni eko­no­mi po­li­ti­ka­sıy­la yerel ta­rı­mı­nı ko­ru­yan ya­sa­la­rı kal­dır­mış,hatta köy­lü­sü­nü”si­hir­li tohum” tüc­car­la­rı­nın arsız iş­ta­ha­sı­na terk bile değil,yön­len­dir­mek ama­cıy­la dev­let tohum ban­ka­la­rı­na pek çok ge­le­nek­sel tohum tü­rü­nün sa­tı­şı­nı ya­sak­la­mış­tı. Tür­ki­ye 'de buna ben­zer bir şey ya­pıl­dı. Tohum sa­tı­şı ya­sak­lan­dı!
GDO tüc­car­la­rı bu to­hum­lar­la ina­nıl­maz ha­sat­lar ya­pa­cak,ürüne zarar veren böcek ve pa­ra­zit­ler ta­ri­he ka­rı­şa­cak­tı. Oysa tam tersi oldu. Ör­ne­ğin,Hin­dis­tan'ın en büyük dünya üre­ti­ci­si ol­du­ğu pa­muk­ta üre­tim düştü
Mon­san­to'nun sat­tı­ğı GDO'lu pamuk to­hu­muy­la ekili bütün tar­la­lar,pamuk ko­za­sı­nı yiyen kurt­çuk is­ti­la­sı­na uğ­ra­dı. Çift­çi­ler,ürünü kur­tar­mak için­ ta­rım ilacı ala­rak daha çok borç­lan­dı­lar,
Da­ha­sı,GDO'lu pa­mu­ğun,yerel to­hum­dan iki kat su is­te­di­ği­ni de sak­la­mış­tı MON­SAN­TO,Hin­dis­tan'ın suyu sı­nır­lı pamuk böl­ge­le­ri hızla çöl­leş­ti,hasat ran­dı­ma­nı çöktü.Gırt­la­ğı­na kadar borç­la­nan çift­çi­ler,bir da­ha­ki dö­ne­min to­hu­mu­nu ala­ma­ya­cak du­ru­ma düş­tü­ler.Bu­ra­da şu so­ru­la­bi­lir.-NE­DEN EKTİKLERİ YER­DEN TOHUM SAK­LA­MA­MIŞ­LAR­DI?SAK­LA­YA­MAZ­LAR­DI,MON­SAN­TO TO­HU­MU TERMİNA­TÖR­DÜ.TOHUM VER­MEZDİ. TOHUM KENDİ KENDİNİ İMHA EDEN BİR YA­PI­DAY­DI.?YANİ BU CA­NA­VAR­DAN,HER YIL BİR BEDEL ÖDE­YE­REK TOHUM ALMAK ZO­RUN­LU­LU­ĞU VARDI!
Kimi çift­çi­ler,koza kurt­çu­ğu is­ti­la­sı­na uğ­ra­yan tar­la­la­rı­nı 50 kez ilaç­la­ma­la­rı­na rağ­men ürün­le­ri­ni kur­ta­ra­ma­dı­lar. İnti­har­lar böyle baş­la­dı.
GDO'lu to­hu­mu eken gör­mü­yor­du sa­de­ce za­ra­rı. Ekil­me­di­ği ara­zi­ler­de de su­suz­lu­ğa ve pa­ra­zit­le­re da­ya­nık­lı,bit­ki­le­re bu­la­şa­rak pek çok türü yok etti
Tür­ki­ye ta­rı­mı 9 yıl­dan beri Hin­dis­tan'da çift­çi­le­ri in­ti­ha­ra sü­rük­le­yen aynı kum­pa­sa feda edi­li­yor.. Ve ina­nıl­maz bo­yut­ta­ki bu ger­çe­ği bu­gü­ne değin ka­mu­oyun­dan giz­le­me­yi ba­şar­dı­lar.Ekim 2006 da yü­rür­lü­ğe giren 5553 sa­yı­lı To­hum­cu­luk Ya­sa­sı,Mon­san­to ve yan ku­ru­lu­şu Car­gill gibi GDO'lu tohum üre­ti­ci ve it­ha­lat­çı­la­rı­na ,dev­let eliy­le Pazar ya­rat­mak ama­cı­na hiz­met et­mek­te­dir.

Tür­ki­ye'de sağ­lı­ğı­mı­zı teh­dit eden za­rar­lı mad­de­ler,sa­de­ce ye­di­ği­miz et,sebze ve mey­ve­ler­den vü­cu­du­mu­za ge­çen­ler­le sı­nır­lı değil.?Yer üstü ve yer altı su­la­rı­na sızan tarım ilaç­la­rı sa­ye­sin­de iç­ti­ği­miz,yı­kan­dı­ğı­mız su­la­ra da ze­hir­li mad­de­ler bu­la­şı­yor. De­ni­ze akı­tı­lan kim­ya­sal atık­lar,ağır me­tal­ler ba­lık­lar­da bi­ri­kip yemek yo­luy­la bizim ka­nı­mı­za,ke­mik­le­ri­mi­ze,or­gan­la­rı­mı­za iş­li­yor.Bun­lar­la kal­mı­yor. Ana kar­nın­da ço­cuk­la­ra ak­ta­rı­lı­yor. Bu yüz­den daha çok çocuk kan­ser­li do­ğu­yor,öl­me­yip ya­şa­yan bir çok ço­cuk­ta zeka ge­ri­li­ği­ne yol açı­yor.Bu ko­nu­lar­da Tür­ki­ye'de de ger­çek ra­por­lar sunan bilim adam­la­rı var. Ancak falan man­ke­nin bal­dı­rın­dan,filan fut­bol­cu­nun ka­çır­dı­ğı gol­den fır­sat bulup bun­la­rı anlat(a)mıyor med­ya­mız.

TUR­GUT ÖZAL ZEHİRLENDİ Mİ?
Tur­gut Özal'ın ce­na­ze­si­ne ya­pı­lan otop­si so­nu­cun­da adli tıb­bın nor­mal dü­zey­ler­de bul­du­ğu ze­hir­le ağır me­tal­ler,bugün Tür­ki­ye'de ölen kime otop­si ya­pıl­sa hem de bir­kaç kat oran­da çıkar…


Bu yazı 1995 defa okunmuştur.Orhan Keskinsoy Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer