27-06-2019 Orhan Keskinsoy
Orhan Keskinsoy

Orhan Keskinsoy

KaÇ KERE YAZ­DIK ANLATA­MA­DIK!(Do­lan­dı­rı­cı­la­ra Dik­kat!)

De­ğer­li Tü­ke­ti­ci­ler;
Bu kö­şe­de,başka yer­ler­de yıl­lar­dır ya­zı­yo­rum,gör­dü­ğüm yerde an­la­tı­yo­rum. Sa­ka­lı­mız yok diye din­le­mi­yor­su­nuz.
Sizin bey­ni­ni­zin onda biri kadar beyni ol­ma­yan­la­ra yine çar­pı­lı­yor­su­nuz.
Bugün size bun­lar­dan bir ka­çı­nı an­la­ta­ca­ğım.
Ya­za­cak­la­rı­mın ta­ma­mı ger­çek olay­lar­dır.
Hem de Datça'da ol­muş­tur. En uya­nık­la­rın ya­şa­dı­ğı yerde!
Bi­rin­ci­si,elekt­ro­nik or­tam­da(in­ter­net­ten ya da te­le­fon­la si­pa­riş­le)ya­pı­lan sa­tış­lar yo­luy­la ol­mak­ta­dır.
Bu yolla çok ar­ka­da­şı­mız mağ­dur ol­mak­ta­dır.
Bir iki örnek ver­mek is­ti­yo­rum;
Tü­ke­ti­ci­miz bir si­te­den İphone si­pa­ri­şi ver­miş­tir.Alış ve­ri­şi de ku­ra­lı­na uygun yap­mış­tır. Yani Kredi kar­tın­dan peşin öde­me­miş­tir.Ka­pı­da ödeme yap­mış­tır. Eee ne var di­ye­cek­si­niz...?Bu­ra­ya kadar her şey nor­mal gibi gö­rün­mek­te­dir. Ancak malın tes­li­min­de tü­ke­ti­ci­miz son dar­be­yi ye­miş­tir. Kur­ye­den (PTT,veya kargo) pa­ke­ti sağ salim al­mış­tır.Kurye git­miş­tir. Ku­tu­yu he­ye­can­la açan tü­ke­ti­ci­miz(he­ye­can­la di­yo­rum,pi­ya­sa de­ğe­ri di­ye­lim ki bin lira olan bir şeyi 200 TL gibi ucuz bir fi­ya­ta al­mış­tır) hüs­ra­na uğrar. Ku­tu­nun için­den te­le­fon kadar ağır­lık­ta demir par­ça­la­rı çık­mış­tır..

Buna ben­zer bir olay daha ol­muş­tur. Adi­das marka bir ayak­ka­bı si­pa­ri­şi veren tü­ke­ti­ci­miz ku­tu­yu aç­tı­ğın­da için­de ADİDAS yazan,ancak sa­de­ce ya­zı­sı Adi­das olan bir ayak­ka­bı ile kar­şı­laş­mış­tır.
Peki ne ya­pa­lım?
-Eğer gü­ven­di­ği­niz bir sa­tı­cı veya sağ­la­yı­cı de­ğil­se kesin alış veriş yap­ma­yın.-Pe­şin para veya kredi kar­tıy­la alış­ve­riş yap­ma­yın.-Ka­pı­da tes­lim alış­ve­riş yapın.
-Ge­len pa­ke­ti kar­go­cu­nun ya da kur­ye­nin ya­nın­da açın. Bir­lik­te kont­rol edin. Sizin ara­dı­ğı­nız ni­te­lik­te de­ğil­se tes­lim al­ma­yın!Bu hak­kı­nız her zaman var­dır.
Daha bir­çok ay­rın­tı var. Ancak size bu ön­lem­ler yeter
Eğer cay­mak is­ter­se­niz,hiç­bir sebep gös­ter­mek­si­zin on gün için­de CAYMA HAK­KI­nı kul­la­na­rak malı iade ede­bi­lir­si­niz. Bu iade için kargo vs.?bir bedel öde­me­yin!
İkinci do­lan­dı­rı­cı­lık ola­yı­na ge­lin­ce;
Te­le­fo­nu­nu­za bir ileti gelir”teb­rik­ler,200 TL de­ğe­rin­de kol saati ve 700 kon­tör ka­zan­dı­nız!”
İşte falan nu­ma­ra­yı ara­yın,fi­la­nı yapın gibi. Eğer te­le­fo­nu açıp,mu­hab­be­te baş­la­dıy­sa­nız,yan­dı­nız. Sizi çok­tan ikna et­ti­ler bile.
Onun­la kal­sa­lar yine iyi,kredi kartı bil­gi­le­ri­ni­zi al­dı­lar,is­te­dik­le­ri pa­ra­yı çekip tak­si­de bağ­la­dı­lar.
Sizi dost­la­rı­nız uyar­dı­lar. Hemen gi­ri­şim­de bu­lun­du­nuz. Bugün yarın oya­lan­dı­nız. Bu arada bir­kaç tak­sit­te öde­di­niz bile.

Bu du­ru­ma düş­me­yin. Eee benim için bunu söy­le­mek kolay. Ya düş­tüy­se­niz. Hemen bir ih­tar­na­me çekin(Alma İhbar­lı APS olur) ih­ta­rı­nı­za rağ­men yanıt ala­ma­mış­sa­nız,Kay­ma­kam­lık­lar­da­ki Tü­ke­ti­ci So­run­la­rı Hakem He­ye­ti­ne baş vurun. Öde­di­ği­niz be­de­lin iade­si ve kredi kar­tı­nız­dan ya­pı­lan tak­sit­le­rin­de öden­me­me­si için ted­bir is­te­yin.
Tüm bun­lar­dan kur­tul­mak is­ti­yor­sa­nız Tü­ke­ti­ci Der­ne­ği­ne hiç de­ğil­se arada sı­ra­da uğ­ra­yın


Bu yazı 6003 defa okunmuştur.Orhan Keskinsoy Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer